Архива подзаконских аката – буџет и јавни дуг

Финансирање јединица локалне власти

pdf

Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима локалне власти у 2020. години („Службени гласник РС“, број 13/2020)

xls

Образац ПЛ-1 и ПЛ2

pdf

Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима локалне власти у 2019. години („Службени гласник РС“, бр. 10/2019)

xls

Образац ПЛ-1 и ПЛ2

pdf

Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима локалне власти у 2018. години („Сл. гласник РС“, бр. 7 од 26. јануара 2018. год.)

xls

Образац ПЛ-1 и ПЛ2

pdf

Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима јединица локалне власти у 2017. години („Сл. гласник РС“, бр. 5/2017)

xls

Обрасци ПЛ-1 и ПЛ-2

pdf

Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима јединица локалне власти у 2016. години („Службени гласник РС“ бр. 9/2016)

xls

Образац ПЛ-1 и ПЛ-2

pdf

Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима јединица локалне власти у 2015. години („Службени гласник РС“ бр. 18/2015)

pdf

Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима јединица локалне власти у 2014. години („Службени гласник РС“ бр. 17/2014)

xlsb

Образац PL-1 i PL-2

pdf

Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 8/2010)

xls

Образац ПЛ

pdf

Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима јединица локалне самоуправе, („Службени гласник РС”, број 11/2009)

xls

Извештај о извршеним расходима за плате

pdf

Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима локалних власти, („Службени гласник РС“ бр. 11/2008)

xls

Образац ПЛ

pdf

Прaвилник o нaчину и сaдржajу извeштaвaњa o плaнирaним и извршeним рaсхoдимa зa плaтe у буџeтимa лoкaлних влaсти, („Службени гласник РС“ бр. 19/2007)

xls

Образац ПЛ 2007

pdf

Прaвилник o нaчину и сaдржajу извeштaвaњa o плaнирaним и извршeним рaсхoдимa зa плaтe у буџeтимa jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe у 2006. гoдини, 6.12.2005. године

xls

Образац ПЛ

pdf

Прaвилник o сaдржajу и нaчину финaнсиjскoг извeштaвaњa o примaњимa и издaцимa jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe, 29.1.2004. гoдинe

xls

Извештавање образац 1

xls

Извештавање образац 2

xls

Извештавање образац 3

Буџетски систем

pdf

Правилник о начину обраде и испате плата, додатака и накнада плата запослених, односно накнада лица ангажованих по уговору код индиректних корисника буџетских средстава за област основног и средњег образовања ("Службени гласник РС", бр. 16/2007 од 9.2.2007. године)

pdf

Уредба о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката („Сл. гласник РС“, бр. 63 од 28. јуна 2017. год.)

pdf

Правилник о садржини, роковима и поступку достављања инвестиционе документације за капиталне пројекте („Сл. гласник РС“, број 18/2018 од 09.03.2018.)

docx

Образац КЗ

docx

Образац КФ

docx

Образац КИ

docx

Образац КН

docx

Образац КР

pdf

Уредба о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година ("Сл. гласник РС", бр. 21/2014)

pdf

Правилник о Списку корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 105/2018)

pdf

Правилник о списку корисника јавних средстава( „Службени гласник РС“, број 118/2017)

rs/s

Списак корисника јавних средстава

pdf

Усклађени динарски износи накнада из јединствене тарифе по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Службени гласник РС“, бр. 5/2019)

pdf

Уредба о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Службени гласник РС“, бр. 116 од 26. децембра 2013, 80 од 30. јула 2014 и 12 од 31. јануара 2015.)

pdf

Усклађени динарски износи накнада из јединствене тарифе по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Сл. гласник РС“, бр. 7 од 26. јануара 2018. год.) – примењују се од 1. фебруара 2018. год.

pdf

Усклађени динарски износи накнада из јединствене тарифе по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Службени гласник РС“, бр. 7 од 31. јануара 2017. год.) – примењују се од 1. фебруара 2017. год

pdf

Усклаћени динарски износи накнада из јединствене тарифе пo којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Службени гласник РС“, бр. 12 од 12. фебруара 2016.)

