Interna revizija

Čitaj mi

Interna revizija

Interna revizija je aktivnost koja pruža nezavisno objektivno uveravanje i savetodavna aktivnost, sa svrhom da doprinese unapređenju poslovanja organizacije; pomaže organizaciji da ostvari svoje ciljeve, tako što sistematično i disciplinovano procenjuje i vrednuje upravljanje rizicima, kontrole i upravljanje organizacijom;

Interna revizija pomaže rukovodećim strukturama i njena uloga je često opisana kao produžena ruka rukovodioca. Putem interne kontrole, rukovodeće strukture dobijaju informacije koje se odnose na funkcionisanje sistema koji je u njihovoj nadležnosti.

Dokumenti (Pravni i strateški okvir i KGI) 

Izveštaji o sagledavanju kvaliteta rada interne revizije 

Evidencija o stručnom usavršavanju internih revizora u javnom sektoru za 2020. godinu 

Izveštavanje o internoj reviziji ka CJH (obrasci i uputstva)   

Dodatne materijale za internu reviziju možete naći u okviru kartice za E learning 

Модел повеље интерне ревизије
Модел повеље интерне ревизије
Модел етичког кодекса
Модел описа посла Јединице за интерну ревизију
Модел описа посла интерног ревизора
Модел описа посла вишег интерног ревизора
Модел описа посла руководиоца Јединице за интерну ревизију
Модел Споразума о обављању интерне ревизије од стране јединице за интерну ревизију другог КЈС
Модел Споразума о обављању интерне ревизије од стране јединице за интерну ревизију другог КЈС
Алати за ревизију ИПА фондова Европске уније
Модел за интерну оцену квалитета рада јединица за интерну ревизију
Смернице за спровођење интерне ревизије мeђусeктoрских прoгрaмa и прojeкaта - ,,хоризонтална ревизија“
Смернице за успостављање заједничке јединице за интерну ревизију