Програм реформе управљања јавним финансијама (PFM)

Читај ми

Програм реформе управљања јавним финансијама (PFM)

Извештај о реализацији Програма реформе управљања јавним финансијама 2021-2025 за 2023. годину усвојен је на седници Владе 25. априла 2024. године.

Извештај о реализацији Програма реформе управљања јавним финансијама (PFM) 2021-2025 за 2023. годину

25.децембра 2023.године Влада Републике Србије усвојила је текст Одлуке о изменама и допунама Програма реформе управљања јавним финансијама 2021-2025. Измене и допуне припремљене су у сарадњи са надлежним институцијама и уз консултације са представницима Европске комисије и представницима организација цивилног друштва.

Одлука о изменама и допунама Програма реформе управљања јавним финансијама 2021-2025

У сарадњи са члановима Радне групе за израду, праћење и извештавање о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама 2021-2025 (ПРУЈФ), препозната је потреба да се унесу неопходне измене у ПРУЈФ и пратећи Акциони план у циљу ефикаснијег праћења постигнутих резултата реформе система јавних финансија. 

Предложене измене односе се на ажурирање постојећих активности, показатеља учинка, потребних средстава за реализацију, као и рефлектовање промена које произилазе из спроведене анализе реализације ПРУЈФ и планираних активности. Изменама и допунама биће укључене и додатне активности које се односе на процес дигитализације у периоду 2023-2025. године.

С тим у вези, Министарство финансија је, у сарадњи са другим надлежним институцијама у саставу Радне групе, припремило радну верзију Одлуке о изменама и допунама Програма реформе управљања јавним финансијама за период 2021-2025. године и Акционог плана за период 2021-2025. године, које се односе на период 2023 – 2025. године. 

Позивамо све заинтересоване стране да нам на електронску адресу pfmdijalog@mfin.gov.rs, доставе коментаре на нацрт документа најкасније до уторка 7. новембра 2023.године.

Обавештавамо Вас да ће се шести састанак Дијалога о политици управљања јавним финансијама одржати у понедељак 6. новембра 2023. године од 10-14 часова у сали „Амфитеатар“ Министарства финансија. На састанку ће бити представљени остварени резултати реформских активности у претходном периоду. Поред тога, биће представљене измене и допуне ПРУЈФ које покривају период 2023-2025. године.

Радна верзија Одлуке о изменама и допунама ПРУЈФ

Програм реформе управљања јавним финансијама 2021-2025 (у даљем тексту: Програм) усвојен је 24. јуна 2021. године. У складу са процедуром прописаном Законом о планском систему, Министарство финансија је, у сарадњи са другим надлежним институцијама, припремило Извештај о реализацији Програма за 2022. годину.

Извештај о реализацији Програма за 2022. годину, усвојен је на седници Владе Републике Србије 4. маја 2023. године. Извештај о реализацији Програма за 2022. годину можете преузети овде:

Извештај о реализацији Програма реформе управљања јавним финансијама (PFM) 2021-2025 за 2022. годину

Програм реформе управљања јавним финансијама за период 2021-2025. године усвојен је од стране Владе Републике Србије 24. јуна 2021. године. 

Ефикасно управљање јавним финансијама представља основу за одржив економски развој и доприноси макроекономској стабилности државе. Циљ Програма рeфoрмe управљања jaвним финaнсиjaма 2021-2025 је остваривање одрживог буџета са стабилним јавним дугом у односу на БДП уз помоћ бољег финансијског управљања и контроле, процеса интерне ревизије и повезивање буџетског планирања са политикама Владе.

Прoгрaм рeфoрмe управљања jaвним финaнсиjaма биће глaвнa смeрницa рeфoрмaмa зa пeриoд oд 2021. дo 2025. гoдинe у овој области, кaкo би сe ojaчao прaвни, стратешки и институциoнaлни oквир зa упрaвљaњe jaвним финaнсиjaмa у Републици Србији у склaду сa стaндaрдимa EУ и мeђунaрoдним стaндaрдимa.

