Organizaciona struktura

Čitaj mi

Organizaciona struktura

Шема Министарства финансија, 21.6.2021. године

KABINET MINISTRA 

SEKRETARIJAT  

– Odeljenje za pravne poslove
– Odeljenje za ljudske resurse
– Grupa za poslove imovine Ministarstva i javne nabavke
– Odeljenje za informatičke i administrativno-tehničke poslove
– Odsek za informacione tehnologije
– Grupa za administrativno-tehničke poslove
– Odeljenje za tehničko-operativne poslove
– Odsek za tehničke poslove – vozni park
– Grupa za pripremu i štampanje materijala
– Odeljenje za finansijske poslove
– Grupa za razvoj finansijskog upravljanja i kontrole

SEKTOR ZA MAKROEKONOMSKE I FISKALNE ANALIZE I PROJEKCIJE 

– Odeljenje za makroekonomske analize i projekcije
– Odsek za makroekonomske analize i politike
– Grupa za makroekonomske projekcije
– Odeljenje za fiskalne analize i projekcije
– Grupa za fiskalne analize
– Grupa za fiskalne projekcije
– Grupa za koordinaciju i upravljanje sopstvenim sredstvima Evropske unije

SEKTOR BUDžETA 

– Odeljenje budzeta Republike Srbije
– Odsek za budzetske analize i programski budzet
– Grupa za praćenje i analizu kapitalnih izdataka
– Grupa za izradu propisa vezanih za izvršenje budzeta
– Grupa za informatičku podršku budzetu
– Grupa za sistem finansiranja organizacija za obavezno socijalno osiguranje i praćenje socijalnih davanja iz budzeta
– Odsek za za budzetski sistem i sistem finansiranja lokalne vlasti
– Grupa za sistem finansiranja lokalne vlasti
– Grupa za budzetski sistem
– Grupa za sistem finansiranja plata

SEKTOR ZA FISKALNI SISTEM 

– Odeljenje za porez na dodatu vrednost
– Odsek za normativne poslove
– Odsek za studijsko-analitičke poslove
– Odeljenje za akcize, duvan i fiskalne kase
– Odsek za akcize
– Odsek za duvan i fiskalne kase
– Odsek za porez na dohodak građana i sistem doprinosa za socijalno osiguranje
– Odsek za poreze na imovinu
– Odsek za porez na dobit pravnih lica
– Odsek za takse i naknade
– Grupa za poreski postupak i poresku administraciju
– Grupa za ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

SEKTOR ZA CARINSKI SISTEM I POLITIKU 

– Odeljenje za carinski sistem
– Odeljenje za carinsku politiku

SEKTOR ZA FINANSIJSKI SISTEM 

– Odsek za računovodstvo i reviziju
– Grupa za hartije od vrednosti i tržište kapitala
– Odeljenje za bankarstvo
– Grupa za osiguranje i nepokretnosti
– Grupa za platni sistem i nebankarske finansijske institucije

SEKTOR – CENTRALNA JEDINICA ZA HARMONIZACIJU 

– Grupa za metodologiju uspostavljanja i razvoja sistema finansijskog upravljanja i kontorle
– Grupa za sagledavanje kvaliteta sistema finansijskog upravljanja i kontrole
– Grupa za metodologiju rada i razvoj interne revizije
– Grupa za praćenje kvaliteta rada interne revizije
– Grupa za obuke u oblasti finansijskog upravljanja i kontorle i interne revizije

SEKTOR ZA UPRAVLjANjE SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE 

– Odeljenje za nadzor i praćenje funkcionisanja sistema upravljanja sredstvima pretpristupne pomoći EU
– Odsek za nadzor i praćenje funkcionisanja sistema upravljanja sredstvima EU iz IPA I programa i IPA II nacionalnih akcionih programa i programa prekogranične saradnje
– Grupa za nadzor praćenje funkcionisanja sistema upravljanja sredstvima pretpristupne pomoći EU iz IPARD programa
– Odeljenje za nacionalni fond za upravljanje sredstvima pretpristupne pomoći EU
– Grupa za finansijsko upravljanje
– Odsek za finansijsku kontrolu
– Grupa za računovodstvo i izveštavanje

