Izdavanje dozvole za obavljanje revizije

Čitaj mi

Izdavanje dozvole za obavljanje revizije

Izdavanje dozvole za obavljanje revizije propisano je Zakonom o reviziji („Službeni glasnik RS”, broj 73/19).

Izdaje se dozvola za obavljanje revizije, privrednom društvu, odnosno preduzetniku koje želi da obavlja poslove revizije finansijskih izveštaja u smislu Zakona o reviziji i koje ispunjava uslove propisane tim zakonom. Usluga se pruža na osnovu podnetog zahteva i dokaza o ispunjavanju uslova propisanih Zakonom o reviziji.

Zainteresovano pravno lice odnosno preduzetnik pokreće postupak za dobijanje ove usluge podnošenjem zahteva Ministarstvu finansija, Kneza Miloša 20, Beograd.

Potrebno je da zainteresovano pravno lice (privredno društvo/preduzetnik) ispunjava sledeće uslove:

a) uslovi u pogledu vlasničke strukture i upravljanja:

1) da većinu akcija ili udela u kapitalu imaju društva za reviziju, odnosno licencirani ovlašćeni revizori ili revizorska društva država članica, odnosno revizori država članica;

2) da većina, a najviše do tri četvrtine članova organa upravljanja moraju da budu licencirani ovlašćeni revizori ili društva za reviziju, odnosno revizori ili revizorska društva država članica.

Ako se organ upravljanja iz stava 1. tačka 2) ovog člana sastoji od dva člana, jedan od njih mora da bude licencirani ovlašćeni revizor ili društvo za reviziju, odnosno revizor ili revizorsko društvo države članice.

Ako organ upravljanja iz stava 1. tačka 2) ovog člana čini jedan član, on mora da bude licencirani ovlašćeni revizor ili društvo za reviziju, odnosno revizor ili revizorsko društvo države članice.

 b) ostali uslovi neophodni za dobijanje dozvole:

Društvo za reviziju osniva se u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, osim ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

Osnivač, odnosno vlasnik društva za reviziju ne može biti pravno lice koje je osuđivano pravosnažnom presudom za krivična dela u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela ili fizičko lice koje je pravosnažno osuđivano za krivična dela iz člana 5. ovog zakona.

Društvo za reviziju može imati jednog ili više članova organa upravljanja.

Najmanje jedan član organa upravljanja društva za reviziju mora aktivno da govori srpski jezik.

Za člana organa upravljanja društva za reviziju ne može biti imenovano lice koje je pravosnažno osuđivano za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje te funkcije, u smislu člana 5. ovog zakona.

Licencirani ovlašćeni revizori koji su članovi organa upravljanja društva za reviziju moraju da budu zaposleni u društvu za reviziju sa punim radnim vremenom i da zastupaju društvo za reviziju bez ograničenja.

Lica koja nisu članovi organa upravljanja društva za reviziju, a ovlašćena su za zastupanje društva za reviziju moraju da budu licencirani ovlašćeni revizori.

Pravno lice koje podnosi zahtev za izdavanje dozvole dužno je da dokaže identitet stvarnog vlasnika tog pravnog lica, na način i u smislu zakona kojim se uređuje centralna evidencija stvarnih vlasnika.

 v) ograničenja za izdavanje dozvole:

Dozvola za obavljanje revizije ne može se izdati privrednom društvu kome je bezuslovno bila oduzeta dozvola, za vreme trajanja zabrane iz člana 14. stav 5. ovog zakona.

U periodu važenja zabrane ove zabrane, dozvola za obavljanje revizije se neće izdati ni društvu za reviziju čiji je osnivač bio i osnivač društva za reviziju kome je bila oduzeta dozvola u smislu člana 14. stav 5. ovog zakona.

Dozvola za obavljanje revizije neće se izdati ni društvu za reviziju čiji je osnivač ili lice povezano sa osnivačem bilo osnivač ili lice povezano sa osnivačem društva za reviziju kome je bila oduzeta dozvola, u periodu važenja zabrane iz stava 3. ovog člana.

Ministarstvo može odbiti zahtev iz stava 1. ovog člana ako utvrdi da su saradnici podnosioca zahteva iz ovog člana, odnosno stvarnog vlasnika ili člana organa upravljanja subjekta iz člana 4. ovog zakona pravnosnažno osuđeni za krivična dela u smislu člana 5. ovog zakona.

Fizičko lice ne može biti osnivač, odnosno stvarni vlasnik ili član organa upravljanja društva za reviziju, ako je teže povredilo ili ponovilo povredu propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u periodu trajanja izrečene zaštitne mere zabrane vršenja određenih delatnosti koje predstavljaju pretežnu delatnost društva za reviziju ili trajanja zaštitne mere zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove koji predstavljaju pretežnu delatnost društva za reviziju, odnosno u periodu trajanja izrečene zaštitne mere zabrane odgovornom licu da vrši određene dužnosti, koje predstavljaju pretežne dužnosti društva za reviziju.

