Sprovođenje obuka i konsultacije iz finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i interne revizije

Čitaj mi

Sprovođenje obuka i konsultacije iz finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i interne revizije

Na osnovu člana 83. Zakona o budzetskom sistemu, Centralna jedinica za harmonizaciju (CJH), između ostalog, obavlja sledeća poslove: 1) stručnog usavršavanja rukovodilaca i zaposlenih u javnom sektoru iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole, u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima; 2) stručnog usavršavanja, sertifikacije i nadzora nad radom internih revizora; 3) vođenja registra ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru. Takođe, predviđeno je da ministar finansija propisuje program za stručno obrazovanje i usavršavanje, kao i uslove i postupak sertifikovanja, odnosno polaganje ispita za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru.

U skladu sa navedenim, CJH organizuje i sprovodi osnovne obuke iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije, kao i specijalizovane obuke iz oblasti internih kontrola koje su prevashodno namenjene rukovodiocima u javnom sektoru. Osnovna obuka iz oblasti FUK traje pet radnih dana, a iz oblasti interne revizije sedam radnih dana, dok se specijalizovane obuke organizuju kao jednodnevne radionice koje su tematski prilagođene konkretnim zahtevima korisnika javnih sredstava.

Članom 4. Pravilnika o uslovima i postupku polaganja ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, br. 9/2014) precizirano je da CJH organizuje i sprovodi obuku i organizuje polaganje ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru. Obuka i polaganje ispita obavljaju se prema Programu obuke i polaganja ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru koji je sastavni deo navedenog Pravilnika. Program obuke detaljnije razrađuje: 1) osnovnu obuku za interne revizore; 2) osnovnu obuku za finansijsko upravljanje i kontrolu; 3) obuku za praktičan rad na internoj reviziji putem obavljanja dve revizije kod korisnika javnih sredstava kod koga je lice koje se obučava u radnom odnosu na poslovima interne revizije, uz stručnu pomoć Ministarstva finansija – CJH. Tek po uspešnom završetku sve tri navedene obuke, kandidat stiče uslov da polaže ispit pred Komisijom za sprovođenje ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru. Kandidatu koji je položio ispit ministar finansija izdaje sertifikat, a CJH vodi Registar ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru.

Obuka iz finansijskog upravljanja i kontrole

Zahtev za sprovođenje obuke iz finansijskog upravljanja i kontrole za svoje zaposlene podnosi rukovodilac korisnika javnih sredstava Ministarstvu finansija − Centralnoj jedinici za harmonizaciju (CJH) − administrativnom radniku u pisanoj formi. U zahtevu se navode imena i prezimena zaposlenih za koje se traži da pohađaju obuku. Administrativni radnik sakuplja pristigle zahteve za obuku, unosi ih u bazu pristiglih zahteva i kada u dogovoru za rukovodiocem zaduženim za obuke iz FUK-a odredi grupe za obuku i vreme vršenja obuke, mejlom obaveštava sve koji će biti polaznici obuke o datumu i mestu održavanja obuke. Obuka se vrši u trajanju od pet dana po programu i sa materijalima Centralne jedinice za harmonizaciju. Nakon što su prisustvovali petodnevnoj obuci i evidentirali svoje prisustvo u Listama prisutnosti za svaki dan obuke, polaznicima obuke ponaosob se izdaje Potvrda o pohađanju obuke iz FUK-a.

Obuka za rukovodioce KJS iz oblasti FUK-a

Zahtev za organizovanje jednodnevne obuke za rukovodioce kod korisnika javnih sredstava rukovodilac korisnika javnih sredstava dostavlja Ministarstvu finansija − Centralnoj jedinici za harmonizaciju − u pisanoj formi. Administrativni radnik sakuplja pristigle zahteve za obuku, unosi ih u bazu dostavljenih zahteva i kada u dogovoru za rukovodiocem zaduženim za obuke iz FUK-a odredi datum sprovođenja obuke mejlom obaveštava podnosioca zahteva – rukovodioca korisnika javnih sredstava o datumu sprovođenja jednodnevne obuke za rukovodioce. Rukovodilac zadužen za obuke iz FUK-a određuje raspored predavanja i vodi Evidenciju o rukovodiocima koji su prisustvovali obuci.

Konsultacije za KJS iz oblasti FUK-a

Konsultacije za KJS iz oblasti FUK-a mogu se vršiti na dva načina, telefonskim putem u razgovoru sa zaposlenima iz Centralne jedinice za harmonizaciju ili u vidu jednodnevne radionice na terenu kod korisnika javnih sredstava koju sprovode zaposleni u Centralnoj jedinici za harmonizaciju. Radionice se sprovode na osnovu pisanog zahteva rukovodica korisnika javnih sredstava za sprovođenje radionice za zaposlene vezano za pojedine oblasti iz FUK-a. U pisanom zahtevu rukovodioci mogu navesti i konkretno koje oblasti žele da budu obuhvaćene radionicom. Administrativni radnik sakuplja pristigle zahteve za radionice, unosi ih u bazu dostavljenih zahteva i kada u dogovoru za rukovodiocem zaduženim za obuke iz FUK-a odredi datum sprovođenja radionice mejlom obaveštava podnosioca zahteva – rukovodioca korisnika javnih sredstava o datumu sprovođenja radionice.

Osnovna obuka za interne revizore

Prijavu za pohađanje osnovne obuke za interne revizore podnosi korisnik javnih sredstava za lice koje je raspoređeno na radno mesto internog revizora, a koje je u radnom odnosu kod tog korisnika javnih sredstava.

Prijava za pohađanje obuke podnosi se Ministarstvu finansija – Sektoru Centralna jedinica za harmonizaciju (CJH) u pisanom obliku. Pristigle prijave za obuku u Sektoru objedinjava administrativni radnik. U bazu podataka se unose svi polaznici obuke koji su prijavljeni za obuku. Kada se prijavi dovoljan broj polaznika obuke, organizuju se obuke za interne revizore. Polaznici obuke se pozivaju na obuku mejlom. Obuka traje sedam dana. Nakon završene obuke polaznici obuke dobijaju potvrdu o pohađanju obuke.

Praktična obuka za interne revizore

Lice koje je završilo osnovnu obuku za interne revizore i osnovnu obuku za finansijsko upravljanje i kontrolu i ispunjava sve uslove shodno odredbama Pravilnika o uslovima i postupku polaganja ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru dostavlja dopis Ministarstvu finansija, Sektoru Centralna jedinica za harmonizaciju (CJH), kojim zahteva obuku za praktičan rad na reviziji putem obavljanja dve revizije kod korisnika javnih sredstava kod koga je u radnom odnosu, uz stručnu pomoć Ministarstva − CJH.

Zahtev za praktičnu obuku (mentorstvo) prima administrativni radnik koji istu unosi u bazu podataka. Raspored mentorstva određuje pomoćnik ministra. Mentor dobija ovlašćenje potpisano od strane ministra za obavljanje dve revizije kod korisnika javnih sredstava.

Kada se praktična obuka završi, mentor potpisuje dnevnik praktične obuke kandidatu koji je dokaz da je praktična obuka obavljena, kao i dokument za prijavu ispita. Konsultacije za KJS iz oblasti interne revizije Konsultacije za KJS iz oblasti interne revizije obavljaju se telefonskim putem i pisanim putem. Na pisani zahtev KJS, u vezi sa tumačenjem iz oblasti interne revizije, daju se pisani odgovori Sektora Centralna jedinica za harmonizaciju (CJH).

Usluga je objavljena na veb prezentaciji Ministarstva finansija i u Informatoru o radu Ministarstva finansija.