Arhiva podzakonskih akata – ostalo

Arhiva podzakonskih akata – ostalo

Javne nabavke

Odluka o utvrđivanju Spiska naručilaca za čije potrebe Uprava za zajedničke poslove republičkih organa sprovodi centralizovane javne nabavke („Službeni glasnik RS“, br. 12 od 31. januara 2015. god.)
Odluka o utvrđivanju Spiska naručilaca iz člana 2. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 97 od 28. novembra 2015. god.)
Pravilnik o načinu dokazivanja ispunjenosti uslova da su ponuđena dobra domaćeg porekla („Službeni glasnik RS“, br. 33 od 10. aprila 2013. god.)
Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za sprovođenje Sporazuma o pitanjima sukcesije („Službeni glasnik RS“, br. 51/2006, 62/2007, 86/2008, 70/2010, 23/2011, 100/2012, 113/2014 i 80/2016) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Suzbijanje sive ekonomije

Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za suzbijanje sive ekonomije („Službeni glasnik RS“, br. 6/2021)
Uredba o nepokretnostima za reprezentativne potrebe Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 70/2014)

Kapitalni projekti

Uredba o upravljanju kapitalnim projektima („Službeni glasnik RS, br. 51/2019)
Uredba o upravljanju kapitalnim projektima („Službeni glasnik RS“, br. 51/2019 i 139/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o investicionoj dokumentaciji („Službeni glasnik RS, br. 87/2019)
Pravilnik o studiji izvodljivosti i prethodnoj studiji izvodljivosti („Službeni glasnik RS, br. 87/2019)
Pravilnik o praćenju implementacije kapitalnih projekata („Službeni glasnik RS, br. 87/2019)

Pretpristupna pomoć Evropske unije

Odluka o određivanju organa, lica i tela za upravljanje programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III) za period 2021–2027. godine („Službeni glasnik RS“, br. 34/2023)
Odluka o određivanju odgovornih lica i tela za upravljanje programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014–2020. godine („Službeni glasnik RS“, br. 26/2019, 90/2021 i 130/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Odluka o određivanju odgovornih lica i tela za upravljanje programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014–2020. godine („Službeni glasnik RS“, br. 26/2019 i 90/2021) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Odluka o određivanju odgovornih lica i tela u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU za period 2007-2013
Odluka o određivanju odgovornih lica i tela za upravljanje programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014–2020. godine („Službeni glasnik RS“, br. 101/2017, 68/2018 i 3/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Odluka o obrazovanju Radne grupe za realizaciju korektivnih aktivnosti u vezi sa revizorskim nalazima koji se odnose na IKT aspekte funkcionisanja sistema za upravljanje pretpristupnom pomoći Evropske unije (IPA) („Sl. glasnik RS“, br. 86 od 22. septembra 2017. god.)
Odluka o određivanju odgovornih lica i tela u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći Evropske unije za period od 2007−2013. godine („Sl. glasnik RS“, br. 101 od 10. novembra 2017. god.)
Odluka o određivanju odgovornih lica i tela za upravljanje programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine („Sl. glasnik RS“, br. 101 od 10. novembra 2017. god.)
Uredba o decentralizovanom sistemu upravljanja sredstvima razvojne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA)
Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru komponente IIb Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija za period 2007–2013. godine ("Službeni glasnik RS", br. 92 od 22. oktobra 2013, 140 od 22. decembra 2014.)
Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru komponente I Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija za period 2007–2013. godine, ("Službeni glasnik RS", broj 140 od 22. decembra 2014.)
Odluka o određivanju odgovornih lica i tela za upravljanje programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine („Službeni glasnik RS“, br. 76/2017)
Odluka o određivanju odgovornih lica i tela za upravljanje programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine („Sl. glasnik RS“, br. 101 od 10. novembra 2017. god. i br. 68 od 7. septembra 2018. god.)
Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine ("Službeni glasnik RS", br. 86/2015 od 14.10.2015. godine, stupila je na snagu 22.10.2015.)
Odluka o određivanju odgovornih lica i tela u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći Evropske unije za period od 2007−2013. godine („Službeni glasnik RS“, br. 76/2017)
Odluka o određivanju odgovornih lica i tela u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći Evropske unije za period od 2007−2013. godine („Službeni glasnik RS", br. 140/2014 i 105/2016) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Odluka o određivanju odgovornih lica i tela u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći Evropske unije za period od 2007−2013. godine („Sl. glasnik RS“, br. 101 od 10. novembra 2017. god. i br. 68 od 7. septembra 2018. god)
Odluka o određivanju odgovornih lica i tela za upravljanje programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014−2020 godine („Službeni glasnik RS“, br. 93/2015 i 105/2016) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Odluka o obrazovanju Mreže za borbu protiv prevara i upravljanje nepravilnostima u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije („Službeni glasnik RS“, br. 6/2021 i 38/2021) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Odluka o obrazovanju Mreže za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa sredstvima Evropske unije („Sl. glasnik RS“, br. 78/2015, 43/2017, 74/2018 i 15/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Odluka o obrazovanju Mreže za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa sredstvima Evropske unije („Sl. glasnik RS“, br. 78/2015, 43/2017 i 74/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Odluka o obrazovanju Mreže za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa sredstvima Evropske unije („Sl. glasnik RS“, br. 78/2015 i 43/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Odluka o obrazovanju Mreže za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa sredstvima Evropske unije („Službeni glasnik RS“, br. 78 od 11. septembra 2015. god.)
Odluka o određivanju odgovornih lica i tela za upravljanje programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine ("Službeni glasnik RS", br. 93/2015 od 13.11.2015. godine, stupila na snagu 21.11.2015.)
Odluka o određivanju odgovornih lica i tela u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći Evropske unije za period 2007−2013. godine („Službeni glasnik RS“, br. 140 od 22. decembra 2014. god.)
Odluka o obrazovanju Radne grupe za realizaciju aktivnosti u vezi sa poveravanjem indirektnog upravljanja programom IPARD („Sl. glasnik RS“, br. 5 od 25. januara 2017. god. i br. 86 od 9. novembra 2018. god.)
Odluka o obrazovanju Mreže za borbu protiv prevara i upravljanje nepravilnostima u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije („Službeni glasnik RS“, br. 6/2021)
Odluka o obrazovanju Mreže za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa sredstvima Evropske unije („Službeni glasnik RS“, br. 78/2015, 43/2017, 74/2018, 15/2019 i 63/2020) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Odluka o određivanju odgovornih lica i tela za upravljanje programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014−2020 godine („Službeni glasnik RS“, br. 26 od 05. aprila 2019. god)
Odluka o određivanju odgovornih lica i tela za upravljanje programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014–2020. godine („Službeni glasnik RS“, br. 26/2019, 90/2021, 130/2022 i 29/2023) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Odluka o određivanju organa, lica i tela za upravljanje programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III) za period 2021–2027. godine (“Službeni glasnik RS”, br. 34/2023 i 77/2023) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Javna svojina