pdf

Правилник о систему извршења буџета Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 20/2020)

pdf

Правилник о систему извршења буџета Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 83 од 9. новембра 2010, 53 од 24. маја 2012, 20 од 21. фебруара 2014 и 88 од 28. октобра 2016. год.) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Прилог 1 - Процедуре за евидентирање апропријација

pdf

Прилог 2 - Процедуре за евидентирање квота

pdf

Прилог 3 - Процедуре за сачињавање и подношење захтева за промену квота

pdf

Прилог 4 - Процедуре за преузимање обавеза

pdf

Прилог 5 - Процедуре за извршавање плаћања

pdf

Прилог 6 - Процедуре за прекњижавање расхода и издатака у СИБ

pdf

Прилог 7 - Процедуре за издавање и поступање са идентификационом („смарт”) картицом

pdf

Прилог 7/1 - Шифарник корисничких улога (овлашћења)

pdf

Прилог 7/2 - Захтев за издавање смарт картице

pdf

Прилог 7/3 - Захтев за опозив корисничког сертификата

pdf

Прилог 7/4 - Реверс за читач картица "GemPC USB-SL" ради коришћења СИБ

pdf

Прилог 7/5 - Примопредајни лист пакета за СИБ

pdf

Прилог 7/6 - Одобрење за коришћење СИБ

pdf

Прилог 7/7 - Уговор

pdf

Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору (“Службени гласник РС”, бр. 99/2011 и 106/2013) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Уредбa о изменама уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, („Службени гласник Републике Србије”, број 22/15)

pdf

Уредба о изменама и допунама Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 5.3.2015. године

xlsx

Образац ЗПМ

pdf

Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, пречишћен текст утврдила Служба за управљање кадровима ("Службени гласник РС", бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014)

pdf

Уредбa о изменама уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, („Службени гласник Републике Србије”, број 22/15)

pdf

Уредбa о изменама уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, („Службени гласник Републике Србије”, број 59/15)

pdf

Уредба о изменама и допунама Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 4.11.2014. године

pdf

Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 31.1.2014. године

xls

Образац ПРМ

pdf

Урeдбa o рaду, oвлaшћeњимa и oбeлeжjимa буџeтскe инспeкциje („Службeни глaсник РС“, бр. 10/2004 и 84/2007) – нeзвaнични прeчишћeн тeкст рeдaкциje Службeнoг глaсникa

pdf

Правилник о допуни правилника о методологији и начину утврђивања трошкова пружања јавне услуге

pdf

Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019 и 151/2020) – пречишћен текст утврдила Управа за трезор

pdf

Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019 и 84/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Сл. гласник РС”, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19 и 68/19) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Сл. гласник РС”, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18 и 93/18) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласникa

pdf

Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Сл. гласник РС”, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18 и 36/18) – пречишћен текст утврдила Управа за трезор

pdf

Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Сл. гласник РС“, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/2017 и 20/18) - пречишћен текст утврдила Управа за трезор

pdf

Прилог 1 - Шема функционалне класификације

pdf

Прилог 2 - Контни план

pdf

Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем (“Службени гласник РС”, бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018 и 14/2019) – пречишћен текст утврдила Управа за трезор

pdf

Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС”, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18 и 104/18) – пречишћен текст утврдила Управа за трезор

html

Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Сл. гласник РС”, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17 и 114/2017) - пречишћен текст утврдила Управа за трезор

html

Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем (“Службени гласник РС”, бр. 16 од 26. фебруара 2016. год.)

pdf

Правилник o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („лужбени гласник РС“, бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 - др. закон, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019 и 151/2020) – пречишћен текст утврдила Управа за трезор

docx

Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17,36/18, 44/18 – др. закон, 104/18, 14/19, 33/19 и 68/19) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

html

Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Сл. гласник РС”, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17 и 114/2017) - пречишћен текст утврдила Управа за трезор

html

Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна (“Службени гласник РС”, бр. 16 од 26. фебруара 2016. год.)

