Организациона структура

Читај ми

Организациона структура

Организациона шема Министарства финансија, 8.11.2023. године

КАБИНЕТ МИНИСТРА 


СЕКРЕТАРИЈАТ
– Одељење за правне послове
– Oдељење за људске ресурсе
– Група за послове имовине Министарства и јавне набавке
– Одељење за информатичке и административно-техничке послове
– Одсек за информационе технологије
– Група за административно-техничке послове
– Група за припрему и штампање материјала
– Одељење за финансијске послове
– Група за развој финансијског управљања и контроле


СЕКТОР ЗА МАКРОЕКОНОМСКЕ И ФИСКАЛНЕ АНАЛИЗЕ И ПРОЈЕКЦИЈЕ
– Одељење за макроекономске анализе и пројекције
– Одсек за макроекономске анализе и политике
– Група за макроекономске пројекције
– Одељење за фискалне анализе и пројекције
– Група за фискалне анализе
– Група за фискалне пројекције
– Група за координацију и управљање сопственим средствима Европске уније

СЕКТОР БУЏЕТА
– Одељење буџета Републике Србије
– Одсек за буџетске анализе и програмски буџет
– Група за праћење и анализу капиталних издатака
– Група за израду прописа везаних за извршење буџета
– Група за информатичку подршку буџету
– Група за систем финансирања организација за обавезно социјално осигурање и праћење социјалних давања из буџета
– Одсек за за буџетски систем и систем финансирања локалне власти
– Група за систем финансирања локалне власти
– Група за буџетски систем
– Група за систем финансирања плата

СЕКТОР ЗА ФИСКАЛНИ СИСТЕМ
– Одељење за порез на д одату вредност
– Одсек за нормативне послове
– Одсек за аналитичке послове
– Одељење за акцизе, дуван и фискализацију
– Одсек за акцизе– Одсек за дуван и фискализацију
– Одсек за порез на доходак грађана и систем доприноса за социјално осигурање
– Одсек за порезе на имовину
– Одсек за порез на добит правних лица
– Одсек за таксе и накнаде
– Група за порески поступак и пореску администрацију
– Група за уговоре о избегавању двоструког опорезивања

СЕКТОР ЗА ЦАРИНСКИ СИСТЕМ И ПОЛИТИКУ
– Одељење за царински систем
– Одеље ње за царинску политику

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ
– Одсек за рачуноводство и ревизију
– Група за хартије од вредности и тржиште капитала
– Одељење за банкарство
– Група за осигурање и непокретности
– Група за платни систем и небанкарске финансијске институције

СЕКТОР – ЦЕНТРАЛНА ЈЕДИНИЦА ЗА ХАРМОНИЗАЦИЈУ
– Група за методологију успостављања и раз воја система финансијског управљања и конторле
– Група за сагледавање квалитета система финансијског управљања и контроле
– Група за методологију рада и развој интерне ревизије
– Група за праћење квалитета рада интерне ревизије
– Група за обуке у области финансијског управљања и конторле и интерне ревизије

СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
- Одељење за надзор и праћење функционисања система управљања средствима Европске уније
- Одсек за надзор и праћење функционисања система управљања средствима Европске уније из ИПА националних програма
- Одсек за надзор и праћење функционисања система управљања средствима Европске уније из ИПА програма територијалне сарадње и за припрему и подршку систему у транзицији ка структурним фондовима
- Група за административно правне и хоризонталне послове за ИПА националне и програме територијалне сарадње
- Одсек за надзор и праћење функционисања система управљања средствима Европске уније из ИПАРД програма
- Одељењe за национални фонд за управљање средствима Европске уније
- Група за финансијско управљање
- Група за финансијску контролу ИПА националних програма
- Група за финансијску контролу програма територијалне сарадње и ИПАРД програма
- Група за рачуноводство и извештавање

