Организациона структура

Читај ми

Организациона структура

Шема Министарства финансија, 21.6.2021. године

КАБИНЕТ МИНИСТРА 

СЕКРЕТАРИЈАТ  

– Одељење за правне послове
– Oдељење за људске ресурсе
– Група за послове имовине Министарства и јавне набавке
– Одељење за информатичке и административно-техничке послове
– Одсек за информационе технологије
– Група за административно-техничке послове
– Одељење за техничко-оперативне послове
– Одсек за техничке послове – возни парк
– Група за припрему и штампање материјала
– Одељење за финансијске послове
– Група за развој финансијског управљања и контроле

СЕКТОР ЗА МАКРОЕКОНОМСКЕ И ФИСКАЛНЕ АНАЛИЗЕ И ПРОЈЕКЦИЈЕ 

– Одељење за макроекономске анализе и пројекције
– Одсек за макроекономске анализе и политике
– Група за макроекономске пројекције
– Одељење за фискалне анализе и пројекције
– Група за фискалне анализе
– Група за фискалне пројекције
– Група за координацију и управљање сопственим средствима Европске уније

СЕКТОР БУЏЕТА 

– Одељење буџета Републике Србије
– Одсек за буџетске анализе и програмски буџет
– Група за праћење и анализу капиталних издатака
– Група за израду прописа везаних за извршење буџета
– Група за информатичку подршку буџету
– Група за систем финансирања организација за обавезно социјално осигурање и праћење социјалних давања из буџета
– Одсек за за буџетски систем и систем финансирања локалне власти
– Група за систем финансирања локалне власти
– Група за буџетски систем
– Група за систем финансирања плата

СЕКТОР ЗА ФИСКАЛНИ СИСТЕМ 

– Одељење за порез на додату вредност
– Одсек за нормативне послове
– Одсек за студијско-аналитичке послове
– Одељење за акцизе, дуван и фискалне касе
– Одсек за акцизе
– Одсек за дуван и фискалне касе
– Одсек за порез на доходак грађана и систем доприноса за социјално осигурање
– Одсек за порезе на имовину
– Одсек за порез на добит правних лица
– Одсек за таксе и накнаде
– Група за порески поступак и пореску администрацију
– Група за уговоре о избегавању двоструког опорезивања

СЕКТОР ЗА ЦАРИНСКИ СИСТЕМ И ПОЛИТИКУ 

– Одељење за царински систем
– Одељење за царинску политику

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ 

– Одсек за рачуноводство и ревизију
– Група за хартије од вредности и тржиште капитала
– Одељење за банкарство
– Група за осигурање и непокретности
– Група за платни систем и небанкарске финансијске институције

СЕКТОР – ЦЕНТРАЛНА ЈЕДИНИЦА ЗА ХАРМОНИЗАЦИЈУ 

– Група за методологију успостављања и развоја система финансијског управљања и конторле
– Група за сагледавање квалитета система финансијског управљања и контроле
– Група за методологију рада и развој интерне ревизије
– Група за праћење квалитета рада интерне ревизије
– Група за обуке у области финансијског управљања и конторле и интерне ревизије

СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

– Одељење за надзор и праћење функционисања система управљања средствима претприступне помоћи ЕУ
– Одсек за надзор и праћење функционисања система управљања средствима ЕУ из ИПА I програма и ИПА II националних акционих програма и програма прекограничне сарадње
– Група за надзор праћење функционисања система управљања средствима претприступне помоћи ЕУ из ИПАРД програма
– Одељење за национални фонд за управљање средствима претприступне помоћи ЕУ
– Група за финансијско управљање
– Одсек за финансијску контролу
– Група за рачуноводство и извештавање

СЕКТОР ЗА УГОВАРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЗ СРЕДСТАВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

– Одељење за припрему тендера и управљање пројектима и уговорима
– Одсек за уговоре о услугама и уговоре о набавци робе
– Одсек за уговоре о извођењу радова финансираних од стране ЕУ
– Одсек за грантове, твининг уговоре и уговоре прекограничне сарадње
– Одељење за организацију поступка оцењивања понуда и уговарање
– Одсек за организацију поступка оцењивања понуда и уговарање пројеката у области изградње институција и друштвеног развоја
– Одсек за организацију поступка оцењивања понуда и уговарање пројеката у области економског и инфраструктурног развоја
– Одељење за финансијско управљање, финансијску контролу и рачуноводство
– Одсек за финансијско управљање
– Одсек за финансијску контролу
– Група за рачуноводство
– Одељење за контролу квалитета
– Одељење за координацију хоризонталних послова у оквиру ИПА
– Одељење за спровођење првостепене контроле ИПА пројеката
– Одсек за првостепену контролу у оквиру програма прекограничне сарадње
– Одсек за првостепену контролу у оквиру програма транснационалне сарадње
– Група за интерну контролу пројеката у оквиру ИПА


СЕКТОР ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

– Група за нормативне и студијско-аналитичке послове
– Одељење за управне послове
– Група за стамбене послове
– Група за управно-надзорне послове
– Група за заштиту имовине и остваривање алиментационих захтева у иностранству
– Одсек за реституцију

СЕКТОР ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 

– Одсек за координацију послова европских интеграција
– Одсек за програмирање пројеката финансираних из средстава ЕУ и развојне помоћи
– Одсек за спровођење пројеката финансираних из средстава ЕУ и развојне помоћи
– Група за координацију послова међународне сарадње

СЕКТОР ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ 

– Одељење буџетске инспекције
– Одсек за инспекцијску контролу директних буџетских корисника, индиректних буџетских корисника. организација за обавезно социјално осигурање и њихових корисника
Одсек за инспекцијску контролу аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе
Одсек за инспекцијску контролу јавних предузећа, јавно-комуналних предузећа и осталих корисника јавних средстава
Одсек за представке, процену ризика и припрему програма контроле
– Група за нормативне и студијско-аналитичке послове

СЕКТОР ЗА ДРУГОСТЕПЕНИ ПОРЕСКИ И ЦАРИНСКИ ПОСТУПАК 

– Одељење за другостепени порески поступак – Београд
– Одељење за другостепени порески поступак – Нови Сад
– Одељење за другостепени порески поступак – Крагујевац
– Одељење за другостепени порески поступак – Ниш
– Одељење за другостепени царински поступак
– Група за другостепени поступак из области игара на срећу

СЕКТОР ЗА ПРАЋЕЊЕ ФИСКАЛНИХ РИЗИКА 

– Група за праћење фискалних ризика везаних за пословање јавног сектора
– Група за праћење осталих фискалних ризика
– Група за оцену и праћење капиталних пројеката

СЕКТОР ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ У ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈА 

– Група за управљање пројектима
– Група за координацију Министарства и органа управе у саставу у подручју дигитализације
– Група за управљање системом електронских фактура

Унутрашње јединице изван сектора,секретаријата и кабинета министра: 

ОДСЕК ЗА ОДНОСЕ МИНИСТАРСТВА СА ЈАВНОШЋУ

ОДСЕК ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ НЕПРАВИЛНОСТИ И ПРЕВАРА У ПОСТУПАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ СРЕДСТВИМА ЕУ (АФКОС)

– Група за анализу података и управљање ризицима
– Група за поступање по пријављеним неправилностима и сумњама на превару
– Група за подршку


Органи управе у саставу Министарства финансија:


Пореска управа
Управа царина
Управа за трезор
Управа за дуван
Управа за спречавање прања новца
Управа за јавни дуг
Управа за слободне зоне
Управа за игре на срећу