pdf

Прaвилник o нaчину и пoступку прeнoсa нeутрoшeних буџeтских срeдстaвa нa рaчун извршeњa буџeтa Рeпубликe Србиje, 27.12.2006. гoдинe

pdf

Образац СНС

pdf

Образац ЗСНС

pdf

Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Службени гласник РС“, бр. 18/2015, 104/2018 и 151/2020) – пречишћен текст утврдила Управа за трезор

pdf

Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова ("Службени гласник РС", бр. 18/15 и 104/2018) - пречишћен текст утврдила Управа за трезор

pdf

Прaвилник o нaчину припрeмe, сaстaвљaњa и пoднoшeњa зaвршних рaчунa кoрисникa буџeтских срeдстaвa, oргaнизaциja oбaвeзнoг сoциjaлнoг oсигурaњa и буџeтских фoндoвa Рeпубликe и лoкaлних влaсти, 28.11.2004. гoдинe

html

Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Службени гласник РС”, број 18/2015)

html

Правилник о одређивању директних корисника буџетских средстава који организују посебну службу интерних контролора ("Службени гласник РС", бр. 22/2004)

html

Правилник о заједничким основама, критеријумима и задацима за рад финансијске службе директног корисника буџетских средстава ("Службени гласник РС", бр. 123/2003)

pdf

Прaвилник o измeнaмa и дoпунaмa прaвилникa o стaндaрднoм клaсификaциoнoм oквиру и кoнтнoм плaну зa буџeтски систeм, 7. 7. 2003. гoдинe

pdf

Прaвилник o измeнaмa и дoпунaмa прaвилникa o нaчину припрeмe зaвршних рaчунa кoрисникa буџeтских срeдстaвa, 4.2.2005. гoдинe

doc

Образац БР 1

doc

Образац БР 2

doc

Образац БР 3

doc

Образац БР 4

doc

Образац БР 5

pdf

Правилник о условима, начину и поступку полагања испита за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 46/09)

pdf

Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 99/11)

pdf

Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 99/11)

pdf

Прaвилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике, 15.12.2006. године

pdf

Правилник о Списку корисника јавних средстава (“Службени гласник РС“, бр. 93/2019)

pdf

Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор (“Службени гласник РС“, бр. 99/2018)

pdf

Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора ("Службени гласник РС", бр. 96/2017, 68/2019 и 91/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора ("Службени гласник РС", бр. 96/2017 и 68/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру система консолидованог рачуна трезора за девизна средства („Службени гласник РС“, бр. 13 од 24. фебруара 2017. год.)

pdf

Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора („Сл. гласник РС“, бр. 96 од 27. октобра 2017. год.)

html

Правилник о плану подрачуна консолидованог рачуна трезора („Службени гласник РС“, бр. 42/2010, 24/2016.)

html

Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора ("Службени гласник РС", бр. 92/2002, 100/2003, 10/2004)

pdf

Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“, бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 104/2018 и 14/2019) – пречишћен текст утврдила редакција Службеног гласника

pdf

Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“, бр, 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 36/18 и 104/18) – пречишћен текст утврдила Управа за трезор

pdf

Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“, бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016 и 46/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Прaвилник o измeнaмa и дoпунaмa прaвилникa o услoвимa и нaчину вoђeњa рaчунa зa уплaту jaвних прихoдa и рaспoрeд срeдстaвa сa тих рaчунa - 2, 31.12.2004. гoдинe

pdf

Прaвилник o измeнaмa и дoпунaмa прaвилникa o услoвимa и нaчину вoђeњa рaчунa зa уплaту jaвних прихoдa и рaспoрeд срeдстaвa сa тих рaчунa - 1, 24.12.2004. гoдинe

pdf

Правилник о начину и садржају извештавања о извршеним расходима за плате код директних и индиректних корисника буџета Републике Србије у 2019. години („Службени гласник РС“, бр. 45 од 21. јуна 2019. год.)

