Izdavanje akciznih markica

Čitaj mi

Izdavanje akciznih markica

Pravni osnov

Članom 18. stav 1. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18, 153/20 i 53/21) propisano je da je obveznik akcize dužan da pri proizvodnji, pre uvoza, odnosno pre stavljanja u promet cigareta, alkoholnih pića i kafe namenjene za krajnju potrošnju, osim piva, niskoalkoholnih pića koja sadrže manje od 5% vol alkohola i cigareta koje se koriste za testiranje kvaliteta proizvoda, obeleži kontrolnom akciznom markicom svaki od tih proizvoda posebno.

Uredba o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta, alkoholnih pića i kafe („Službeni glasnik RS“, br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15, 9/17 i 108/17).

Kratak opis u čemu se usluga sastoji

Proces odobravanja kontrolnih akciznih markica vrši se na zahtev obveznika akcize - proizvođača i uvoznika cigareta, alkoholnih pića i kafe. 

Odobravanje kontrolnih akciznih markica, na zahtev obveznika akcize - proizvođača i uvoznika cigareta, alkoholnih pića i kafe, vrši se u Ministarstvu finansija, gde lice koje je ovlašćeno za podnošenje zahteva lično podnosi zahtev i to na propisanom obrascu (Obrazac ZAM/CA i Obrazac ZAM/K) uz dostavljanje druge propisane dokumentacije. Ministarstvo finansija, nakon provere ispunjenosti uslova, podnosiocu zahteva na licu mesta u prostorijama ministarstva, overava podneti zahtev, stavljanjem otiska pečata na sva četiri primerka podnetnog zahteva - Obrazac ZAM/CA i Obrazac ZAM/K i upućuje ga u Zavod za izradu novčanica i kovanog novca – Topčider, Pionirska 2. Beograd, radi preuzimanja akciznih markica.

Kategorije lica koja imaju pravo na uslugu

Obveznici akcize - privredni subjekti koji obavljaju delatnost proizvodnje, odnosno uvoza akciznih proizvoda - alkoholnih pića, cigareta i kafe, u obavezi su da za svaki od navedenih proizvoda pribave odgovarajuće kontrolne akcizne markice. 

Uslovi koje lica moraju da ispune da bi im usluga bila pružena 

Neophodno je sledeće:

- da podnosilac zahteva bude ovlašćen od strane zakonskog zastupnika pravnog lica, a za preduzetnika ovlašćenje daje vlasnik samostalne radnje i isto mora biti overeno;

- za prizvođače alkoholnih pića i kafe potrebno je da budu upisani u registar proizvođača alkoholnih pića i kafe u Poreskoj upravi – Centrali;

- proizvođaču alkoholnog pića može se odobriti količina akciznih markica koja odgovara raspoloživim, odnosno procenjenim kapacitetima za šestomesečnu proizvodnju alkoholnih pića koja je utvrđena u skladu sa propisom kojim se uređuje upis u registar proizvođača alkoholnog pića kod Poreske uprave – Centrale;

- proizvođaču alkoholnog pića naredni zahtev za izdavanje akciznih markica može se odobriti ukoliko proizvođač alkoholnog pića razduži najmanje 50% prethodno preuzetnih markica;

- za proizvođače i uvoznike cigareta potrebno je da budu upisani u odgovarajući registar koji se vodi u Upravi za duvan; da su robne marke cigareta upisane u odgovrajući registar koji se vodi u Upravi za duvan i da su proizvođači i uvoznici cigareta objavili maloprodajne cene tih proizvoda u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Rok za pružanje usluge 

Ministarstvo finansija, nakon provere ispunjenosti uslova, overu zahteva vrši odmah po prijemu zahteva, na licu mesta u prostorijama ministarstva. 

Na koji način se usluga može dobiti 

Podnošenjem zahteva na propisanim obrascima (Obrazac ZAM/CA i Obrazac ZAM/K obrazcu) u Minstarastvu finansija, uz dostavljanje neophodne dokumentacije.

Elektronsko pružanje usluge

            U toku je postupak digitalizacije procesa odobravanja i izdavanja akciznih markica i očekuje se da će se u što kraćem mogućem roku ovaj postupak vršiti elektronskim putem, nakon ispunjenja normativnih i tehničkih uslova.

