Издавање акцизних маркица

Читај ми

Издавање акцизних маркица

Правни основ

Чланом 18. став 1. Закона о акцизама („Службени гласник РС“, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18, 153/20 и 53/21) прописано је да је обвезник акцизе дужан да при производњи, пре увоза, односно пре стављања у промет цигарета, алкохолних пића и кафе намењене за крајњу потрошњу, осим пива, нискоалкохолних пића која садрже мање од 5% vol алкохола и цигарета које се користе за тестирање квалитета производа, обележи контролном акцизном маркицом сваки од тих производа посебно.

Уредба о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета, алкохолних пића и кафе („Службени гласник РС“, бр. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15, 9/17 и 108/17).

Кратак опис у чему се услуга састоји

Процес одобравања контролних акцизних маркица врши се на захтев обвезника акцизе - произвођача и увозника цигарета, алкохолних пића и кафе. 

Одобравање контролних акцизних маркица, на захтев обвезника акцизе - произвођача и увозника цигарета, алкохолних пића и кафе, врши се у Министарству финансија, где лице које је овлашћено за подношење захтева лично подноси захтев и то на прописаном обрасцу (Образац ЗАМ/ЦА и Образац ЗАМ/К) уз достављање друге прописане документације. Министарство финансија, након провере испуњености услова, подносиоцу захтева на лицу места у просторијама министарства, оверава поднети захтев, стављањем отиска печата на сва четири примерка поднетног захтева - Образац ЗАМ/ЦА и Образац ЗАМ/К и упућује га у Завод за израду новчаница и кованог новца – Топчидер, Пионирска 2. Београд, ради преузимања акцизних маркица.

Категорије лица која имају право на услугу

Обвезници акцизе - привредни субјекти који обављају делатност производње, односно увоза акцизних производа - алкохолних пића, цигарета и кафе, у обавези су да за сваки од наведених производа прибаве одговарајуће контролне акцизне маркице. 

Услови које лица морају да испуне да би им услуга била пружена 

Неопходно је следеће:

- да подносилац захтева буде овлашћен од стране законског заступника правног лица, а за предузетника овлашћење даје власник самосталне радње и исто мора бити оверено;

- за призвођаче алкохолних пића и кафе потребно је да буду уписани у регистар произвођача алкохолних пића и кафе у Пореској управи – Централи;

- произвођачу алкохолног пића може се одобрити количина акцизних маркица која одговара расположивим, односно процењеним капацитетима за шестомесечну производњу алкохолних пића која је утврђена у складу са прописом којим се уређује упис у регистар произвођача алкохолног пића код Пореске управе – Централе;

- произвођачу алкохолног пића наредни захтев за издавање акцизних маркица може се одобрити уколико произвођач алкохолног пића раздужи најмање 50% претходно преузетних маркица;

- за произвођаче и увознике цигарета потребно је да буду уписани у одговарајући регистар који се води у Управи за дуван; да су робне марке цигарета уписане у одговрајући регистар који се води у Управи за дуван и да су произвођачи и увозници цигарета објавили малопродајне цене тих производа у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Рок за пружање услуге 

Министарство финансија, након провере испуњености услова, оверу захтева врши одмах по пријему захтева, на лицу места у просторијама министарства. 

На који начин се услуга може добити 

Подношењем захтева на прописаним обрасцима (Образац ЗАМ/ЦА и Образац ЗАМ/К образцу) у Минстараству финансија, уз достављање неопходне документације.

Електронско пружање услуге

            У току је поступак дигитализације процеса одобравања и издавања акцизних маркица и очекује се да ће се у што краћем могућем року овај поступак вршити електронским путем, након испуњења нормативних и техничких услова.