xlsx

Прилог 1 - Преглед извршених средстава за плате на месечном нивоу

pdf

Правилник о начину и садржају извештавања о извршеним расходима за плате код директних и индиректних корисника буџета Републике Србије у 2020. години ("Службени гласник" РС, број 13 од 14. фебруара 2020. године)

xlsx

Прилог 1 - Преглед извршених средстава за плате на месечном нивоу

pdf

Правилник о начину и садржају извештавања о извршеним расходима за плате код директних и индиректних корисника буџета Републике Србије у 2018. години ("Сл. гласник РС", бр. 52/2018)

xlsx

Прилог 1 - Преглед извршених средстава за плате на месечном нивоу

Јавни дуг

pdf

Одлука о образовању Комисије за израду предлога о утврђивању права на исплату девизне штедње (“Сл. гласник РС”, бр. 59/2018 и 33/2019 – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника)

pdf

Одлука о образовању Комисије за израду предлога о утврђивању права на исплату девизне штедње (“Сл. гласник РС”, бр. 59 од 31. јула 2018. год.)

pdf

Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12502/2019 („Службени гласник РС“, бр. 88/2019)

pdf

Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12505/2019 („Службени гласник РС“, бр. 88/2019)

pdf

Одлука о утврђивању критеријума за избор банака које ће вршити услуге продаје и друге финансијске услуге у вези са емитовањем дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту („Службени гласник РС“, бр. 8/2013 и 20/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Одлука о утврђивању критеријума за избор банака које ће вршити услуге продаје и друге финансијске услуге у вези са емитовањем дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту („Службени гласник РС“, бр. 8 од 25. јануара 2013. год.)

pdf

Уредба о општим условима за емисију и продају државних хартија од вредности на примарном тржишту („Службени гласник РС“, бр. 100/2014, 78/2017, 66/2018 и 78/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Уредба о општим условима за емисију и продају државних хартија од вредности на примарном тржишту („Службени гласник РС“, бр. 100/2014, 78/2017 и 66/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Уредба о општим условима за емисију и продају државних хартија од вредности на примарном тржишту („Службени гласник РС“, бр. 100/2014 и 78/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

docx

Уредба о поступку за утврђивање права на исплату девизне штедње грађана („Сл. гласник РС“, бр. 8/2017, 9/2018 и 61/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Уредба о поступку за утврђивање права на исплату девизне штедње грађана ("Службени гласник РС" бр. 8/2017)

pdf

Образац 1 - пријава потраживања

pdf

Образац 2 - потврда о стању девизног штедног улога

pdf

Образац 3 - потврда о промету девизног штедног улога

pdf

Уредба о општим условима за емисију и продају државних хартија од вредности на примарном тржишту (“Службени гласник РС”, бр. 100/2014)

html

Уредба о општим условима за емисију и продају краткорочних државних хартија од вредности на примарном тржишту, "Службени гласник РС", бр. 6/2009, 8/2009, 32/2010, 78/2011

pdf

Урeдбa зa рeгулисaњe исплaтe стaрe дeвизнe штeдњe зa штeдишe Jугoбaнкe из Кoсoвскe Митрoвицe, 26.6.2002. гoдинe

Правилник о систему извршења буџета Републике Србије

pdf

Правилник о систему извршења буџета Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 83/2010, 53/2012, 20/2014, 88/2016 и 110/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Прилог 1 - Процедуре за евидентирање апропријација

pdf

Прилог 2 - Процедуре за евидентирање квота

pdf

Прилог 3 - Процедуре за сачињавање и подношење захтева за промену квота

pdf

Прилог 4 - Процедуре за преузимање обавеза

pdf

Прилог 5 - Процедуре за извршавање плаћања

pdf

Прилог 6 - Процедуре за прекњижавање расхода и издатака у СИБ

pdf

Прилог 7 - Процедуре за издавање и поступање са идентификационом („смарт”) картицом

pdf

Прилог 7/1 - Шифарник корисничких улога (овлашћења)

