Izdavanje licenci za obavljanje revizije

Čitaj mi

Izdavanje licenci za obavljanje revizije

Izdavanje licence za obavljanje revizije propisano je Zakonom o reviziji („Službeni glasnik RS”, broj 73/19).

Izdaje se licenca za obavljanje revizije fizičkom licu koje želi da obavlja poslove revizije finansijskih izveštaja u smislu Zakona o reviziji i koje ispunjava uslove propisane tim zakonom. Usluga se pruža na osnovu podnetog zahteva i dokaza o ispunjavanju uslova propisanih Zakonom o reviziji.

Licenca se izdaje na period od tri godine i produžava se na zahtev licenciranog ovlašćenog revizora, uz dokaz da je obavio kontinuirano profesionalno usavršavanje, u skladu sa ovim zakonom.

Zainteresovano lice može da pokrene postupak za dobijanje ove usluge podnošenjem zahteva Ministarstvu finansija, Kneza Miloša 20, Beograd.

Uslovi koje zainteresovano lice mora da ispuni da bi mu usluga bila pružena su:

1) da ima položen ispit za zvanje ovlašćeni revizor;

2) da ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine;

3) da ima najmanje tri godine praktičnog radnog iskustva na zakonskim revizijama, od kojih najmanje dve godine uz nadzor licenciranog ovlašćenog revizora. Pod praktičnim radnim iskustvom na zakonskim revizijama smatra se radno iskustvo, na neodređeno ili na određeno vreme, stečeno u radnom odnosu u društvu za reviziju, odnosno kod samostalnog revizora na poslovima zakonske revizije;

4) da, u skladu sa ovim zakonom ne postoji zabrana izdavanja nove licence, u slučaju ako mu je licenca ranije oduzeta – do isteka perioda u kome postoji zabrana izdavanja nove licence;

5) da nije pravosnažno osuđivano za krivična dela u smislu člana 5. ovog zakona.

Dokazi potrebni podnosiocu zahteva su sledeći:

1) Uverenje (isprava) o položenom ispitu za zvanje ovlašćeni revizor.

2) Diploma ili uverenje o stečenom visokom obrazovanju na studijama drugog stepena u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili kopiju ovih dokumenata.

3) Potvrda o stečenom praktičnom radnom iskustvu na zakonskim revizijama stečeno radom na neodređeno, odnosno određeno vreme u društvu za reviziju, odnosno kod samostalnog revizora (na obrascu potvrde koji je dat u prilogu), kao i kopija ugovora o radu ili neki drugi dokument kojim se to potvrđuje.

4) Potvrda nadležnog organa da podnosilac zahteva nije pravosnažno osuđivan za krivična dela koja ih čine nedostojnim za obavljanje poslova revizije, u smislu člana 5. Zakona o reviziji („Službeni glasnik RS”, broj 73/19) – Izvod iz kaznene evidencije MUP-a.

5) Dokaz o uplati takse prema prema tarifnim br. 1. i 9. Tarife republičkih administrativnih taksi, koja je sastavni deo Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/03, sa izmenama i dopunama).

NAPOMENA: Pojedine dokaze Ministarstvo finansija pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/16 i 95/18), osim ukoliko stranka izričito ne navede da će ih sama priložiti, kao npr: izvod iz kaznene evidencije.

Uplata takse za izdavanje rešenja u iznosu od 660,00 dinara i takse za zahtev za izdavanje licence za obavljanje revizije u iznosu od 380,00 dinara, u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/03, sa izmenama i dopunama):

Broj uplatnog računa: 840-742221843-57

Model: 97

Poziv na broj: 50-016

 Rok za pružanje usluge je 30 dana u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/16 i 95/18).

Informacije o toku postupka se mogu dobiti od službenika zaposlenih u Sektoru za finansijski sistem Ministarstva finansija – Odsek za računovodstvo i reviziju.

Nakon prijema zahteva proverava se tačnost podataka i ispunjenost uslova, nakon čega se pristupa izradi rešenja kojim se ovlašćenom revizoru izdaje licenca za obavljanje revizije.

Protiv rešenja o izdavanju licence ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor, u skladu sa zakonom.

 Usluga je objavljena na veb prezentaciji Ministarstva finansija i u Informatoru o radu Ministarstva finansija.

Zahtev za izdavanje licence za obavljanje revizije
Primer popunjenog zahteva za izdavanje licence za obavljanje revizije