Издавање лиценци за обављање ревизије

Читај ми

Издавање лиценци за обављање ревизије

Издавање лиценце за обављање ревизије прописано је Законом о ревизији („Службени гласник РС”, брoj 73/19).

Издаје се лиценца за обављање ревизије физичком лицу које жели да обавља послове ревизије финансијских извештаја у смислу Закона о ревизији и које испуњава услове прописане тим законом. Услуга се пружа на основу поднетог захтева и доказа о испуњавању услова прописаних Законом о ревизији.

Лиценца се издаје на период од три године и продужава се на захтев лиценцираног овлашћеног ревизора, уз доказ да је обавио континуирано професионално усавршавање, у складу са овим законом.

Заинтересовано лице може да покрене поступак за добијање ове услуге подношењем захтева Министарству финансија, Кнеза Милоша 20, Београд.

Услови које заинтересовано лице мора да испуни да би му услуга била пружена су:

1) да има положен испит за звање овлашћени ревизор;

2) да има стечено високо образовање на студијама другог степена у складу са законом којим се уређује високо образовање, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године;

3) да има најмање три године практичног радног искуства на законским ревизијама, од којих најмање две године уз надзор лиценцираног овлашћеног ревизора. Под практичним радним искуством на законским ревизијама сматра се радно искуство, на нeодређено или на одређено време, стечено у радном односу у друштву за ревизију, односно код самосталног ревизора на пословима законске ревизије;

4) да, у складу са овим законом не постоји забрана издавања нове лиценце, у случају ако му је лиценца раније одузета – до истека периода у коме постоји забрана издавања нове лиценце;

5) да није правоснажно осуђивано за кривична дела у смислу члана 5. овог закона.

Докази потребни подносиоцу захтева су следећи:

1) Уверење (исправа) о положеном испиту за звање овлашћени ревизор.

2) Диплома или уверење о стеченом високом образовању на студијама другог степена у складу са законом којим се уређује високо образовање, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или копију ових докумената.

3) Потврда о стеченом практичном радном искуству на законским ревизијама стечено радом на неодређено, односно одређено време у друштву за ревизију, односно код самосталног ревизора (на обрасцу потврде који је дат у прилогу), као и копија уговора о раду или неки други документ којим се то потврђује.

4) Потврда надлежног органа да подносилац захтева није правоснажно осуђиван за кривична дела која их чине недостојним за обављање послова ревизије, у смислу члана 5. Закона о ревизији („Службени гласник РС”, број 73/19) – Извод из казнене евиденције МУП-а.

5) Доказ о уплати таксе према према тарифним бр. 1. и 9. Тарифе републичких административних такси, која је саставни део Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, са изменама и допунама).

НАПОМЕНА: Поједине доказе Министарство финансија прибавља по службеној дужности у складу са Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18), осим уколико странка изричито не наведе да ће их сама приложити, као нпр: извод из казнене евиденције.

Уплата таксе за издавање решења у износу од 660,00 динара и таксе за захтев за издавање лиценце за обављање ревизије у износу од 380,00 динара, у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, са изменама и допунама):

Број уплатног рачуна: 840-742221843-57

Модел: 97

Позив на број: 50-016

 Рок за пружање услуге је 30 дана у складу са Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18).

Информације о току поступка се могу добити од службеника запослених у Сектору за финансијски систем Министарства финансија – Одсек за рачуноводство и ревизију.

Након пријема захтева проверава се тачност података и испуњеност услова, након чега се приступа изради решења којим се овлашћеном ревизору издаје лиценца за обављање ревизије.

Против решења о издавању лиценце не може се изјавити жалба, али се може покренути управни спор, у складу са законом.

 Услуга је објављена на веб презентацији Министарства финансија и у Информатору о раду Министарства финансија.

Захтев за издавање лиценце за обављање ревизије
Пример попуњеног захтева за издавање лиценце за обављање ревизије