Organizaciona struktura

Čitaj mi

Organizaciona struktura

Organizaciona šema Ministarstva finansija, 8.11.2023. godine

KABINET MINISTRA 


SEKRETARIJAT
– Odeljenje za pravne poslove
– Odeljenje za ljudske resurse
– Grupa za poslove imovine Ministarstva i javne nabavke
– Odeljenje za informatičke i administrativno-tehničke poslove
– Odsek za informacione tehnologije
– Grupa za administrativno-tehničke poslove
– Grupa za pripremu i štampanje materijala
– Odeljenje za finansijske poslove
– Grupa za razvoj finansijskog upravljanja i kontrole


SEKTOR ZA MAKROEKONOMSKE I FISKALNE ANALIZE I PROJEKCIJE
– Odeljenje za makroekonomske analize i projekcije
– Odsek za makroekonomske analize i politike
– Grupa za makroekonomske projekcije
– Odeljenje za fiskalne analize i projekcije
– Grupa za fiskalne analize
– Grupa za fiskalne projekcije
– Grupa za koordinaciju i upravljanje sopstvenim sredstvima Evropske unije

SEKTOR BUDžETA
– Odeljenje budzeta Republike Srbije
– Odsek za budzetske analize i programski budzet
– Grupa za praćenje i analizu kapitalnih izdataka
– Grupa za izradu propisa vezanih za izvršenje budzeta
– Grupa za informatičku podršku budzetu
– Grupa za sistem finansiranja organizacija za obavezno socijalno osiguranje i praćenje socijalnih davanja iz budzeta
– Odsek za za budzetski sistem i sistem finansiranja lokalne vlasti
– Grupa za sistem finansiranja lokalne vlasti
– Grupa za budzetski sistem
– Grupa za sistem finansiranja plata

SEKTOR ZA FISKALNI SISTEM
– Odeljenje za porez na d odatu vrednost
– Odsek za normativne poslove
– Odsek za analitičke poslove
– Odeljenje za akcize, duvan i fiskalizaciju
– Odsek za akcize– Odsek za duvan i fiskalizaciju
– Odsek za porez na dohodak građana i sistem doprinosa za socijalno osiguranje
– Odsek za poreze na imovinu
– Odsek za porez na dobit pravnih lica
– Odsek za takse i naknade
– Grupa za poreski postupak i poresku administraciju
– Grupa za ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

SEKTOR ZA CARINSKI SISTEM I POLITIKU
– Odeljenje za carinski sistem
– Odelje nje za carinsku politiku

SEKTOR ZA FINANSIJSKI SISTEM
– Odsek za računovodstvo i reviziju
– Grupa za hartije od vrednosti i tržište kapitala
– Odeljenje za bankarstvo
– Grupa za osiguranje i nepokretnosti
– Grupa za platni sistem i nebankarske finansijske institucije

SEKTOR – CENTRALNA JEDINICA ZA HARMONIZACIJU
– Grupa za metodologiju uspostavljanja i raz voja sistema finansijskog upravljanja i kontorle
– Grupa za sagledavanje kvaliteta sistema finansijskog upravljanja i kontrole
– Grupa za metodologiju rada i razvoj interne revizije
– Grupa za praćenje kvaliteta rada interne revizije
– Grupa za obuke u oblasti finansijskog upravljanja i kontorle i interne revizije

SEKTOR ZA UPRAVLjANjE SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE
- Odeljenje za nadzor i praćenje funkcionisanja sistema upravljanja sredstvima Evropske unije
- Odsek za nadzor i praćenje funkcionisanja sistema upravljanja sredstvima Evropske unije iz IPA nacionalnih programa
- Odsek za nadzor i praćenje funkcionisanja sistema upravljanja sredstvima Evropske unije iz IPA programa teritorijalne saradnje i za pripremu i podršku sistemu u tranziciji ka strukturnim fondovima
- Grupa za administrativno pravne i horizontalne poslove za IPA nacionalne i programe teritorijalne saradnje
- Odsek za nadzor i praćenje funkcionisanja sistema upravljanja sredstvima Evropske unije iz IPARD programa
- Odeljenje za nacionalni fond za upravljanje sredstvima Evropske unije
- Grupa za finansijsko upravljanje
- Grupa za finansijsku kontrolu IPA nacionalnih programa
- Grupa za finansijsku kontrolu programa teritorijalne saradnje i IPARD programa
- Grupa za računovodstvo i izveštavanje

