Arhiva podzakonskih akata – porezi na dobit, imovinu, dohodak građana, upotrebu, držanje i nošenje dobara, premije neživotnih osiguranja

Arhiva podzakonskih akata – porezi na dobit, imovinu, dohodak građana, upotrebu, držanje i nošenje dobara, premije neživotnih osiguranja

Porez na dobit

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika („Službeni glasnik RS“, br. 15/2016, 20/2018, 27/2019 i 67/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika („Sl. glasnik RS“, br. 15/2016 i 20/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu “van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima (“Službeni glasnik RS”, br. 61/2013 i 8/2014) – prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava
Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2023. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 24/2023)
Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke”za 2022. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 139/2022)
Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2021. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 24/2021)
Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2020. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 21/2020)
Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2019. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 13 od 28. februara 2019. god.)
Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2018. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 18 od 9. marta 2018. god.)
Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2017. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 21 od 10. marta 2017. god.)
Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2015. i 2016. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 12 od 12. februara 2016. god.)
Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2014. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 23/15)
Pravilnik o listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom (“Službeni glasnik RS”, br. 122/2012 i 104/2018) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o izmeni Pravilnika o listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom (“Službeni glasnik RS”, br. 104/2018)
Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 30/2015, 101/2016, 44/2018 - dr. zakon, 8/2019 i 94/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 30/2015, 101/2016, 44/2018 – dr. zakon i 8/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica (“Službeni glasnik RS”, br. 30/2015)
Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 30/2015 i 101/2016) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 20/2014, 41/2015, 101/2016, 8/2019 i 94/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 20/2014, 41/2015, 101/2016 i 8/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica (“Službeni glasnik RS”, br. 20/2014 i 41/2015) – prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava
Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 20/2014, 41/2015 i 101/2016) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za druga pravna lica (nedobitne organizacije) - obveznike poreza na dobit preduzeća, 24.2.2005. godine
Obrazac PBN
Obrazac PBN1
Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit preduzeća, 24.2.2005. godine
Pravilnik o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe („Službeni glasnik RS“, br. 116/2004 i 99/2010) – prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava
Pravilnik o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe („Službeni glasnik RS“, br. 116/2004, 99/2010 i 104/2018) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima („Službeni glasnik RS“, br. 61/2013, 8/2014 i 94/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 20/2014, 41/2015, 101/2016, 8/2019, 94/2019 i 159/ 2020) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 30/2015, 101/2016, 44/2018 - dr. zakon, 8/2019, 94/2019 i 159/2020) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Rezidentnost

Pravilnik o obrascu potvrde o rezidentnosti, 12.10.2009.
POR 1 – prethodna godina (srpski, engleski)
POR 1 – prethodna godina (srpski, francuski)
POR 1 – tekuća godina (srpski, engleski)
POR 1 – tekuća godina (srpski, francuski)
POR 2 – prethodna godina (srpski, engleski)
POR 2 – prethodna godina (srpski, francuski)
POR 2 – tekuća godina (srpski, engleski)
POR 2 – tekuća godina (srpski, francuski)

Porezi na imovinu

Pravilnik o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu („Službeni glasnik RS“, br. 93/2019 i 151/2020) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 108/2013, 118/2013, 101/2017, 48/2018 i 104/2018)
Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 108/2013, 118/2013, 101/2017 i 48/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 108/2013, 118/2013 i 101/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu („Službeni glasnik RS“ br. 108/13 i 118/13)
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
Obrazac PPI-1
Prilog 1 uz Obrazac PPI-1
Prilog 2 uz Obrazac PPI-1
Obrazac PPI-2
Obrazac PPI-3
Obrazac PPI-4
Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu, 5.2.2009. godine
Obrasci poreskih prijava
Pravilnik o prestanku važenja pravilnika o podacima o obavljenom prenosu hartija od vrednosti bez naknade, odnosno o prenosu za koji se naknada ne isplaćuje u novcu, 4.2.2009. godine
Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu, 9.7.2007. godine

Porez na dohodak građana

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju („Službeni glasnik RS”, br. 90/2017, 38/2018, 20/2019, 19/2021 i 67/2021) – prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava
Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju („Službeni glasnik RS“, br. 90/2017, 38/2018, 20/2019 i 19/2021) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju („Sl. glasnik RS“, br. 90/2017 i 38/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o obrascu pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda („Službeni glasnik RS“, br. 128 od 26. decembra 2003. god.)
Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 8/2011, 13/2012, 12/2013, 23/2014 – dr. pravilnik i 6/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 23/2014 i 7/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti („Službeni glasnik RS“, br. 94/2019, 96/2019 - ispravka, 156/2020 i 141/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 94/2019, 96/2019 – ispravka i 156/2020) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 94/2019 i 96/2019 - ispravka)
Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti („Službeni glasnik RS“, br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013, 135/2014, 80/2017, 98/2017, 86/2018 i 69/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013, 135/2014, 80/2017, 98/2017 i 86/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013, 135/2014, 80/2017 i 98/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013, 135/2014 i 80/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti – prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava („Službeni glasnik RS“, br. 65/01, 45/02, 47/02, 91/02, 23/03, 16/04, 76/04, 31/05, 25/13, 119/13, 135/14)
Uredba o podsticanju zapošljavanja, prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava („Službeni glasnik RS“, br. 32/11 i 34/11)
Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju („Sl. glasnik RS“, br. 90 od 6. oktobra 2017. god.)
Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju – prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava („Službeni glasnik RS“, br. 49/14, 28/15, 30/15 i 28/16)
Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti („Službeni glasnik RS“, br. 8/2011 , 13/2012 , 12/2013 , prestao da važi: 23/2014 - osim pojedinih odredbi); prestao da važi 26.3.2014. godine, osim odredbe člana 6. koja prestaje da važi 31.12.2022. godine i člana 8. koja prestaje da važi 31.12.2016. godine
Pravilnik o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti (“Službeni glasnik RS“, br. 101/2016 i 7/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Katalog vrste prihoda
Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana („Službeni glasnik RS“, br. 7/2004, 19/2007, 20/2010, 23/2010 – ispravka, 8/2011, 74/2013, 24/2014, 27/2014 – ispravka i 49/2014 – dr. pravilnik) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika („Službeni glasnik RS“, br. 137/2020)

Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara

Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara (za 2014. godinu)

Porez na premije neživotnih osiguranja

Pravilnik o načinu obračunavanja poreza na premije neživotnih osiguranja i o sadržini i načinu vođenja evidencije koja obezbeđuje vršenje kontrole obračuna, 29.12.2004. godine
Obrazac MOPPNO