Uredba o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl. glasnik RS“, br. 16 od 5. marta 2018. god.)
Uredba o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl. glasnik RS“, br. 24/2012, 48/2015, 99/2015 i 42/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Uredba o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Službeni glasnik RS“, br. 24/2012, 48/2015 i 99/2015) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Uredba o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini („Službeni glasnik RS“, br. 70/2014, 19/2015 i 83/2015) − nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Javna preduzeća

Uredba o visini zarada i drugim primanjima u javnim preduzećima, „Službeni glasnik RS”, br. 19 od 15. III 2001, 26 od 20. IV 2001. godine

Pravilnik o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja JP i zavisnih društava kapitala čiji je osnivač to preduzeće

Uputstvo o načinu dostavnjalja obrazaca tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća i zavisnih društava kapitala čiji je osnivač to preduzeće, broj 401-00-947-2/2015-001-007
Obrasci tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća i zavisnih društava kapitala čiji je osnivač to preduzeće

Duvan

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registara i evidencionih lista o proizvodnji, obradi, preradi i prometu duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda („Službeni glasnik RS“, br. 104/2018)
Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine („Službeni glasnik RS“, br. 91/2020)
Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza na duvanske prerađevine (“Sl. glasnik RS”, br. 12 od 22. februara 2019. god.)
Odluka o iznosima minimalnih akciza na duvanske prerađevine („Službeni glasnik RS“, br. 51 od 19. jula 2019. god.)
Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencija od strane proizvođača duvanskih proizvoda, trgovaca na veliko i malo duvanskim proizvodima, uvoznika i izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda („Službeni glasnik RS”, br. 114/2005 i 118/2007) - nezvanično prečišćena tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registara i evidencionih lista o proizvodnji, obradi i prometu duvana i duvanskih proizvoda (“Službeni glasnik RS”, br. 114 od 23.12.2005. god.)
Usklađeni iznosi naknada iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu („Sl. glasnik RS“, br. 62 od 10. avgusta 2018. god.)
Uredba o bližim uslovima i načinu naplate, odnosno plaćanja i drugom nerezidentu po tekućem ili kapitalnom poslu
Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS“, br. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17 i 36/18) – prečišćen tekst utvrdila Uprava za trezor
Uredba o izmenama i dopunama uredbe o uslovima i načinu obračunavanja javnih prihoda, sadržini i načinu vođenja evidencije za promet robe sa AP Kosovo i Metohija, 29.12.2004. godine

Kontrola državne pomoći

Uredba o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Odluka o obrazovanju Komisije za kontrolu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 6/2015, 104/2017 i 70/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Odluka o obrazovanju Komisije za kontrolu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 6 od 22. januara 2015. god.)
Odluka o obrazovanju Komisije za kontrolu državne pomoći (“Službeni glasnik RS”, br. 6/2015 i 104/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o o metodologiji izrade godišnjeg izveštaja o dodeljenoj državnoj pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 3 od 24. januara 2011. god.)