Kojom radnjom zainteresovano lice može pokrenuti postupak za dobijanje usluge

Postupak se pokreće lično podnošenjem zahteva na obrazcu ZAM/CA, ZAM/K uz neophodnu dokumentaciju u Minstarstvu finansija, Kneza Miloša 20, kancelarija 328. Pre podnošenja zahteva, stranka poručuje kontrolne akcizne markice u Zavodu za izradu novčanica i kovanog novca Topčider, Pionirska 2, na tel: 011/353 1552. Zainteresovano lice može dobiti sve potrebne informacije u Ministarstvu finansija na telefon: 011-765 2113 i 011/765 2104. Ceo postupak odobravanja i izdavanja kontrolnih akciznih markica bliže je uređen Uredbom o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta, alkoholnih pića i kafe („Službeni glasnik RS“, br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15, 9/17 i 108/17).

Takse i troškovi postupka  

Troškove u vezi sa štampanjem i izdavanjem akciznih markica, izdavanjem obrazaca ZAM/CA i ZAM/K, zainteresovano lice može dobiti u Zavodu za izradu novčanica i kovanog novca Topčider, Pionirska 2, na tel: 011/353 1552.

Dokazi koje podnosilac zahteva prilaže  

Podnosilac zahteva uz Zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica (Obrazac ZAM/CA ili Obrazac ZAM/K), prilikom prvog podnošenja zahteva, prilaže sledeće:

- ovlašćenje zakonskog zastupnika pravnog lica za lice koje će podnositi zahtev, a za preduzetnika ovlašćenje da je sam vlasnik samostalne radnje i isto mora biti overeno;

- fotokopiju lične karte, odnosno putne isprave i fotografiju u boji ovlašćenog lica, u dva primerka;

- dokaz da su kontrolne akcizne markice plaćene;

- plan lepljenja kontrolnih akciznih markica za proizvođače i uvoznike alkoholnih pića i kafe (za uvoznika i proizvođača cigareta ovaj plan se ne dostavlja).

Radi efikasnijeg postupka, obveznik akcize može da podnese dole navedenu dokumentaciju (koja se može pribaviti po službenoj dužnosti): 

Proizvođač cigareta podnosi:

- dokaz da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju;

- dokaz da je upisan u Registar proizvođača duvanskih proizvoda kod Uprave za duvan;

- dokaz da su cigarete koje proizvodi upisane u Registar o markama duvanskih proizvoda kod Uprave za duvan;

- dokaz da su maloprodajne cene cigareta za koje podnosi zahtev objavljene u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Proizvođač alkoholnih pića podnosi:

- dokaz da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju;

- dokaz da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za vođenje registra proizvođača alkoholnog pića.

Proizvođač kafe podnosi:

- dokaz da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju;

- dokaz da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za vođenje registra proizvođača kafe.

Uvoznik cigareta, alkoholnih pića i kafe podnosi:

- dokaz da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju, a za uvoznike cigareta i ako je upisan u odgovarajući registar kod Uprave za duvan;

- da su cigarete koje uvozi upisane u Registar o markama duvanskih proizvoda kod Uprave za duvan;

- dokaz da su maloprodajne cene cigareta za koje podnosi zahtev objavljene u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Druge korisne informacije u vezi sa podnošenjem zahteva

            Zahtev se podnosi Minstarstvu finansija, Kneza Miloša 20, kancelarija 328, a stranka prethodno poručuje kontrolne akcizne markice u Zavodu za izradu novčanica i kovanog novca Topčider, Pionirska 2, na tel: 011/353 1552. 

Zainteresovano lice može dobiti informacije u Ministarstvu finansija na telefon: 011/765 2113 i 011/765 2104.

Sve navedeno je sadržano u Uredbi o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta, alkoholnih pića i kafe („Službeni glasnik RS“, br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15, 9/17 i 108/17). Radno vreme u Ministarstvu finansija je od 7:30 do 15:30 časova, ali zbog usaglašavanja sa radnim vremenom za prijem stranaka u Zavodu za izradu novčanica i kovanog novca – Topčider (koji zahteva posebne procedure), a u koji se stranke upućuju, preporuka je da se rad sa strankama obavlja u periodu od 9:00 do 15:00 časova.

Da li zainteresovano lice može uložiti pravno sredstvo 

Ne.

Link ka internet stranici gde se može preuzeti formular radi dobijanja usluge 

https://www.mfin.gov.rs/propisi/uredba-o-izgledu-kontrolne-akcizne-markice-vrsti-podataka-na-markici-i-naicnu