SEKTOR ZA UGOVARANjE I FINANSIRANjE PROGRAMA IZ SREDSTAVA EVROPSKE UNIJE
- Odeljenje za pripremu tendera i upravljanje projektima i ugovorima
- Odsek za ugovore o uslugama i ugovore o nabavci robe
- Odsek za ugovore o izvođenju radova finansiranih od strane EU
- Odsek za grantove, tvining ugovore i ugovore prekogranične saradnje
- Odeljenje za organizaciju postupka ocenjivanja ponuda i ugovaranje
- Odsek za organizaciju postupka ocenjivanja ponuda i ugovaranje projekata u oblasti izgradnje institucija i društvenog razvoja
- Odsek za organizaciju postupka ocenjivanja ponuda i ugovaranje projekata u oblasti infrastrukturnog razvoja
- Grupa za organizaciju postupka ocenjivanja ponuda i ugovaranje projekata u oblasti ekonomskog razvoja i energetske efikasnosti
- Odeljenje za finansijsko upravljanje, finansijsku kontrolu i računovodstvo
- Odsek za finansijsko upravljanje
- Odsek za finansijsku kontrolu ugovora o radovima, ugovora o nabavci robe, ugovora o uslugama i tvining ugovora
- Odsek za finansijsku kontrolu grantova i ugovora prekogranične saradnje
- Grupa za računovodstvo
- Odeljenje za kontrolu kvaliteta
- Odeljenje za koordinaciju horizontalnih poslova u okviru IPA
- Odeljenje za sprovođenje prvostepene kontrole IPA projekata
- Odsek za prvostepenu kontrolu u okviru programa prekogranične saradnje sa Mađarskom i Hrvatskom
- Grupa za prvostepenu kontrolu projekata u okviru programa prekogranične saradnje sa Rumunijom i Bugarskom
- Odsek za prvostepenu kontrolu u okviru transnacionalnog programa Dunav
- Grupa za prvostepenu kontrolu projekata u okviru Jadransko-jonskog programa
- Odeljenje za internu kontrolu projekata, nepravilnosti i pravna pitanja u okviru IPA
- Grupa za internu kontrolu projekata i nepravilnosti u okviru IPA
- Grupa za pravna pitanja u okviru IPA

SEKTOR ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
– Grupa za normativne i studijsko- analitičke poslove
– Odeljenje za upravne poslove
– Grupa za stambene poslove
– Grupa za upravno-nadzorne poslove
– Grupa za zaštitu imovine i međunarodno ostvarivanje izdržavanja
– Odsek za restituciju

SEKTOR ZA MEĐUNARODNU SARADNjU I EVROPSKE INTEGRACIJE
– Odsek za koordinaciju poslova evropskih integraci ja
– Odsek za programiranje projekata finansiranih iz sredstava EU i razvojne pomoći
– Odsek za sprovođenje projekata finansiranih iz sredstava EU i razvojne pomoći
– Odsek za koordinaciju poslova međunarodne saradnje

SEKTOR ZA BUDžETSKU INSPEKCIJU
– Odeljenje budzetske inspekcije
– Odsek za koordinaciju budzetskih inspektora
– Grupa za inspekcijski nadzor Beograd
– Grupa za inspekcijski nadzor Novi Sad
– Grupa za inspekcijski nadzor Kragujevac
– Grupa za inspekcijski nadzor Niš
– Grupa za inspekcijski nadzor po zahtevima tužilaštva i nadzor nad izvršenjem ugovora u javnim nabavkama
– Odsek za predstavke, procenu i upravljanje rizicima, pripremu godišnjeg plana nadzora i administrativnu podršku i izveštavanje o nadzorima
– Grupa za normativne i studijsko-analitičke poslove 

SEKTOR ZA DRUGOSTEPENI PORESKI I CARINSKI POSTUPAK
– Odeljenje za drugostepeni poreski postupak – Beo grad
– Odeljenje za drugostepeni poreski postupak – Novi Sad
– Odeljenje za drugostepeni poreski postupak – Kragujevac
– Odeljenje za drugostepeni poreski postupak – Niš
– Odeljenje za drugostepeni carinski postupak
– Grupa za drugostepeni postupak iz oblasti igara na sreću

SEKTOR ZA PRAĆENjE FISKALNIH RIZIKA
– Grupa za praćenje fiskalnih rizika povezanih sa poslovanjem javnog sektora
– Grupa za praćenje ostalih fiskalnih rizika
– Odeljenje za ocenu i praćenje kapitalnih projekata
– Grupa za ocenu kapitalnih projekata
– Grupa za praćenje kapitalnih projekata

SEKTOR ZA DIGITALIZACIJU U OBLASTI FINANSIJA
– Grupa za upravljanje projektima
– Grupa za koordinaciju Ministarstva i organa uprave u sastavu u području digitalizacije
– Grupa za upravljanje sistemom elektronskih faktura

Unutrašnje jedinice izvan sektora,sekretarijata i kabineta ministra: 

ODSEK ZA ODNOSE MINISTARSTVA SA JAVNOŠĆU

ODSEK ZA INTERNU REVIZIJU

ODELjENjE ZA SUZBIJANjE NEPRAVILNOSTI I PREVARA U POSTUPANjU SA FINANSIJSKIM SREDSTVIMA EU (AFKOS)
– Grupa za selekciju prijavljenih nepravilnosti i upravljanje rizicima
– Grupa za postupanje po prijavljenim nepravilnostima i sumnjama na prevaru
– Grupa za studijsko-analitičke poslove

Organi uprave u sastavu Ministarstva finansija:

Poreska uprava
Uprava carina
Uprava za trezor
Uprava za duvan
Uprava za sprečavanje pranja novca
Uprava za javni dug
Uprava za slobodne zone
Uprava za igre na sreću