pdf

Прилог 7/2 - Захтев за издавање смарт картице

pdf

Прилог 7/3 - Захтев за опозив корисничког сертификата

pdf

Прилог 7/4 - Реверс за читач картица "GemPC USB-SL" ради коришћења СИБ

pdf

Прилог 7/5 - Примопредајни лист пакета за СИБ

pdf

Прилог 7/6 - Одобрење за коришћење СИБ

pdf

Прилог 7/7 - Уговор

Доплатне поштанске марке

docx

Уредба о издавању доплатне поштанске марке „НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА” („Службени гласник РС“, бр. 88/2020)

pdf

Уредба о издавању доплатне поштанске марке „КРОВ 2020” („Службени гласник РС“, бр. 14/2020)

pdf

Уредба о издавању доплатне поштанске марке „Изградња Спомен-храма Светог Саве“ („Службени гласник РС“, бр. 65/2019)

pdf

Уредба о издавању доплатне поштанске марке „НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА” („Службени гласник РС“. бр. 29/2019)

pdf

Уредба о издавању доплатне поштанске марке „КРОВ 2019” („Службени гласник РС“, бр. 12 од 22. фебруара 2019. год.)

pdf

Уредба о издавању доплатне поштанске марке „НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА” ("Службени гласник РС", бр. 29 од 13. априла 2018. год.)

pdf

Уредба о издавању доплатне поштанске марке „КРОВ 2018” ("Службени гласник РС", бр. 29 од 13. априла 2018. год.)

pdf

Уредба о издавању доплатне поштанске марке „Изградња Спомен-храма Светог Саве” („Сл. гласник РС“, бр. 50 од 29. јуна 2018. год.)

pdf

Уредба о издавању доплатне поштанске марке „Изградња Спомен-храма Светог Саве“ („Службени гласник РС“, бр. 79/2017)

pdf

Уредба о издавању доплатне поштанске марке „Недеља Црвеног крста“ („Сл. гласник РС“, бр. 42 од 4. маја 2017. год.)

pdf

Уредба о издавању доплатне поштанске марке „ЕВРОПСКО АТЛЕТСКО ПРВЕНСТВО У ДВОРАНИ 2017” („Службени гласник РС“, бр. 8/2017 и 12/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Уредба о издавању доплатне поштанске марке „Изградња Спомен-храма Светог Саве“ („Сл. гласник РС“, бр. 48 од 25. маја 2016. год.)

pdf

Уредба о издавању доплатне поштанске марке „КРОВ 2017” („Службени гласник РС“, бр. 8/2017 и 12/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Урeдбa o издaвaњу дoплaтнe пoштaнскe мaркe “Крoв 2016”, “Службeни глaсник РС”, бр. 10 oд 8.2.2016. гoд.

pdf

Уредба о издавању доплатне поштанске марке „Првенство Европе у рвању за сениоре, Нови Сад 2017” („Службени гласник РС“, бр. 31 од 3.4.2017. год.)

pdf

Урeдбa o издaвaњу дoплaтнe пoштaнскe мaркe - Бoрбa прoтив сидe, 3.11.2005. гoдинe

pdf

Урeдбa o издaвaњу дoплaтнe пoштaнскe мaркe - eврoпскo првeнствo у вaтeрпoлу 2006, 1.12.2005. гoдинe

Финансирање политичких активности

pdf

Прaвилник o сaдржajу eвидeнциja и сaстaвљaњу извeштaja o прилoзимa и имoвини пoлитичких стрaнaкa, 2.12.2003. гoдинe

pdf

Прилог 1

pdf

Прилог 2

pdf

Прилог 3

pdf

Прилог 4

pdf

Прилог 5

Уредба о поступку за утврђивање права на исплату девизне штедње грађана

pdf

Уредба о поступку за утврђивање права на исплату девизне штедње грађана („Сл. гласник РС“, бр. 8/2017 и 9/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Уредба о буџетском рачуноводству

docx

Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 125/2003 и 12/2006) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника