Актуелности

Читај ми

Актуелности

У оквиру пројекта „Одговорна платформа за управљање јавним финансијама“ који финансира СИДА, а имплементира УНДП, у сарадњи са Централном јединициом за хармонизацију (ЦЈХ) Министарствa финансија припремљена је публикација – Компетенције интерних ревизора у јавном сектору.

Публикација даје смернице организацијама јавног сектора за избор квалитетних кандидата за рад у интерној ревизији. Намењена је организацијама које планирају да запосле, односно попуне, радна места интерних ревизора.  

Веома је значајно да се у овој области рада препознају стручни и мотивисани појединци који су спремни да се залажу за вредности јавног сектора. Препознавање кључних компетенција за рад на пословима интерне ревизије у јавном сектору, услов је за професионалну селекцију и задржавање кадрова на тим радним местима.

Ова публикација управо треба да помогне руководиоцима у јавном сектору да препознају најважније компетенције за рад на пословима интерне ревизије и да им пруже основна упутства за примену модела компетенција у процесу регрутације, селекције и задржавања запослених на овим радним местима. 

Главна порука публикације је: уложите у интерну ревизију - исплатиће вам се.

На основу члана 81. став 5. и члана 82. став 10. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), члана 19. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 89/2019) и члана 32. ст. 1 и 4. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 99/2011 и 106/2013.) прописано је да су руководиоци корисника јавних средстава обавезни да до 31. марта 2022. године известе министра финансија о адекватности и функционисању система финансијског управљања и контроле (ФУК) и интерне ревизије (ИР) за 2021.годину.

Извештавање се врши попуњавањем два упитника, од којих се један односи на систем финансијског управљања и контроле, а други на систем интерне ревизије.

У ту сврху Централна јединица за хармонизацију је припремила нове обрасце упитника за извештавање за 2021. годину и пуштена је у рад апликација за њихово електронско попуњавање и достављање докумената, а којој можете приступити на страници https://ifkj.mfin.gov.rs. Од ове године, омогућена је достава Годишњих извештаја помоћу квалификованог сертификата за електронски потпис.

На поменутом порталу је потребно преузети Корисничко упутство за извештавање које детаљно описује кораке у процесу приступања апликацији и самом извештавању, а у рубрици Документа доступни су и комплетни обрасци упитника/извештаја за ФУК и интерну ревизију ради упознавања и лакшег прикупљања информација за његово комплетирање.

Да би се годишњи извештаји сматрали достављеним, потребно је да сваки корисник јавних средстава по завршетку попуњавања упитника у апликацији, достави Министарству финансија – Централној јединици за хармонизацију следеће документе, које аутоматски генерише апликација за извештавање:  

За Годишњи извештај о систему финансијског управљања и контроле:

- Изјаву о интерним контролама, и 

- Верификацију садржаја извештаја.

За Годишњи извештај о обављеним ревизијама и активностима интерне ревизије:

- Верификацију садржаја извештаја.

Наведена документа (Изјава о интерним контролама и верификације садржаја извештаја) морају бити потписана од стране руководиоца корисника јавних средстава и то можете учинити на два начина:                 

- помоћу електронског потписа, или

- потписивањем докумената у папирној форми.

У случају да су документа (Изјава о интерним контролама и верификације садржаја извештаја) електронски потписана и приложена у апликацији, није потребно редовном поштом достављати било какву документацију.

У случају да се потписују документа (Изјава о интерним контролама и верификације садржаја извештаја) у папирној форми, неопходно их је доставити редовном поштом на следећу адресу:

Министарство финансија
Централна јединица за хармонизацију
Кнеза Милоша 20
11000 Београд

Напомињемо да није потребно слати одштампане, попуњене упитнике зато што ће они бити видљиви ЦЈХ кроз апликацију, већ само наведена документа.

За све додатне информације нас можете контактирати путем имејл-адресе ifkj@mfin.gov.rs , односно на бројеве телефона 011/765 2289 и 011/765 2280.

Влада Републике Србије је на седници одржаној 26. августа 2021. године усвојила Консолидовани годишњи извештај о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору (ИФКЈ) у Републици Србији за 2020. годину. 

