Интерна ревизија

Читај ми

Интерна ревизија

Интерна ревизија је активност која пружа независно објективно уверавање и саветодавна активност, са сврхом да допринесе унапређењу пословања организације; помаже организацији да оствари своје циљеве, тако што систематично и дисциплиновано процењује и вреднује управљање ризицима, контроле и управљање организацијом;

Интерна ревизија помаже руководећим структурама и њена улога је често описана као продужена рука руководиоца. Путем интерне контроле, руководеће структуре добијају информације које се односе на функционисање система који је у њиховој надлежности.

Документи (Правни и стратешки оквир и КГИ) 

Извештаји о сагледавању квалитета рада интерне ревизије 

Евиденција о стручном усавршавању интерних ревизора у јавном сектору за 2020. годину 

Извештавање о интерној ревизији ка ЦЈХ (обрaсци и упутства)   

Додатне материјале за интерну ревизију можете наћи у оквиру картице за E learning 

Публикација Да ли сам ја за интерног ревизора
Модел повеље интерне ревизије
Модел повеље интерне ревизије
Модел етичког кодекса
Модел описа посла Јединице за интерну ревизију
Модел описа посла интерног ревизора
Модел описа посла вишег интерног ревизора
Модел описа посла руководиоца Јединице за интерну ревизију
Модел Споразума о обављању интерне ревизије од стране јединице за интерну ревизију другог КЈС
Модел Споразума о обављању интерне ревизије од стране јединице за интерну ревизију другог КЈС
Алати за ревизију ИПА фондова Европске уније
Модел за интерну оцену квалитета рада јединица за интерну ревизију
Смернице за спровођење интерне ревизије мeђусeктoрских прoгрaмa и прojeкaта - ,,хоризонтална ревизија“
Смернице за успостављање заједничке јединице за интерну ревизију

Централна јединица за хармонизацију је уз донаторску подршку израдила додатне методолошке материјале из области интерне ревизије.

Материјали треба да помогну интерним ревизорима у извођењу ревизија информационих система и система безбедности информација код корисника јавних средстава као додатни стручни материјал са објашњењима основних и најзначајнијих појмова у виду смерница за обављање и/или праћење рада ангажованих експерата код ревизија наведених система уз Приручник за интерну ревизију, а документа укључују следеће: 

- Ревизија апликација / програма,
- Допуна методологије у виду ревизије информационих технологија и система безбедности информација са предлогом циљева ревизије, описом система и типичних контрола, као и студијом случаја,
- Ревизија Акта о безбедности информација – методолошке препоруке за израду, континуирано праћење, унапређење и ревизију Акта о безбедности ИКТ система према захтевима који проистичу из закона и подзаконских аката којима је уређена информациона безбедност,
- Ревизија мрежних уређаја,
- Упитник и ревизорске процедуре за Акт о безбедности информација.

Превод стручних термина са енглеског језика извршен је уз одређена ограничења, с тога су и поједини термини остављени у изворном облику како би се одржао њихов смисао. 

Методологија ИР са примером ИТ Безбеднoсти
Ревизија Акта о безбедности ИКТ система
Ревизија Апликација
Ревизија мрежних уређаја
Упитник и ревизорске процедуре за Акт о безбедности