Fakture

Pravilnik o elektronskom fakturisanju („Službeni glasnik RS“, br. 47/2023)
Uredba o uslovima i načinu korišćenja sistema za upravljanje fakturama („Službeni glasnik RS“ broj 69/2021)
Uredba o uslovima i načinu korišćenja sistema za upravljanje fakturama („Službeni glasnik RS“, br. 69/2021 i 132/2021) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Uredba o postupku i uslovima za davanje i oduzimanje saglasnosti za obavljanje poslova informacionog posrednika („Službeni glasnik RS“ broj 69/2021)
Uredba o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura i načinu obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku („Službeni glasnik RS“ broj 69/2021)
Uredba o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura i načinu obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku („Službeni glasnik RS“, br. 69/2021 i 132/2021) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o načinu postupanja Centralnog informacionog posrednika (“Službeni glasnik RS“, br. 69/2021 i 132/2021) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o načinu postupanja centralnog informacionog posrednika („Službeni glasnik RS“ broj 69/2021)
Pravilnik o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i načinu korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura („Službeni glasnik RS“, br. 69/2021, 132/2021 i 46/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i o načinu korišćenja podataka dostupnim u sistemu elektronskih faktura i načinu primene standarda („Službeni glasnik RS“ broj 69/2021)
Pravilnik o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i načinu korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura („Službeni glasnik RS“, br. 69/2021 i 132/2021) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i načinu primene standarda elektronskog fakturisanja („Službeni glasnik RS“, br. 69/2021, 132/2021 i 46/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije, kroz sistem elektronskih faktura, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i načina primene standarda elektronskog fakturisanja („Službeni glasnik RS“ broj 69/2021)
Pravilnik o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i načinu primene standarda elektronskog fakturisanja („Službeni glasnik RS“, br. 69/2021 i 132/2021) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Procenitelji vrednosti nepokretnosti

Pravilnik o sadržaju i obimu programa stručne obuke, kao i načinu na koji organizator sprovođenja programa stručne obuke za licencirane procenitelje dokazuje da ispunjava uslove za sprovođenje stručne obuke („Sl. glasnik RS“, br. 55/2017)
Pravilnik o vrsti, visini i načinu plaćanja taksi u vezi sa proceniteljima vrednosti nepokretnosti („Službeni glasnik RS", br. 35 od 12. aprila 2017. god.)
Pravilnik o sadržaju programa i načinu polaganja i ocenjivanja ispita za sticanje zvanja licencirani procenitelj („Sl. glasnik RS“, br. 55/2017)
Pravilnik o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju licenciranih procenitelja („Sl. glasnik RS“, br. 55/2017)
Pravilnik o prijavi prenosa fizički prenosivih sredstava plaćanja preko državne granice („Sl. glasnik RS“, br. 87 od 27. septembra 2017. god.) – primenjuje se od 1. januara 2018. god.
Pravilnik o prijavi prenosa fizički prenosivih sredstava plaćanja preko državne granice („Službeni glasnik RS“, br. 78 od 23. septembra 2009. god.)
Pravilnik Nacionalnim standardima, kodeksu etike i pravilima profesionalnog ponašanja licenciranog procenitelja („Sl. glasnik RS“, br. 70 od 20. jula 2017. god.)

Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“, br. 80/2020)
Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. 19 od 14. marta 2018. god.)
Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“, br. 7/2010 i 41/2011) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o obrascu službene legitimacije i izgledu službene značke zaposlenih u Upravi za sprečavanje pranja novca („Službeni glasnik RS“, br. 88 od 28. oktobra 2009. god.)
Pravilnik o načinu obaveštavanja fizičkih i pravnih lica o promeni na listi označenih lica donetoj od strane Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija u kojima je Republika Srbija član („Sl. glasnik RS“, br. 13 od 14. februara 2018. god.)
Pravilnik o načinu dostavljanja obaveštenja, informacija i podataka o označenom licu i njegovoj imovini („Službeni glasnik RS“, br. 53 od 19. juna 2015. god.)
Odluka o obrazovanju Stalne koordinacione grupe za nadzor nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“, br. 37 od 24. aprila 2015. god.)
Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i sprovođenje petog kruga evaluacije/ocenjivanja Republike Srbije u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma od strane Komiteta Saveta Evrope – Manival („Službeni glasnik RS“, br. 8 od 26. januara 2015. god.)
Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS”, br. 54/2018, 84/2019 i 6/2021) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja

Pravilnik o čuvanju, zaštiti i sigurnosti podataka u okviru informacionog sistema Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS“, br. 29 od 29. marta 2013. god.)
Pravilnik o sadržini, načinu određivanja i dodeljivanja jedinstvenog broja za potrebe socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS“, br. 60 od 20. juna 2012. god.)
Pravilnik o sadržini i načinu prenosa podataka o obveznicima doprinosa – poslodavcima i isplatiocima prihoda u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS“, br. 47 od 29. maja 2013. god.)

Slobodne zone

Pravilnik o obliku i sadržini izveštaja o poslovanju slobodne zone („Sl. glasnik RS“, br. 72/2006, 117/2017, 44/2018 – dr. zakon i 4/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o obliku i sadržini izveštaja o poslovanju slobodne zone (“Službeni glasnik RS“, br. 72/2006, 117/2017, 44/2018 - dr. zakon, 4/2019 i 88/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika