Актуелности

Читај ми

Актуелности

Годишње извештавање о систему ФУК и функцији ИР
Објављено: 13. фебруара 2023.

Централна јединица за хармонизацију је припремила обрасце извештаја за 2022. годину, о систему финансијског управљања и контроле и функцији интерне ревизије, ради сагледавања свеукупног стања интерне финансијске контроле у јавном сектору. 

Руководилац корисника јавних средстава је у обавези да, на прописани начин, извести министра финансија о адекватности и функционисању система финансијског управљања и контроле и функционисању система интерне ревизије. Да би годишњи извештаји приказали реално стање, неопходно је да у њихову припрему буду укључени руководиоци свих нивоа организације. 

Апликација за електронско попуњавање и достављање извештаја је активирана и налази се на порталу: https://ifkj.mfin.gov.rs. На истом порталу могу се наћи и упутства и објашњења која су сасвим довољна за припрему и достављање извештаја електронским путем.

Законски рок достављања извештаја: 31. март 2023. године

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Јавни позив ЛС - Подршка за успостављање или унапређење система финансијског управљања и контроле и/или функције интерне ревизије (08.02.2023. - 10.03.2023.)
Објављено: 10. фебруара 2023.

У оквиру Програма EU Exchange 6 – „Повећање кредибилитета планирања, програмског буџетирања и контроле извршења јавних расхода на локалном нивоу у Србији“, Стална конференција градова и општина (СКГО) објављује јавни позив који обухвата конкурсе у две области за избор корисничких локалних самоуправа (ЛС) за пружање директне подршке, и то:
1. Конкурс за пружање стручне подршке ЛС за успостављање/унапређење система финансијског управљања и контроле (ФУК): подразумева стручну/техничку подршку кроз непосредан рад са појединачном ЛС, која треба да резултира успостављањем/унапређењем система ФУК у корисничким ЛС у складу са Законом о буџетском систему и другим применљивим прописима
2. Конкурс за пружање стручне подршке ЛС за успостављање/унапређење функције интерне ревизије (ИР): подразумева стручну/техничку подршку кроз непосредан рад са појединачном ЛС, која треба да резултира успостављањем/унапређењем функције ИР у корисничким ЛС у складу са Законом о буџетском систему и другим применљивим прописима.

Програм EU Exchange 6 финансира Европска унија (ЕУ) у оквиру националног Програма ИПА 2019 и спроводи се у режиму директног управљања од стране Делегације ЕУ у Србији. Кључне ресорно надлежне институције на националном нивоу јесу Министарство финансија и Републички секретаријат за јавне политике, док Стална конференција градова и општина (СКГО) има улогу имплементационог партнера.

Стручна подршка у оквиру предметних конкурса, односи се на реализацију активности намењених да помогну корисницима вођењем кроз процес, изградњом капацитета и пружањем одговарајуће експертизе за организациону консолидацију и формирање/унапређење документационог оквира за функционисање ФУК и ИР. Подршка је предвиђена у складу са принципима и стандардима ФУК и ИР разрађеним кроз домаћи регулаторни оквир, добрим праксама и на основу методолошких материјала и смерница Министарства финансија - Централне јединица за хармонизацију. Планирано трајање подршке је оквирно 12 месеци, а очекује се да ће по сваком од два конкурса за подршку бити одабрано по 5 ЛС.

Више информација, као и смернице за подношење пријава, можете пронаћи на следећем линку: http://www.skgo.org/konkursi/detaljno/342/javni-poziv-ex6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Програм сталног стручног усавршавања овлашћених интерних ревизора за 2023. годину
Објављено: 28. децембра 2022.

У складу са Правилником о стручном усавршавању овлашћених интерних ревизора у јавном сектору, Централна јединица за хармонизацију је припремила Програм стручног усавршавања овлашћених интерних ревизора за 2023. годину:

Програм сталног стручног усавршавања овлашћених интерних ревизора за 2023. годину