 Dokazi potrebni podnosiocu zahteva su sledeći:

(1) Statut, odnosno osnivački akt društva za reviziju, odnosno preduzetnika (samostalnog revizora).

(2) Dokaz nadležnog organa da zakonski zastupnik/članovi organa upravljanja društva za reviziju, odnosno preduzetnik (samostalni revizor) nisu pravosnažno osuđivani za krivična dela koja ih čine nedostojnim za obavljanje te funkcije, u smislu člana 5. Zakona o reviziji („Službeni glasnik RS”, br. 73/19) – Izvod iz kaznene evidencije MUP-a.

(3) Dokaz nadležnog organa da pravno lice ako je osnivač, odnosno vlasnik društva za reviziju nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična dela u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela, odnosno dokaz da fizičko lice ako je osnivač, odnosno vlasnik društva za reviziju nije pravosnažno osuđivano za krivična dela iz člana 5. Zakona o reviziji („Službeni glasnik RS”, broj 73/19):

– za pravno lice – Izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda;

– za fizičko lice – Izvod iz kaznene evidencije MUP-a.

(4) Dokaz da su licencirani ovlašćeni revizori koji su članovi organa upravljanja društva za reviziju zaposleni u društvu za reviziju sa punim radnim vremenom i da zastupaju društvo za reviziju bez ograničenja (potvrda ili ugovor o radu, lična karta – kopija).

(5) Kopija lične karte, odnosno pasoša, ako je osnivač fizičko lice, odnosno izvod iz odgovarajućeg registra, ako je osnivač pravno lice (*za pravno lice osnovano u skladu sa domaćim propisima).

(6) Za osnivače koji su revizorska društva država članica, odnosno za revizorska društva trećih zemalja, mišljenje nadležnog organa (instituta, komore, udruženja i sl.), koje obuhvata:

– sadržaj propisa države članice, odnosno treće zemlje koji uređuju uslove za obavljanje revizije i proveru kvaliteta obavljanja revizije;

– izjavu nadležnog organa da revizorsko društvo države članice, odnosno revizorsko društvo treće zemlje, ima pravo da obavlja revizije ili da postoje moguća ograničenja u obavljanju revizije;

– izjavu nadležnog organa da će Ministarstvo obaveštavati o svim merama provere kvaliteta rada izrečenim revizorskom društvu države članice, odnosno revizorskom društvu treće zemlje.

(7) Podatke o licenciranim ovlašćenim revizorima koji će obavljati reviziju sa dokazima o radu na neodređeno radno vreme sa punim radnim vremenom (potvrda ili kopija ugovora o radu).

(8) Dokaz o osiguranju od odgovornosti i plaćanju premije osiguranja (polisa osiguranja – kopija).

(9) Opšti akt kojim se uređuje metodologija obavljanja revizije, sa prethodno pribavljenim mišljenjem Komore ovlašćenih revizora.

(10) Opšti akt o čuvanju dokumentacije o reviziji.

(11) Opšti akt o čuvanju poslovne tajne.

(12) Izjavu saradnika (ako ih ima) iz člana 15. stav 7. Zakona o reviziji datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da nisu osuđivani saglasno članu 5. Zakona o reviziji.

(13) Dokaz o uplati takse prema tarifnom broju 60. Tarife republičkih administrativnih taksi, koja je sastavni deo Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03, sa izmenama i dopunama).

NAPOMENA: Pojedine dokaze Ministarstvo finansija pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/16 i 95/18), osim ukoliko stranka izričito ne navede da će ih sama priložiti, kao npr: izvode iz kaznene evidencije i sl.

Uplata takse u iznosu od 46.280,00 dinara za izdavanje dozvole prema tarifnom broju 60. Tarife republičkih administrativnih taksi, koja je sastavni deo Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03, sa izmenama i dopunama):

Broj uplatnog računa: 840-742221843-57

Model: 97

Poziv na broj: 50-016

Rok za pružanje usluge je 30 dana u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/16 i 95/18).

Informacije o toku postupka se mogu dobiti od službenika zaposlenih u Sektoru za finansijski sistem Ministarstva finansija – Odsek za računovodstvo i reviziju.

Nakon prijema zahteva proverava se tačnost podataka i ispunjenost uslova, nakon čega se pristupa izradi rešenja kojim se ovlašćenom revizoru izdaje licenca za obavljanje revizije.

Protiv rešenja o izdavanju licence ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor, u skladu sa zakonom.

Usluga je objavljena na veb prezentaciji Ministarstva finansija i u Informatoru o radu Ministarstva finansija .

Zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje revizije
Primer popunjenog zahteva za izdavanje dozvole za obavljanje revizije