Kојом радњом заинтересовано лице може покренути поступак за добијање услуге

Поступак се покреће лично подношењем захтева на образцу ЗАМ/ЦА, ЗАМ/К уз неопходну документацију у Минстарству финансија, Кнеза Милоша 20, канцеларија 328. Пре подношења захтева, странка поручује контролне акцизне маркице у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер, Пионирска 2, на тел: 011/353 1552. Заинтересовано лице може добити све потребне информације у Министарству финансија на телефон: 011-765 2113 и 011/765 2104. Цео поступак одобравања и издавања контролних акцизних маркица ближе је уређен Уредбом о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета, алкохолних пића и кафе („Службени гласник РС“, бр. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15, 9/17 и 108/17).

Таксе и трошкови поступка  

Трошкове у вези са штампањем и издавањем акцизних маркица, издавањем образаца ЗАМ/ЦА и ЗАМ/К, заинтересовано лице може добити у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер, Пионирска 2, на тел: 011/353 1552.

Докази које подносилац захтева прилаже  

Подносилац захтева уз Захтев за издавање контролних акцизних маркица (Образац ЗАМ/ЦА или Образац ЗАМ/К), приликом првог подношења захтева, прилаже следеће:

- овлашћење законског заступника правног лица за лице које ће подносити захтев, а за предузетника овлашћење да је сам власник самосталне радње и исто мора бити оверено;

- фотокопију личне карте, односно путне исправе и фотографију у боји овлашћеног лица, у два примерка;

- доказ да су контролне акцизне маркице плаћене;

- план лепљења контролних акцизних маркица за произвођаче и увознике алкохолних пића и кафе (за увозника и произвођача цигарета овај план се не доставља).

Ради ефикаснијег поступка, обвезник акцизе може да поднесе доле наведену документацију (која се може прибавити по службеној дужности): 

Произвођач цигарета подноси:

- доказ да је уписан у одговарајући регистар код органа надлежног за регистрацију;

- доказ да је уписан у Регистар произвођача дуванских производа код Управе за дуван;

- доказ да су цигарете које производи уписане у Регистар о маркама дуванских производа код Управе за дуван;

- доказ да су малопродајне цене цигарета за које подноси захтев објављене у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Произвођач алкохолних пића подноси:

- доказ да је уписан у одговарајући регистар код органа надлежног за регистрацију;

- доказ да је уписан у одговарајући регистар код органа надлежног за вођење регистра произвођача алкохолног пића.

Произвођач кафе подноси:

- доказ да је уписан у одговарајући регистар код органа надлежног за регистрацију;

- доказ да је уписан у одговарајући регистар код органа надлежног за вођење регистра произвођача кафе.

Увозник цигарета, алкохолних пића и кафе подноси:

- доказ да је уписан у одговарајући регистар код органа надлежног за регистрацију, а за увознике цигарета и ако је уписан у одговарајући регистар код Управе за дуван;

- да су цигарете које увози уписане у Регистар о маркама дуванских производа код Управе за дуван;

- доказ да су малопродајне цене цигарета за које подноси захтев објављене у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Друге корисне информације у вези са подношењем захтева

            Захтев се подноси Минстарству финансија, Кнеза Милоша 20, канцеларија 328, а странка претходно поручује контролне акцизне маркице у Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер, Пионирска 2, на тел: 011/353 1552. 

Заинтересовано лице може добити информације у Министарству финансија на телефон: 011/765 2113 и 011/765 2104.

Све наведено је садржано у Уредби о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета, алкохолних пића и кафе („Службени гласник РС“, бр. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15, 9/17 и 108/17). Радно време у Министарству финансија је од 7:30 до 15:30 часова, али због усаглашавања са радним временом за пријем странака у Заводу за израду новчаница и кованог новца – Топчидер (који захтева посебне процедуре), а у који се странке упућују, препорука је да се рад са странкама обавља у периоду од 9:00 до 15:00 часова.

Да ли заинтересовано лице може уложити правно средство 

Не.

Линк ка интернет страници где се може преузети формулар ради добијања услуге 

https://www.mfin.gov.rs/propisi/uredba-o-izgledu-kontrolne-akcizne-markice-vrsti-podataka-na-markici-i-naicnu