Čitaj mi

Nadležnost Ministarstva

Delokrug Ministarstva finansija utvrđen je u članu 3. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, br. 128/2020) i obuhvata poslove državne uprave koji se odnose na:

 • republički budzet;
 • utvrđivanje konsolidovanog bilansa javnih prihoda i javnih rashoda;
 • sistem i politiku poreza, taksi, naknada i drugih javnih prihoda;
 • osnove sistema doprinosa za socijalno osiguranje i obezbeđivanje finansiranja obaveznog socijalnog osiguranja;
 • uređenje izvornih prihoda autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave;
 • politiku javnih rashoda;
 • upravljanje raspoloživim sredstvima javnih finansija Republike Srbije;
 • koordinaciju sistema upravljanja i sprovođenja programa finansiranih iz sredstava Evropske unije;
 • javni dug i finansijsku imovinu Republike Srbije;
 • makroekonomsku i fiskalnu analizu, kvantifikaciju mera ekonomske politike;
 • finansijske efekte sistema utvrđivanja i obračuna plata i zarada koje se finansiraju iz budzeta Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave i fondova organizacija obaveznog socijalnog osiguranja;
 • nadzor nad radom Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja;
 • javne nabavke;
 • sprečavanje pranja novca;
 • igre na sreću;
 • fiskalne monopole;
 • devizni sistem i kreditne odnose sa inostranstvom;
 • faktoring poslove;
 • sistem finansijskih odnosa sa inostranstvom i međunarodnim finansijskim organizacijama;
 • pripremu, zaključivanje i primenu međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja;
 • carinski sistem, carinsku tarifu, mere vancarinske zaštite i slobodne zone;
 • kreditno-monetarni sistem;
 • bankarski sistem;
 • životna i neživotna osiguranja;
 • učestvovanje u upravljanju bankama, društvima za osiguranje i drugim finansijskim institucijama čiji je akcionar Republika Srbija, kao i organizovanje i sprovođenje postupka prodaje akcija u istim;
 • sistem plaćanja i platni promet;
 • hartije od vrednosti i tržište kapitala;
 • sistem računovodstva i revizije finansijskih izveštaja;
 • knjigovodstvo;
 • privatizaciju i sanaciju banaka i drugih finansijskih organizacija;
 • prijavljivanje u stečajnim postupcima potraživanja Republike Srbije;
 • analizu fiskalnih rizika koji proizlaze iz poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija, privrednih društava koja obavljaju delatnost od opšteg interesa i privrednih društava sa većinskim državnim kapitalom;
 • analizu rizika povezanih sa budzetima lokalnih samouprava i javno-privatnim partnerstvima;
 • analizu rizika u vezi sa posledicama elementarnih nepogoda i njihovim finansijskim efektima na budzet Republike Srbije i budzete lokalnih samouprava i ostalim obavezama Republike Srbije;
 • praćenje obaveza pokrivenih državnim garancijama;
 • praćenje glavnih rizika povezanih sa finansijskim sektorom u Republici Srbiji;
 • ocenu i praćenje kapitalnih projekata;
 • uređivanje postupka pripreme i registrovanja kapitalnih projekata po nadležnim ministarstvima i njihovo objedinjavanje;
 • uređivanje oblasti digitalne imovine;
 • uređivanje prava javne svojine;
 • svojinsko-pravne i druge stvarno-pravne odnose, izuzev pripreme zakona kojim se uređuje pravo svojine i druga stvarna prava;
 • eksproprijaciju;
 • zaštitu imovine Republike Srbije u inostranstvu;
 • primenu Sporazuma o pitanjima sukcesije;
 • ostvarivanje alimentacionih potraživanja iz inostranstva;
 • pružanje pravne pomoći povodom strane nacionalizovane imovine obeštećene međunarodnim ugovorima;
 • budzetsku kontrolu svih sredstava budzeta Republike Srbije, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i javnih preduzeća;
 • harmonizaciju i koordinaciju finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije u javnom sektoru;
 • upravni nadzor u imovinsko-pravnim poslovima;
 • drugostepeni upravni postupak u oblastima iz delokruga ministarstva, u skladu sa zakonom;
 • obezbeđivanje sredstava solidarnosti, kao i
 • druge poslove određene zakonom.

Slične teme

O zgradi

O zgradi