Produženje licenci za obavljanje revizije

Čitaj mi

Produženje licenci za obavljanje revizije

Produženje licence za obavljanje revizije propisano je Zakonom o reviziji („Službeni glasnik RS”, broj 73/19).

Produžuje se licenca za obavljanje revizije fizičkom licu koje želi da nastavi obavlja poslove revizije finansijskih izveštaja u smislu Zakona o reviziji i koje ispunjava uslove propisane tim zakonom. Usluga se pruža na osnovu podnetog zahteva i dokaza o ispunjavanju uslova propisanih Zakonom o reviziji.

Zainteresovano lice može da pokrene postupak za produženje licence za obavljanje revizije podnošenjem zahteva Ministarstvu finansija, Kneza Miloša 20, Beograd.

Zahtev za produženje licence može se podneti najranije tri meseca pre isteka roka važenja licence.

Uslovi koje zainteresovano lice mora da ispuni da bi mu usluga bila pružena su:

a) da ima obavljeno kontinuirano profesionalno usavršavanje;

b) da nije pravosnažno osuđivano za krivična dela koja čine nedostojnim za obavljanje poslova revizije u smislu člana 5. Zakona o reviziji („Službeni glasnik RS”, broj 73/19).

Dokazi potrebni podnosiocu zahteva su sledeći:

1) Potvrda o obavljenom kontinuiranom profesionalnom usavršavanju.

2) Potvrda nadležnog organa da podnosilac zahteva nije pravosnažno osuđivan za krivična dela koja ih čine nedostojnim za obavljanje poslova revizije, u smislu člana 5. Zakona o reviziji („Službeni glasnik RS”, broj 73/19) – Izvod iz kaznene evidencije MUP-a.

3) Dokaz o uplati takse prema prema tarifnim br. 1. i 9. Tarife republičkih administrativnih taksi, koja je sastavni deo Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/03, sa izmenama i dopunama).

NAPOMENA: Pojedine dokaze Ministarstvo finansija pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/16 i 95/18), osim ukoliko stranka izričito ne navede da će ih sama priložiti, kao npr: izvod iz kaznene evidencije.

Uplata takse za izdavanje rešenja u iznosu od 660,00 dinara i takse za zahtev za izdavanje licence za obavljanje revizije u iznosu od 380,00 dinara, u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/03, sa izmenama i dopunama):

Broj uplatnog računa: 840-742221843-57

Model: 97

Poziv na broj: 50-016

Rok za pružanje usluge je 30 dana u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/16 i 95/18).

Informacije o toku postupka se mogu dobiti od službenika zaposlenih u Sektoru za finansijski sistem Ministrstva finansija, Odsek za računovodstvo i reviziju.

Nakon prijema zahteva proverava se tačnost podataka i ispunjenost uslova, nakon čega se pristupa izradi rešenja kojim se ovlašćenom revizoru produžava licenca za obavljanje revizije.

Protiv rešenja o izdavanju licence ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor, u skladu sa zakonom.

Usluga je objavljena na veb prezentaciji Ministarstva finansija i u Informatoru o radu Ministarstva finansija.

Zahtev za produženje licence za obavljanje revizije
Primer popunjenog zahteva za produženje licence za obavljanje revizije