СЕКТОР ЗА УГОВАРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЗ СРЕДСТАВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
- Одељење за припрему тендера и управљање пројектима и уговорима
- Одсек за уговоре о услугама и уговоре о набавци робе
- Oдсек за уговоре о извођењу радова финансираних од стране ЕУ
- Одсек за грантове, твининг уговоре и уговоре прекограничне сарадње
- Одељење за организацију поступка оцењивања понуда и уговарање
- Одсек за организацију поступка оцењивања понуда и уговарање пројеката у области изградње институција и друштвеног развоја
- Одсек за организацију поступка оцењивања понуда и уговарање пројеката у области инфраструктурног развоја
- Група за организацију поступка оцењивања понуда и уговарање пројеката у области економског развоја и енергетске ефикасности
- Одељење за финансијско управљање, финансијску контролу и рачуноводство
- Одсек за финансијско управљање
- Одсек за финансијску контролу уговора о радовима, уговора о набавци робе, уговора о услугама и твининг уговора
- Одсек за финансијску контролу грантова и уговора прекограничне сарадње
- Група за рачуноводство
- Одељење за контролу квалитета
- Одељење за координацију хоризонталних послова у оквиру ИПА
- Одељење за спровођење првостепене контроле ИПА пројеката
- Одсек за првостепену контролу у оквиру програма прекограничне сарадње са Мађарском и Хрватском
- Група за првостепену контролу пројеката у оквиру програма прекограничне сарадње са Румунијом и Бугарском
- Одсек за првостепену контролу у оквиру транснационалног програма Дунав
- Група за првостепену контролу пројеката у оквиру Јадранско-јонског програма
- Одељење за интерну контролу пројеката, неправилности и правна питања у оквиру ИПА
- Група за интерну контролу пројеката и неправилности у оквиру ИПА
- Група за правна питања у оквиру ИПА

СЕКТОР ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
– Група за нормативне и студијско- аналитичке послове
– Одељење за управне послове
– Група за стамбене послове
– Група за управно-надзорне послове
– Група за заштиту имовине и међународно остваривање издржавања
– Одсек за реституцију

СЕКТОР ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
– Одсек за координацију послова европских интеграци ја
– Одсек за програмирање пројеката финансираних из средстава ЕУ и развојне помоћи
– Одсек за спровођење пројеката финансираних из средстава ЕУ и развојне помоћи
– Одсек за координацију послова међународне сарадње

СЕКТОР ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ
– Одељење буџетске инспекције
– Одсек за координацију буџетских инспектора
– Група за инспекцијски надзор Београд
– Група за инспекцијски надзор Нови Сад
– Група за инспекцијски надзор Крагујевац
– Група за инспекцијски надзор Ниш
– Група за инспекцијски надзор по захтевима тужилаштва и надзор над извршењем уговора у јавним набавкама
– Одсек за представке, процену и управљање ризицима, припрему годишњег плана надзора и административну подршку и извештавање о надзорима
– Група за нормативне и студијско-аналитичке послове 

СЕКТОР ЗА ДРУГОСТЕПЕНИ ПОРЕСКИ И ЦАРИНСКИ ПОСТУПАК
– Одељење за другостепени порески поступак – Бео град
– Одељење за другостепени порески поступак – Нови Сад
– Одељење за другостепени порески поступак – Крагујевац
– Одељење за другостепени порески поступак – Ниш
– Одељење за другостепени царински поступак
– Група за другостепени поступак из области игара на срећу

СЕКТОР ЗА ПРАЋЕЊЕ ФИСКАЛНИХ РИЗИКА
– Група за праћење фискалних ризика повезаних са пословањем јавног сектора
– Група за праћење осталих фискалних ризика
– Одељење за оцену и праћење капиталних пројеката
– Група за оцену капиталних пројеката
– Група за праћење капиталних пројеката

СЕКТОР ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ У ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈА
– Група за управљање пројектима
– Група за координацију Министарства и органа управе у саставу у подручју дигитализације
– Група за управљање системом електронских фактура

Унутрашње јединице изван сектора,секретаријата и кабинета министра: 

ОДСЕК ЗА ОДНОСЕ МИНИСТАРСТВА СА ЈАВНОШЋУ

ОДСЕК ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ НЕПРАВИЛНОСТИ И ПРЕВАРА У ПОСТУПАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ СРЕДСТВИМА ЕУ (АФКОС)
– Група за селекцију пријављених неправилности и управљање ризицима
– Група за поступање по пријављеним неправилностима и сумњама на превару
– Група за студијско-аналитичке послове

Органи управе у саставу Министарства финансија:

Пореска управа
Управа царина
Управа за трезор
Управа за дуван
Управа за спречавање прања новца
Управа за јавни дуг
Управа за слободне зоне
Управа за игре на срећу