Програм реформе управљања јавним финансијама за период 2021-2025. године и Извештај о спроведеној јавној расправи о предлогу Програма можете преузети овде:

Извештај о спроведеној јавној расправи о предлогу програма реформе управљања јавним финансијама 2021-2025. године, са пратећим Акционим планом за период 2021-2025. године
Програм реформе управљања јавним финансијама 2021-2025

Програм реформе управљања јавним финансијама 2021-2025 (у даљем тексту: Програм) усвојен је 24. јуна 2021. године. У складу са процедуром прописаном Законом о планском систему, Министарство финансија је, у сарадњи са другим надлежним институцијама, припремило Извештај о реализацији Програма за 2021. годину.

Као и претходних година, кључни резултати Програма постигнути у 2021. години биће презентовани на састанку Дијалог о политици управљања јавним финансијама, који ће бити одржан 12. маја 2022. године.

Извештај о реализацији Програма за 2021. годину, усвојен је на седници Владе Републике Србије 20. априла 2022. године. Извештај о реализацији за 2021. годину можете преузети овде:

Извештај о реализацији Програма реформе управљања јавним финансијама 2021-2025 за 2021. годину

Министарство финансија је, у сарадњи са другим надлежним институцијама, израдило Извештај о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама за период од јануара до децембра 2020. године. Након усаглашавања са коментарима надлежних институција и са коментарима Европске комисије, документ је усвојен на седници Владе Републике Србије одржаној 11.06.2021. године.  

Извештај о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама за период од јануара до децембра 2020. године

Министарство финансија, у складу са чланом 32. Закона о планском систему РС („Службени гласник РС“, бр. 30/18), обавештава јавност да започиње рад на изради новог Програма реформе управљања јавним финансијама за период од 2021-2025. године.


Овим путем обавештавамо јавност да ће бити благовремено упозната са свим материјалима у фази израде Програма.


Постојећи Програм важи до краја 2020. године. Извештај о реализацији Програма за 2019. годину усвојен је од стране Владе Републике Србије 14. маја 2020. године, и доступан је на интернет страници Министарства финансија на српском и енглеском језику.

Извештај о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама за период од јануара до децембра 2019. године

Програм реформе управљања јавним финансијама 2016-2020


Ефикасно управљање јавним финансијама представља основу за одржив економски развој и доприноси макроекономској стабилности државе. Циљ Програма рeфoрмe управљања jaвним финaнсиjaма 2016-2020 је да пружи свeoбухвaтни и интeгрисaни oквир зa плaнирaњe, кooрдинaциjу, спрoвoђeњe и прaћeњe нaпрeткa у спрoвoђeњу aктивнoсти управљања јавним финансијама кaкo би сe унaпрeдилa мaкрoeкoнoмскa стaбилнoст, oбeзбeдилo eфикaснo и сврсисхoднo рaспoрeђивaњe и кoришћeњe jaвних рeсурсa, и тиме лакше постигли стратешки циљеви које је дефинисала Влада, унaпрeдилe услугe кoje пружa држaвнa упрaвa у Рeпублици Србиjи, уз истoврeмeнo пoвeћaвaњe трaнспaрeнтнoсти и укупнe функциoнaлнoсти упрaвљaњa jaвним финaнсиjaмa и испуњeњe нeoпхoдних услoвa зa приступaњe EУ.
Прoгрaм рeфoрмe управљања jaвним финaнсиjaма је глaвнa смeрницa рeфoрмaмa зa пeриoд oд 2016. дo 2020. гoдинe у овој области кaкo би сe ojaчao прaвни и институциoнaлни oквир зa упрaвљaњe jaвним финaнсиjaмa у Републици Србији у склaду сa стaндaрдимa EУ и мeђунaрoдним стaндaрдимa. Након две и по године успешног спровођења активности из Акционог плана Програма реформе управљања јавним финансијама, Министарство финансија је, уз консултације са Европском комисијом, донело одлуку да се постојећи Програм и Акциони план ревидирају и обухвате период од јула 2019. до децембра 2020. године.
Ревидирани Програм реформе управљања јавним финансијама 2016-2020 за период од јула 2019. до децембра 2020. године усвојен је од стране Владе Републике Србије 26. септембра 2019. године. Ревидирану верзију Програма реформе управљања јавним финансијама и пратећи Акциони план можете преузети овде:

Ревидирани Програм реформе управљања јавним финансијама 2016-2020 за период од јула 2019. до децембра 2020. године
Ревидирани Акциони план Програма реформе управљања јавним финансијама 2016-2020 за период од јула 2019. до децембра 2020. године

Министарство финансија је, у сарадњи са другим надлежним институцијама, израдило Извештај о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама за период од јануара до децембра 2018. године. Након усаглашавања са коментарима надлежних институција и са коментарима Европске комисије, документ је усвојен на седници Владе Републике Србије одржаној 28.03.2019. године.

Извештај о спровођењу програма реформе управљања јавним финансијама 2016-2020 за период од јануара до децембра 2018. године

Министарство финансија је, у сарадњи са другим надлежним институцијама, израдило Извештај о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама за период децембар 2015 – децембар 2017. године. Након усаглашавања са коментарима надлежних институција и са коментарима Европске комисије, документ је усвојен на седници Владе Републике Србије одржаној 02.11.2018. године.

Извештај о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама 2016-2020 за период децембар 2015 - децембар 2017. године

Програм реформе управљања јавним финансијама 2016-2020


Ефикасно управљање јавним финансијама представља основу за одржив економски развој и доприноси макроекономској стабилности државе. Циљ Програма рeфoрмe управљања jaвним финaнсиjaма 2016-2020 је да пружи свeoбухвaтни и интeгрисaни oквир зa плaнирaњe, кooрдинaциjу, спрoвoђeњe и прaћeњe нaпрeткa у спрoвoђeњу aктивнoсти управљања јавним финансијама кaкo би сe унaпрeдилa мaкрoeкoнoмскa стaбилнoст, oбeзбeдилo eфикaснo и сврсисхoднo рaспoрeђивaњe и кoришћeњe jaвних рeсурсa, и тиме лакше постигли стратешки циљеви које је дефинисала Влада, унaпрeдилe услугe кoje пружa држaвнa упрaвa у Рeпублици Србиjи, уз истoврeмeнo пoвeћaвaњe трaнспaрeнтнoсти и укупнe функциoнaлнoсти упрaвљaњa jaвним финaнсиjaмa и испуњeњe нeoпхoдних услoвa зa приступaњe EУ.


Прoгрaм рeфoрмe управљања jaвним финaнсиjaма биће глaвнa смeрницa рeфoрмaмa зa пeриoд oд 2016. дo 2020. гoдинe у овој области кaкo би сe ojaчao прaвни и институциoнaлни oквир зa упрaвљaњe jaвним финaнсиjaмa у Републици Србији у склaду сa стaндaрдимa EУ и мeђунaрoдним стaндaрдимa.


Програм реформе управљања јавним финансијама усвојен је од стране Владе Републике Србије 28. новембра 2015. године и допуњен 25. децембра 2015. године. Консолидовану верзију Програма реформе управљања јавним финансијама можете преузети овде

Програм реформе управљања јавним финансијама 2016-2020

На седници Владе Републике Србије одржаној 03. новембра 2016. године, донет је Закључак 05 број: 40-9496/2016-1 којим jе усвојен Извештај о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама 2016-2020 за период децембар 2015 – јун 2016. године.

Извештај о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама 2016-2020 за период децебар 2015 - јун 2016. године

На седници Владе Републике Србије одржаној 30. марта 2017. године, донет је Закључак 05 број: 400-2797/2017 којим jе усвојен Годишњи извештај о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама 2016-2020. за период од децембра 2015. до децембра 2016. године.

Годишњи извештај о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама 2016-2020. за период од децембра 2015. до децембра 2016. године

На седници Владе Републике Србије одржаној 14. децембра 2017. године усвојен је Извештај о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама 2016-2020 за период децембар 2015 – јун 2017. године.

Извештај о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама 2016-2020 за период децембар 2015 - јун 2017. године
Прилог 1
Прилог 2
Прилог 3