Aktuelnosti

Čitaj mi

Aktuelnosti

Godišnje izveštavanje o sistemu FUK i funkciji IR
Objavljeno: 13. februara 2023.

Centralna jedinica za harmonizaciju je pripremila obrasce izveštaja za 2022. godinu, o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole i funkciji interne revizije, radi sagledavanja sveukupnog stanja interne finansijske kontrole u javnom sektoru. 

Rukovodilac korisnika javnih sredstava je u obavezi da, na propisani način, izvesti ministra finansija o adekvatnosti i funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole i funkcionisanju sistema interne revizije. Da bi godišnji izveštaji prikazali realno stanje, neophodno je da u njihovu pripremu budu uključeni rukovodioci svih nivoa organizacije. 

Aplikacija za elektronsko popunjavanje i dostavljanje izveštaja je aktivirana i nalazi se na portalu: https://ifkj.mfin.gov.rs. Na istom portalu mogu se naći i uputstva i objašnjenja koja su sasvim dovoljna za pripremu i dostavljanje izveštaja elektronskim putem.

Zakonski rok dostavljanja izveštaja: 31. mart 2023. godine

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stupile na snagu izmene i dopune dva pravilnika o internoj reviziji

Usvojene su izmene i dopune Pravilnika o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru (u daljem tekstu: Pravilnik o IR) i Pravilnika o uslovima i postupku polaganja ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru (u daljem tekstu: Pravilnik za sertifikaciju IR) i objavljene u „Službenom glasniku Republike Srbije” broj 84/2023 od 5. oktobra 2023. godine. 

Izmene su usmerene ka obezbeđivanju većeg obuhvata javnog sektora Republike Srbije funkcijom interne revizije. Precizirani su kriterijumi koji se odnose na uspostavljanje funkcije interne revizije kod korisnika javnih sredstava koje podrazumeva zapošljavanje većeg broja revizora u ključnim državnim organima, kao i jačanje kapaciteta za obučavanje i ubrzavanje procesa sertifikacije internih revizora

Neke od izmena Pravilnika o IR na koje skrećemo pažnju odnose se na:

• uvođenje novog modaliteta za uspostavljanje funkcije interne revizije obavljanjem interne revizije od strane nadležnog direktnog korisnika javnih sredstava (praktično prema resornom principu), čime se internom revizijom pokrivaju brojni manji korisnici javnih sredstava; 

• izuzetno se omogućava obavljanjem interne revizije od strane ovlašćenog internog revizora sa kojim je zaključen ugovor o obavljanju poslova IR;

• podizanje praga za uspostavljanje jedinice za internu reviziju sa minimum 3 revizora – sa 250 na 500 zaposlenih kod korisnika javnih sredstava; 

• preciziranje koji direktni korisnici budzeta imaju obavezu uspostavljanja jedinice za internu reviziju sa najmanje tri interna revizora; 

• preciziranje koji su direktni korisnici budzeta obavezani da svojom internom revizijom obuhvate korisnike javnih sredstava iz svoje nadležnosti;

• formiranje jedinica za internu reviziju u opštinama koje zajedno sa korisnicima svojih budzetskih sredstava i ostalim korisnicima imaju preko 500 zaposlenih.

Važno je istaći da ove izmene ne utiču na postojanje već formiranih internih revizija i ne predstavljaju osnov za prestanak radnog odnosa revizora usled podizanja praga za uspostavljanje jedinice za internu reviziju sa 250 na 500 zaposlenih, što znači da zaposleni nastavljaju sa radom.  

Izmene Pravilnika za sertifikaciju IR odnose se na sledeće: 

• omogućava se zaposlenima koji nisu raspoređeni na poslovima interne revizije da se obučavaju za internog revizora i steknu sertifikat; 

• kandidat u okviru obuke za sticanje sertifikata ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru sada mora da završi samo jednu praktičnu mentorsku reviziju pre izlaska na ispit;

• uvedena su 2 dodatna modaliteta za mentorisanje pored mentora iz CJH: 

o mentorisanje kandidata za praktičnu obuku od strane ovlašćenog internog revizora zaposlenog u istom korisniku javnih sredstava, 

o praktična obuka se sprovodi uz angažovanje eksternog mentora od strane korisnika javnih sredstava sa utvrđene liste, čime se ojačavaju kapaciteti i ubrzava se sertifikacija prevazilaženjem ograničenih kadrovskih kapaciteta CJH.

Izmene oba pravilnika su već stupile na snagu, osim odredaba (člana 4b Pravilnika za sertifikaciju IR koje se primenjuju od 1. januara 2024. godine) koje se odnose na postupak utvrđivanja liste eksterno angažovanih mentora o čemu će biti objavljeno naknadno obaveštenje.

Javni poziv LS - Podrška za uspostavljanje ili unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole i/ili funkcije interne revizije (08.02.2023. - 10.03.2023.)
Objavljeno: 10. februara 2023.

U okviru Programa EU Exchange 6 – „Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budzetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji“, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) objavljuje javni poziv koji obuhvata konkurse u dve oblasti za izbor korisničkih lokalnih samouprava (LS) za pružanje direktne podrške, i to:
1. Konkurs za pružanje stručne podrške LS za uspostavljanje/unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK): podrazumeva stručnu/tehničku podršku kroz neposredan rad sa pojedinačnom LS, koja treba da rezultira uspostavljanjem/unapređenjem sistema FUK u korisničkim LS u skladu sa Zakonom o budzetskom sistemu i drugim primenljivim propisima
2. Konkurs za pružanje stručne podrške LS za uspostavljanje/unapređenje funkcije interne revizije (IR): podrazumeva stručnu/tehničku podršku kroz neposredan rad sa pojedinačnom LS, koja treba da rezultira uspostavljanjem/unapređenjem funkcije IR u korisničkim LS u skladu sa Zakonom o budzetskom sistemu i drugim primenljivim propisima.

Program EU Exchange 6 finansira Evropska unija (EU) u okviru nacionalnog Programa IPA 2019 i sprovodi se u režimu direktnog upravljanja od strane Delegacije EU u Srbiji. Ključne resorno nadležne institucije na nacionalnom nivou jesu Ministarstvo finansija i Republički sekretarijat za javne politike, dok Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) ima ulogu implementacionog partnera.

Stručna podrška u okviru predmetnih konkursa, odnosi se na realizaciju aktivnosti namenjenih da pomognu korisnicima vođenjem kroz proces, izgradnjom kapaciteta i pružanjem odgovarajuće ekspertize za organizacionu konsolidaciju i formiranje/unapređenje dokumentacionog okvira za funkcionisanje FUK i IR. Podrška je predviđena u skladu sa principima i standardima FUK i IR razrađenim kroz domaći regulatorni okvir, dobrim praksama i na osnovu metodoloških materijala i smernica Ministarstva finansija - Centralne jedinica za harmonizaciju. Planirano trajanje podrške je okvirno 12 meseci, a očekuje se da će po svakom od dva konkursa za podršku biti odabrano po 5 LS.

Više informacija, kao i smernice za podnošenje prijava, možete pronaći na sledećem linku: http://www.skgo.org/konkursi/detaljno/342/javni-poziv-ex6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program stalnog stručnog usavršavanja ovlašćenih internih revizora za 2023. godinu
Objavljeno: 28. decembra 2022.

U skladu sa Pravilnikom o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru, Centralna jedinica za harmonizaciju je pripremila Program stručnog usavršavanja ovlašćenih internih revizora za 2023. godinu:

Program stalnog stručnog usavršavanja ovlašćenih internih revizora za 2023. godinu