Dokumenti javnih politika

Čitaj mi

Dokumenti javnih politika

Plan razvoja carinske službe Republike Srbije za period 2017 – 2020. godine i Akcioni plan za njegovo sprovođenje

Plan razvoja carinske službe Republike Srbije za period 2017 – 2020. godine, („Sl. glasnik RS“, br. 108 od 1. decembra 2017. god.)
Akcioni plan za sprovođenje Plana razvoja carinske službe Republike Srbije za period 2017−2020. godine („Sl. glasnik RS“, 116 od 24. decembra 2017. god.)

ERP

Preliminarna lista strukturnih reformi Programa ekonomskih reformi (ERP) 2021-2023. godine
Predlog strukturnih reformi ERP 2020-2022
Predlog strukturnih reformi ERP 2020-2022
Nacrt Programa ekonomskih reformi (ERP) 2019-2021
Program ekonomskih reformi (ERP) 2018-2020. (nacrt) – javna rasprava od 29. decembra 2017. do 19. januara 2018.
Preliminarna lista prioritetnih strukturnih reformi za Program ekonomskih reformi (ERP) 2018-2020.
Nacrt poglavlja 4 Prioritetnih strukturnih reformi za Program ekonomskih reformi (ERP) 2017-2019. – komentari i sugestije do 23. januara 2017. godine
Matrica ekonomskih politika i strukturnih reformi u periodu od 2015. do 2017. godine

PFM

Nacrt Izveštaja o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama za period od januara do decembra 2019. godine

Ministarstvo finansija je, u saradnji sa drugim nadležnim institucijama, izradilo Izveštaj o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020 za period od januara do decembra 2018.godine . Nakon usaglašavanja sa komentarima nadležnih institucija i sa komentarima Evropske komisije, dokument će biti usvojen od strane Vlade Republike Srbije.

Strategija razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji za period 2017–2020. godine („Sl. glasnik RS“, br. 51 od 25. maja 2017. god.)

Strategija razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji za period 2017–2020. godine („Službeni glasnik RS“, br. 51 od 25. maja 2017. god.)
Akcioni plan za period 2019−2020. godine za sprovođenje Strategije razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji za period 2017−2020. godine („Službeni glasnik RS“, br. 26 od 05. aprila 2019. god)
Nacrt Izveštaja o sprovođenju programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020 za period od januara do decembra 2018. godine

Nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije

Nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije
Akcioni plan za sprovođenje Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije
Strategija razvoja slobodnih zona u Republici Srbiji za period od 2011. do 2016.
Strategija razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", 61/2009, 23/2013)
Strategija razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", 61/2009)
Strategija razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2014 - 2018. godine
Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2014 - 2018. godine
Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za 2018. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 120 od 30. decembra 2017. god.)

Strategija za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije u Republici Srbiji za period 2017−2020. godine, sa Akcionim planom („Sl. glasnik RS“, br. 98 od 3.11.2017. god.)

Strategija za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije u Republici Srbiji za period 2017−2020. godine, sa Akcionim planom („Sl. glasnik RS“, br. 98 od 3.11.2017. god.)

Strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma

Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“, broj 3/15 od 14. januara 2015. godine)
Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma

Program transformacije Poreske uprave za period 2015 – 2020. godine

Program transformacije Poreske uprave za period 2015 – 2020. godine

Program i Akcioni plan za rešavanje problematičnih kredita

Poziv na učešće u Javnom forumu do 20. maja 2016. godine
Nacrt analize postojećih prepreka za prodaju problematičnih kredita u Srbiji
Strategija za rešavanje problematičnih kredita - rezime
Strategija za rešavanje problematičnih kredita
Akcioni plan za sprovođenje strategije za rešavanje problematičnih kredita
Izveštaj Radne grupe za izradu Strategije za rešavanje problematičnih kredita za III kvartal 2015
Izveštaj Radne grupe za izradu Strategije za rešavanje problematičnih kredita za IV kvartal 2015 i I kvartal 2016. godine
Izveštaj Radne grupe za izradu Strategije za rešavanje problematičnih kredita za II i III kvartal 2016. godine
Izveštaj Radne grupe za izradu Strategije za rešavanje problematičnih kredita za IV kvartal 2016. i I kvartal 2017.godine
Izveštaj Radne grupe za izradu Strategije za rešavanje problematičnih kredita za II i III kvartal 2017. godine
Izveštaj Radne grupe za izradu Strategije za rešavanje problematičnih kredita za IV kvartal 2017 i I kvartal 2018. godine
Izveštaj Radne grupe za izradu Strategije za rešavanje problematičnih kredita za II i III kvartal 2018. godine
Akcioni plan za rešavanje problematičnih kredita za period 2018-2020. godine
Program za rešavanje problematičnih kredita za period 2018-2020. godine
Odluka o izmeni Programa za rešavanje problematičnih kredita