SEKTOR ZA UGOVARANjE I FINANSIRANjE PROGRAMA IZ SREDSTAVA EVROPSKE UNIJE 

– Odeljenje za pripremu tendera i upravljanje projektima i ugovorima
– Odsek za ugovore o uslugama i ugovore o nabavci robe
– Odsek za ugovore o izvođenju radova finansiranih od strane EU
– Odsek za grantove, tvining ugovore i ugovore prekogranične saradnje
– Odeljenje za organizaciju postupka ocenjivanja ponuda i ugovaranje
– Odsek za organizaciju postupka ocenjivanja ponuda i ugovaranje projekata u oblasti izgradnje institucija i društvenog razvoja
– Odsek za organizaciju postupka ocenjivanja ponuda i ugovaranje projekata u oblasti ekonomskog i infrastrukturnog razvoja
– Odeljenje za finansijsko upravljanje, finansijsku kontrolu i računovodstvo
– Odsek za finansijsko upravljanje
– Odsek za finansijsku kontrolu
– Grupa za računovodstvo
– Odeljenje za kontrolu kvaliteta
– Odeljenje za koordinaciju horizontalnih poslova u okviru IPA
– Odeljenje za sprovođenje prvostepene kontrole IPA projekata
– Odsek za prvostepenu kontrolu u okviru programa prekogranične saradnje
– Odsek za prvostepenu kontrolu u okviru programa transnacionalne saradnje
– Grupa za internu kontrolu projekata u okviru IPA


SEKTOR ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE 

– Grupa za normativne i studijsko-analitičke poslove
– Odeljenje za upravne poslove
– Grupa za stambene poslove
– Grupa za upravno-nadzorne poslove
– Grupa za zaštitu imovine i ostvarivanje alimentacionih zahteva u inostranstvu
– Odsek za restituciju

SEKTOR ZA MEĐUNARODNU SARADNjU I EVROPSKE INTEGRACIJE 

– Odsek za koordinaciju poslova evropskih integracija
– Odsek za programiranje projekata finansiranih iz sredstava EU i razvojne pomoći
– Odsek za sprovođenje projekata finansiranih iz sredstava EU i razvojne pomoći
– Grupa za koordinaciju poslova međunarodne saradnje

SEKTOR ZA BUDžETSKU INSPEKCIJU 

– Odeljenje budzetske inspekcije
– Odsek za inspekcijsku kontrolu direktnih budzetskih korisnika, indirektnih budzetskih korisnika. organizacija za obavezno socijalno osiguranje i njihovih korisnika
Odsek za inspekcijsku kontrolu autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
Odsek za inspekcijsku kontrolu javnih preduzeća, javno-komunalnih preduzeća i ostalih korisnika javnih sredstava
Odsek za predstavke, procenu rizika i pripremu programa kontrole
– Grupa za normativne i studijsko-analitičke poslove

SEKTOR ZA DRUGOSTEPENI PORESKI I CARINSKI POSTUPAK 

– Odeljenje za drugostepeni poreski postupak – Beograd
– Odeljenje za drugostepeni poreski postupak – Novi Sad
– Odeljenje za drugostepeni poreski postupak – Kragujevac
– Odeljenje za drugostepeni poreski postupak – Niš
– Odeljenje za drugostepeni carinski postupak
– Grupa za drugostepeni postupak iz oblasti igara na sreću

SEKTOR ZA PRAĆENjE FISKALNIH RIZIKA 

– Grupa za praćenje fiskalnih rizika vezanih za poslovanje javnog sektora
– Grupa za praćenje ostalih fiskalnih rizika
– Grupa za ocenu i praćenje kapitalnih projekata

SEKTOR ZA DIGITALIZACIJU U OBLASTI FINANSIJA 

– Grupa za upravljanje projektima
– Grupa za koordinaciju Ministarstva i organa uprave u sastavu u području digitalizacije
– Grupa za upravljanje sistemom elektronskih faktura

Unutrašnje jedinice izvan sektora,sekretarijata i kabineta ministra: 

ODSEK ZA ODNOSE MINISTARSTVA SA JAVNOŠĆU

ODSEK ZA INTERNU REVIZIJU

ODELjENjE ZA SUZBIJANjE NEPRAVILNOSTI I PREVARA U POSTUPANjU SA FINANSIJSKIM SREDSTVIMA EU (AFKOS)

– Grupa za analizu podataka i upravljanje rizicima
– Grupa za postupanje po prijavljenim nepravilnostima i sumnjama na prevaru
– Grupa za podršku


Organi uprave u sastavu Ministarstva finansija:


Poreska uprava
Uprava carina
Uprava za trezor
Uprava za duvan
Uprava za sprečavanje pranja novca
Uprava za javni dug
Uprava za slobodne zone
Uprava za igre na sreću