Архива подзаконских аката – остало

Архива подзаконских аката – остало

Јавне набавке

Одлука о утврђивању Списка наручилаца за чије потребе Управа за заједничке послове републичких органа спроводи централизоване јавне набавке („Службени гласник РС“, бр. 12 од 31. јануара 2015. год.)
Одлука о утврђивању Списка наручилаца из члана 2. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 97 од 28. новембра 2015. год.)
Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла („Службени гласник РС“, бр. 33 од 10. априла 2013. год.)
Одлука о оснивању Координационог тела за спровођење Споразума о питањима сукцесије („Службени гласник РС“, бр. 51/2006, 62/2007, 86/2008, 70/2010, 23/2011, 100/2012, 113/2014 и 80/2016) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Сузбиjaње сивe eкoнoмиje

Одлука о образовању Кooрдинaциoнoг тeлa зa сузбиjaње сивe eкoнoмиje („Службени гласник РС“, бр. 6/2021)
Уредба о непокретностима за репрезентативне потребе Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 70/2014)

Капитални пројекти

Уредба о управљању капиталним пројектима („Службени гласник РС, бр. 51/2019)
Уредбa о управљању капиталним пројектима („Службени гласник РС“, бр. 51/2019 и 139/2022) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о инвестиционој документацији („Службени гласник РС, бр. 87/2019)
Правилник o студији изводљивости и претходној студији изводљивости („Службени гласник РС, бр. 87/2019)
Правилник о праћењу имплементације капиталних пројеката („Службени гласник РС, бр. 87/2019)

Претприступна помоћ Европске уније

Одлука о одређивању органа, лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА III) за период 2021–2027. године („Службени гласник РС“, бр. 34/2023)
Одлука о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. године („Службени гласник РС“, бр. 26/2019, 90/2021 и 130/2022) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Одлука о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. године („Службени гласник РС“, бр. 26/2019 и 90/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Одлука о одређивању одговорних лица и тела у систему управљања програмима претприступне помоћи ЕУ за период 2007-2013
Одлукa о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. године („Службени гласник РС“, бр. 101/2017, 68/2018 и 3/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Одлука о образовању Радне групе за реализацију корективних активности у вези са ревизорским налазима који се односе на ИКТ аспекте функционисања система за управљање претприступном помоћи Европске уније (ИПА) („Сл. гласник РС“, бр. 86 од 22. септембра 2017. год.)
Одлука о одређивању одговорних лица и тела у систему управљања програмима претприступне помоћи Европске уније за период од 2007−2013. године („Сл. гласник РС“, бр. 101 од 10. новембра 2017. год.)
Одлука о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године („Сл. гласник РС“, бр. 101 од 10. новембра 2017. год.)
Уредба о децентрализованом систему управљања средствима развојне помоћи Европске уније у оквиру инструмента претприступне помоћи (ИПА)
Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру компоненте IIб Инструмента претприступне помоћи (ИПА) – Помоћ у транзицији и изградња институција за период 2007–2013. године ("Службени гласник РС", бр. 92 од 22. октобра 2013, 140 од 22. децембра 2014.)
Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру компоненте I Инструмента претприступне помоћи (ИПА) – Помоћ у транзицији и изградња институција за период 2007–2013. године, ("Службени гласник РС", број 140 од 22. децембра 2014.)
Одлука о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године („Службени гласник РС“, бр. 76/2017)
Одлука о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године („Сл. гласник РС“, бр. 101 од 10. новембра 2017. год. и бр. 68 од 7. септембра 2018. год.)
Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године ("Службени гласник РС", бр. 86/2015 од 14.10.2015. године, ступила је на снагу 22.10.2015.)
Одлука о одређивању одговорних лица и тела у систему управљања програмима претприступне помоћи Европске уније за период од 2007−2013. године („Службени гласник РС“, бр. 76/2017)
Одлука о одређивању одговорних лица и тела у систему управљања програмима претприступне помоћи Европске уније за период од 2007−2013. године („Службени гласник РС", бр. 140/2014 и 105/2016) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Одлука о одређивању одговорних лица и тела у систему управљања програмима претприступне помоћи Европске уније за период од 2007−2013. године („Сл. гласник РС“, бр. 101 од 10. новембра 2017. год. и бр. 68 од 7. септембра 2018. год)
Одлука о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014−2020 године („Службени гласник РС“, бр. 93/2015 и 105/2016) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Одлука о образовању Мреже за борбу против превара и управљање неправилностима у поступању са финансијским средствима Европске уније („Службени гласник РС“, бр. 6/2021 и 38/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Одлука о образовању Мреже за сузбијање неправилности и превара у поступању са средствима Европске уније („Сл. гласник РС“, бр. 78/2015, 43/2017, 74/2018 и 15/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Одлука о образовању Мреже за сузбијање неправилности и превара у поступању са средствима Европске уније („Сл. гласник РС“, бр. 78/2015, 43/2017 и 74/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Одлука о образовању Мреже за сузбијање неправилности и превара у поступању са средствима Европске уније („Сл. гласник РС“, бр. 78/2015 и 43/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Одлука о образовању Мреже за сузбијање неправилности и превара у поступању са средствима Европске уније („Службени гласник РС“, бр. 78 од 11. септембра 2015. год.)
Одлука о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године ("Службени гласник РС", бр. 93/2015 од 13.11.2015. године, ступила на снагу 21.11.2015.)
Одлука о одређивању одговорних лица и тела у систему управљања програмима претприступне помоћи Европске уније за период 2007−2013. године („Службени гласник РС“, бр. 140 од 22. децембра 2014. год.)
Одлука о образовању Радне групе за реализацију активности у вези са поверавањем индиректног управљања програмом ИПАРД („Сл. гласник РС“, бр. 5 од 25. јануара 2017. год. и бр. 86 од 9. новембра 2018. год.)
Одлука о образовању Мреже за борбу против превара и управљање неправилностима у поступању са финансијским средствима Европске уније („Службени гласник РС“, бр. 6/2021)
Одлука о образовању Мреже за сузбијање неправилности и превара у поступању са средствима Европске уније („Службени гласник РС“, бр. 78/2015, 43/2017, 74/2018, 15/2019 и 63/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Одлука о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014−2020 године („Службени гласник РС“, бр. 26 од 05. априла 2019. год)
Одлука о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. године („Службени гласник РС“, бр. 26/2019, 90/2021, 130/2022 и 29/2023) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Одлукa о одређивању органа, лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА III) за период 2021–2027. године (“Службени гласник РС”, бр. 34/2023 и 77/2023) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Јавна својина

Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16 од 5. марта 2018. год.)
Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015 и 42/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 70/2014, 19/2015 и 83/2015) − незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Јавна предузећа

Урeдбa o висини зaрaдa и другим примaњимa у jaвним прeдузeћимa, „Службени гласник РС”, бр. 19 од 15. III 2001, 26 од 20. IV 2001. гoдинe

Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања ЈП и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће

Упутство о начину доставњаља образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће, број 401-00-947-2/2015-001-007
Обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће

Дуван

Правилник о садржини и начину вођења регистара и евиденционих листа о производњи, обради, преради и промету дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа („Службени гласник РС“, бр. 104/2018)
Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине („Службени гласник РС“, бр. 91/2020)
Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза на дуванске прерађевине (“Сл. гласник РС”, бр. 12 од 22. фебруара 2019. год.)
Одлука о износима минималних акциза на дуванске прерађевине („Службени гласник РС“, бр. 51 од 19. јула 2019. год.)
Правилник о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача дуванских производа, трговаца на велико и мало дуванским производима, увозника и извозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа („Службени гласник РС”, бр. 114/2005 и 118/2007) - незванично пречишћена текст редакције Службеног гласника
Правилник о садржини и начину вођења регистара и евиденционих листа о производњи, обради и промету дувана и дуванских производа (“Службени гласник РС”, бр. 114 од 23.12.2005. год.)
Усклађени износи накнада из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану („Сл. гласник РС“, бр. 62 од 10. августа 2018. год.)
Урeдбa о ближим условима и начину наплате, односно плаћања и другом нерезиденту по текућем или капиталном послу
Правилник o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17 и 36/18) – пречишћен текст утврдила Управа за трезор
Урeдбa o измeнaмa и дoпунaмa урeдбe o услoвимa и нaчину oбрaчунaвaњa jaвних прихoдa, сaдржини и нaчину вoђeњa eвидeнциje зa прoмeт рoбe сa AП Кoсoвo и Мeтoхиja, 29.12.2004. гoдинe

Контрола државне помоћи

Уредба о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Одлука о образовању Комисије за контролу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 6/2015, 104/2017 и 70/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Одлука о образовању Комисије за контролу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 6 од 22. јануара 2015. год.)
Одлука о образовању Комисије за контролу државне помоћи (“Службени гласник РС”, бр. 6/2015 и 104/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о о методологији израде годишњег извештаја о додељеној државној помоћи („Службени гласник РС“, бр. 3 од 24. јануара 2011. год.)

