Читај ми

Надлежност Министарства

Делокруг Министарства финансија утврђен је у члану 3. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, бр. 128/2020) и обухвата послове државне управе који се односе на:

 • републички буџет;
 • утврђивање консолидованог биланса јавних прихода и јавних расхода;
 • систем и политику пореза, такси, накнада и других јавних прихода;
 • основе система доприноса за социјално осигурање и обезбеђивање финансирања обавезног социјалног осигурања;
 • уређење изворних прихода аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе;
 • политику јавних расхода;
 • управљање расположивим средствима јавних финансија Републике Србије;
 • координацију система управљања и спровођења програма финансираних из средстава Европске уније;
 • јавни дуг и финансијску имовину Републике Србије;
 • макроекономску и фискалну анализу, квантификацију мера економске политике;
 • финансијске ефекте система утврђивања и обрачуна плата и зарада које се финансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе и фондова организација обавезног социјалног осигурања;
 • надзор над радом Централног регистра обавезног социјалног осигурања;
 • јавне набавке;
 • спречавање прања новца;
 • игре на срећу;
 • фискалне монополе;
 • девизни систем и кредитне односе са иностранством;
 • факторинг послове;
 • систем финансијских односа са иностранством и међународним финансијским организацијама;
 • припрему, закључивање и примену међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања;
 • царински систем, царинску тарифу, мере ванцаринске заштите и слободне зоне;
 • кредитно-монетарни систем;
 • банкарски систем;
 • животна и неживотна осигурања;
 • учествовање у управљању банкама, друштвима за осигурање и другим финансијским институцијама чији је акционар Република Србија, као и организовање и спровођење поступка продаје акција у истим;
 • систем плаћања и платни промет;
 • хартије од вредности и тржиште капитала;
 • систем рачуноводства и ревизије финансијских извештаја;
 • књиговодство;
 • приватизацију и санацију банака и других финансијских организација;
 • пријављивање у стечајним поступцима потраживања Републике Србије;
 • анализу фискалних ризика који произлазе из пословања јавних предузећа чији је оснивач Република Србија, привредних друштава која обављају делатност од општег интереса и привредних друштава са већинским државним капиталом;
 • анализу ризика повезаних са буџетима локалних самоуправа и јавно-приватним партнерствима;
 • анализу ризика у вези са последицама елементарних непогода и њиховим финансијским ефектима на буџет Републике Србије и буџете локалних самоуправа и осталим обавезама Републике Србије;
 • праћење обавеза покривених државним гаранцијама;
 • праћење главних ризика повезаних са финансијским сектором у Републици Србији;
 • оцену и праћење капиталних пројеката;
 • уређивање поступка припреме и регистровања капиталних пројеката по надлежним министарствима и њихово обједињавање;
 • уређивање области дигиталне имовине;
 • уређивање права јавне својине;
 • својинско-правне и друге стварно-правне односе, изузев припреме закона којим се уређује право својине и друга стварна права;
 • експропријацију;
 • заштиту имовине Републике Србије у иностранству;
 • примену Споразума о питањима сукцесије;
 • остваривање алиментационих потраживања из иностранства;
 • пружање правне помоћи поводом стране национализоване имовине обештећене међународним уговорима;
 • буџетску контролу свих средстава буџета Републике Србије, територијалне аутономије и локалне самоуправе и организација обавезног социјалног осигурања и јавних предузећа;
 • хармонизацију и координацију финансијског управљања и контроле и интерне ревизије у јавном сектору;
 • управни надзор у имовинско-правним пословима;
 • другостепени управни поступак у областима из делокруга министарства, у складу са законом;
 • обезбеђивање средстава солидарности, као и
 • друге послове одређене законом.

Сличне теме

О згради

О згради