Поступање по захтевима правних лица за прибављање сагласности Владе за обављање послова из члана 7, 22. и 33. Закона о девизном пословању

Читај ми

Поступање по захтевима правних лица за прибављање сагласности Владе за обављање послова из члана 7 , 20. и 33. Закона о девизном пословању

Правни основ за пружање ове услуге садржан је у члану 7. став 4, члану 20. став 4. и члану 33. став 5. Закона о девизном пословању („Службени гласник РС”, бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 и 30/2018).

Услуга се састоји у прибављању прописане сагласности Владе за обављање послова из чл. 7, 20. и 33. Закона о девизном пословању.

Поступак за прибављање прописане сагласности Владе покреће се подношењем писаног захтева правног лица, уз који се прилаже документација којом се доказује испуњеност услова за прибављање сагласности Владе за обављање послова из чл. 7, 20. и 33. Закона о девизном пословању, на адресу: Министарство финансија, Кнеза Милоша 20, 11000 Београд.

Уз захтев је потребно доставити уговор, сагласност или изјаву закључену између свих учесника у послу, податке о учесницима у послу, податке о основу по коме је настало потраживање и дуговање и податке о валути и износу потраживања или дуговања, извештај о кредитном послу са иностранством и др.

Законом о републичким административним таксама и Тарифом републичких административних такси није прописана такса за подношење захтева за прибављање сагласности Владе за обављање послова из чл. 7, 20. и 33. Закона о девизном пословању.

Рок за пружање ове услуге није прописан Законом о девизном пословању.

Информације о току поступка се могу добити путем телефонског или писаног обраћања Сектору за финансијски систем Министарства финансија, у чијој надлежности је Закон о девизном пословању.

Након провере захтева и достављене документације, приступа се изради предлога закључка који се доставља надлежним органима ради прибављања мишљења на исти, у складу са Пословником Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/2006, са каснијим изменама и допунама). Након прибављених позитивних мишљења других органа, предлог закључка се доставља Влади на разматрање и усвајање. Примерак донетог закључка којим Влада даје сагласност за обављање послова из чл. 7, 20. и 33. Закона о девизном пословању поштом се доставља правном лицу – подносиоцу захтева.

Услуга је објављена на веб презентацији Министарства финансија и у Информатору о раду Министарства финансија.