Фактуре

Правилник о електронском фактурисању („Службени гласник РС“, бр. 47/2023)
Уредба о условима и начину коришћења система за управљање фактурама („Службени гласник РС“ број 69/2021)
Уредбa о условима и начину коришћења система за управљање фактурама („Службени гласник РС“, бр. 69/2021 и 132/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Уредба о поступку и условима за давање и одузимање сагласности за обављање послова информационог посредника („Службени гласник РС“ број 69/2021)
Уредба о условима и начину чувања и стављања на увид електронских фактура и начину обезбеђивања веродостојности и интегритета садржине фактура у папирном облику („Службени гласник РС“ број 69/2021)
Уредба о условима и начину чувања и стављања на увид електронских фактура и начину обезбеђивања веродостојности и интегритета садржине фактура у папирном облику („Службени гласник РС“, бр. 69/2021 и 132/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о начину поступања Централног информационог посредника (“Службени гласник РС“, бр. 69/2021 и 132/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о начину поступања централног информационог посредника („Службени гласник РС“ број 69/2021)
Правилник о начину и поступку регистровања за приступ систему електронских фактура, начину приступања и коришћења система електронских фактура и начину коришћења података који су доступни у систему електронских фактура („Службени гласник РС“, бр. 69/2021, 132/2021 и 46/2022) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о начину и поступку регистровања за приступ систему електронских фактура, начину приступања и коришћења система електронских фактура и о начину коришћења података доступним у систему електронских фактура и начину примене стандарда („Службени гласник РС“ број 69/2021)
Правилник о начину и поступку регистровања за приступ систему електронских фактура, начину приступања и коришћења система електронских фактура и начину коришћења података који су доступни у систему електронских фактура („Службени гласник РС“, бр. 69/2021 и 132/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о елементима електронске фактуре, форми и начину доставе пратеће и друге документације кроз систем електронских фактура, начину и поступку електронског евидентирања обрачуна пореза на додату вредност у систему електронских фактура и начину примене стандарда електронског фактурисања („Службени гласник РС“, бр. 69/2021, 132/2021 и 46/2022) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о елементима електронске фактуре, форми и начину доставе пратеће и друге документације, кроз систем електронских фактура, начину и поступку електронског евидентирања обрачуна пореза на додату вредност у систему електронских фактура и начина примене стандарда електронског фактурисања („Службени гласник РС“ број 69/2021)
Правилник о елементима електронске фактуре, форми и начину доставе пратеће и друге документације кроз систем електронских фактура, начину и поступку електронског евидентирања обрачуна пореза на додату вредност у систему електронских фактура и начину примене стандарда електронског фактурисања („Службени гласник РС“, бр. 69/2021 и 132/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Проценитељи вредности непокретности

Правилник о садржају и обиму програма стручне обуке, као и начину на који организатор спровођења програма стручне обуке за лиценциране проценитеље доказује да испуњава услове за спровођење стручне обуке („Сл. гласник РС“, бр. 55/2017)
Правилник о врсти, висини и начину плаћања такси у вези са проценитељима вредности непокретности („Службени гласник РС", бр. 35 од 12. априла 2017. год.)
Правилник о садржају програма и начину полагања и оцењивања испита за стицање звања лиценцирани проценитељ („Сл. гласник РС“, бр. 55/2017)
Правилник о континуираном професионалном усавршавању лиценцираних проценитеља („Сл. гласник РС“, бр. 55/2017)
Правилник о пријави преноса физички преносивих средстава плаћања преко државне границе („Сл. гласник РС“, бр. 87 од 27. септембра 2017. год.) – примењује се од 1. јануара 2018. год.
Правилник о пријави преноса физички преносивих средстава плаћања преко државне границе („Службени гласник РС“, бр. 78 од 23. септембра 2009. год.)
Правилник Националним стандардима, кодексу етике и правилима професионалног понашања лиценцираног проценитеља („Сл. гласник РС“, бр. 70 од 20. јула 2017. год.)

Спречавање прања новца и финансирањa тероризма

Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 80/2020)
Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Сл. гласник РС“, бр. 19 од 14. марта 2018. год.)
Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 7/2010 и 41/2011) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о обрасцу службене легитимације и изгледу службене значке запослених у Управи за спречавање прања новца („Службени гласник РС“, бр. 88 од 28. октобра 2009. год.)
Правилник о начину обавештавања физичких и правних лица о промени на листи означених лица донетој од стране Савета безбедности Уједињених нација и других међународних организација у којима је Република Србија члан („Сл. гласник РС“, бр. 13 од 14. фебруара 2018. год.)
Правилник о начину достављања обавештења, информација и података о означеном лицу и његовој имовини („Службени гласник РС“, бр. 53 од 19. јуна 2015. год.)
Одлука о образовању Сталне координационе групе за надзор над спровођењем Националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 37 од 24. априла 2015. год.)
Одлука о образовању Радне групе за припрему и спровођење петог круга евалуације/оцењивања Републике Србије у борби против прања новца и финансирања тероризма од стране Комитета Савета Европе – Манивал („Службени гласник РС“, бр. 8 од 26. јануара 2015. год.)
Одлука о образовању Координационог тела за спречавање прања новца и финансирања тероризма („Службeни гласник РС”, бр. 54/2018, 84/2019 и 6/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Централни регистар обавезног социјалног осигурања

Правилник о чувању, заштити и сигурности података у оквиру информационог система Централног регистра обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС“, бр. 29 од 29. марта 2013. год.)
Правилник о садржини, начину одређивања и додељивања јединственог броја за потребе социјалног осигурања („Службени гласник РС“, бр. 60 од 20. јуна 2012. год.)
Правилник о садржини и начину преноса података о обвезницима доприноса – послодавцима и исплатиоцима прихода у Јединствену базу Централног регистра обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС“, бр. 47 од 29. маја 2013. год.)

Слободне зоне

Правилник о облику и садржини извештаја о пословању слободне зоне („Сл. гласник РС“, бр. 72/2006, 117/2017, 44/2018 – др. закон и 4/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о облику и садржини извештаја о пословању слободне зоне (“Службени гласник РС“, бр. 72/2006, 117/2017, 44/2018 - др. закон, 4/2019 и 88/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника