Пружање информација од јавног значаја

Читај ми

Пружање информација од јавног значаја

У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, сва заинтересована лица могу Министарству финансија поднети захтев за приступ информацијама од јавног значаја.

Захтев за информацијама од јавног значаја подноси се у:

• писаној форми

• усменој форми

Захтев се може послати на адресу Министарства финансија, Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, може се непосредно предати Пријемној канцеларији Управе за заједничке послове републичких органа, улица Немањина бр. 22-26, Београд, или у електронском облику на адресу kontakt@mfin.gov.rs  

Усмени захтев у вези са остваривањем права на приступ информацијама саопштава се у записник у писарници Министарства финансија, Кнеза Милоша 20, соба бр. 19, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију.

За поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја, Решењем Министарства финансија 08 Број: 112-01-1/534-10-2020 од 29. октобра 2020. године, задужена је Ана Панчић, шеф Одсека за односе Министарства са јавношћу.

E-mail: ana.pancic@mfin.gov.rs 

Захтев за приступ информацији од јавног значаја