Čitaj mi

Modeli, smernice, alati

Interna revizija je aktivnost koja pruža nezavisno objektivno uveravanje i savetodavna aktivnost, sa svrhom da doprinese unapređenju poslovanja organizacije; pomaže organizaciji da ostvari svoje ciljeve, tako što sistematično i disciplinovano procenjuje i vrednuje upravljanje rizicima, kontrole i upravljanje organizacijom;

Interna revizija pomaže rukovodećim strukturama i njena uloga je često opisana kao produžena ruka rukovodioca. Putem interne kontrole, rukovodeće strukture dobijaju informacije koje se odnose na funkcionisanje sistema koji je u njihovoj nadležnosti.

Smernice u vezi primene propisanih novina o načinu organizovanja i sprovođenja interne revizije
Alati za reviziju IPA fondova Evropske unije
Model za internu ocenu kvaliteta rada jedinica za internu reviziju
Smernice za sprovođenje interne revizije međusektorskih programa i projekata –„horizontalna revizija“
Smernice za uspostavljanje zajedničke jedinice za internu reviziju
Model povelje interne revizije
Model etičkog kodeksa
Model Sporazuma o obavljanju interne revizije od strane jedinice za internu reviziju drugog KJS

Slične teme

Smernice za obavljanje savetodavnih usluga

Modeli opisa poslova

Postanite interni revizor