Извештај је припремљен на основу појединачних извештаја које су корисници јавних средстава били у обавези да доставе до 31. марта 2021. године и известe министра финансија о стању система финансијског управљања и контроле и интерне ревизије.

У сврху извештавања коришћена је као и 2020. године електронска апликација. Сви корисници јавних средстава доставили су извештај у електронској форми, тако да можемо рећи да је електронско извештавање ове године у потпуности имплементирано. 

Као саставни део извештаја достављене су и Изјаве о интерним контролама, потписане од стране руководилаца. Изјавом, руководилац КЈС je потврдио да је стекао разумно уверавање о нивоу усклађености система ФУК у организацији којом руководи у односу на међународне стандарде интерне контроле, о ефикасности и ефективности функционисања система интерне контроле и да се организацијом управља у складу са принципима доброг управљања.

Упркос тешкоћама насталим услед пандемије, КЈС су у највећој мери прилагодили планове рада ситуацији. Најзначајније институције јавног сектора у РС у највећем броју доставиле су извештаје о систему ФУК са покривеношћу расхода и издатака буџета за 2020. годину од 97,52%. Посматрајући резултате из угла КОСО оквира сегменти контролног окружења, контролне активности, и посебно систем информација и комуникације – заслужују солидне оцене, док су области које захтевају додатно ангажовање у већем броју КЈС - праћење и процена као и управљање ризицима. Обухват буџета РС функцијом интерне ревизије код најзначајнијих категорија КЈС, износи преко 80%.  

У закључку Владе којим је усвојен Консолидовани годишњи извештај о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору наведене су препоруке појединачним корисницима јавних средстава који припрадају категоријама министарстава, јавних предузећа и градова у циљу унапређења финансијског управљања и контроле и интерне ревизије. На овај начин наглашена је важност ових институција у циљу ширења значаја интерних контрола у нашем друштву.

Консолидованом годишњем извештају о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору за 2020. годину можете приступити овде

У складу са обавезама одређеним у Стратегији развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период 2017–2020. године и пратећим Акционим планом за период 2019-2020. године за спровођење Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору за период 2017-2020. године, министар финансија је донео Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 89 од 18. децембра 2019. године).

Правилник прописује елементе који чине систем финансијског управљања и контроле као и начин функционисања, успостављања и извештавања о систему финансијског управљања и контроле.

Најзначајнија унапређења која су добијена новим Правилником се односе на усклађивање са новим КОСО оквиром[1], д етаљније разрађене концепте управљачке одговорности и управљања неправилностима[2] ка о и увођење Изјаве о интерним контролама.

Такође, на интернет презентацији Министарства финансија – Централне јединице за хармонизацију налазе се ажурирани Приручник за финансијско управљање и контролу и као и методолошка упутства и смернице за успостављање и функционисање систeмa финaнсиjскoг упрaвљaњa и контроле на основу којих ће нови Правилник имати своју пуну примену.

Правилник је ступио на снагу 26. децембра 2019. године, с тим да члан Правилника који се односи на изјаву о интерним контролама ће се примењивати од 1. јануара 2021. године.

[1] До ношењем новог Правилника усклађују се елементи система финансијског управљања и контроле са изменама међународних стандарда интерне контроле (ИНТОСАИ) који укључују концепт КОСО оквира „Интерна контрола – Интегрисани оквир“ („Internal Control—Integrated Framework“), који је установила Комисија спонзорских организација Националне комисије за фалсификоване извештаје – позната и као Тредвејска комисија (Committee of Sponsoring Organisations – COSO of the Treadway Commission).

[2] Де таљније разрађене одредбе Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19)

Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору

Обуке и радионице

За основне обуке из ФУК-а и интерне ревизије, као и пријаву за практичну обуку уз наше менторисање кандидати се пријављују попуњавањем Обрасца пријаве за обуку. Основне обуке (ФУК и ИР) могу се пријавити на једном допису, а за практичну обуку потребно је писати посебан допис, и уз ту пријаву приложити копију решења о распоређивању.

Допис потписује руководилац корисника јавних средстава.

Образац пријаве за обуку се шаље редовном поштом на адресу Кнеза Милоша 20, Сектор-Централна јединица за хармонизацију, Министарство финансија.

Образац пријаве за ФУК обуку
Образац за стицање звања овлашћени интерни ревизор