Arhiva podzakonskih akata – PDV

Arhiva podzakonskih akata – PDV

Pravilnik o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 37/2021, 64/2021, 127/2021, 49/2022, 59/2022, 7/2023, 15/2023, 60/2023, 96/2023 i 116/2023) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS", br. 37/2021, 64/2021, 127/2021, 49/2022, 59/2022, 7/2023, 15/2023, 60/2023 i 96/2023) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 37/2021, 64/2021, 127/2021, 49/2022, 59/ 2022, 7/2023, 15/2023 i 60/2023) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 37/2021, 64/2021, 127/2021, 49/2022, 59/2022 i 7/2023) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 37/2021, 64/2021, 127/2021, 49/2022 i 59/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 37/2021, 64/2021, 127/2021 i 49/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 37/2021, 64/2021 i 127/2021) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 37/2021 i 64/2021) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV („Službeni glasnik RS“, br. 90/2017, 119/2017, 48/2018, 60/2018, 75/2019 i 159/2020) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV („Sl. glasnik RS“, br. 108/2004, 130/2004 – ispravka, 140/2004, 65/2005, 63/2007, 29/2011, 95/2012, 113/2013, 86/2015, 109/2016 i 48/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja obaveštenja o opredeljenju za obračunavanje PDV za promet investicionog zlata, sadržini računa za promet investicionog zlata i sadržini evidencije o tom prometu (“Sl. glasnik RS“, br. 23 od 23. marta 2018. god.)
Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 86/2015 i 159/2020) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o utvrđivanju pojedinih dobara i usluga iz člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 120/12, 86/15)
Pravilnik o načinu ispravke odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice za PDV („Službeni glasnik RS“, broj 86/15)
Pravilnik o načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje poreza na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, broj 86/15)
Pravilnik o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, broj 84/15)
Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrši uz naknadu („Službeni glasnik RS“, br. 86/2015 i 159/2020) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra naplatom potraživanja, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, broj 114/12)
Pravilnik o utvrđivanju dobara koja se smatraju polovnim dobrima, umetničkim delima, kolekcionarskim dobrima i antikvitetima („Službeni glasnik RS“, br. 159/2020)
Pravilnik o utvrđivanju usluga u vezi sa nepokretnostima za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 21 od 10. marta 2017. god.)
Pravilnik o utvrđivanju prevoznih sredstava za svrhu određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja tih sredstava, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 21 od 10. marta 2017. god.)
Pravilnik o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 21/2017 i 41/2017) – prečišćen tekst utvrdila redakcija Službenog glasnika
Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV („Službeni glasnik RS“, br. 107/2004, 65/2005, 63/2007, 107/2012, 120/2012, 74/2013, 66/2014, 44/2018 – dr. zakon, 104/2018 i 87/2020) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Službeni glasnik RS“, br. 120/2012, 40/2015, 82/2015, 86/2015, 11/2016, 21/2017, 44/2018 – dr. zakon, 48/2018, 62/2018, 104/2018, 16/2019, 80/2019 i 159/2020) – nezvanično prečišćen tekst Poreske uprave
Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV („Službeni glasnik RS“, br. 123/2012, 115/2013, 66/2014, 86/2015, 11/2016, 60/2018, 47/2019, 50/2019, 94/2019 i 159/2020) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o utvrđivanju usluga telekomunikacija i usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, i o utvrđivanju kriterijuma i pretpostavki za određivanje mesta sedišta, stalne poslovne jedinice, prebivališta ili boravišta primaoca usluga telekomunikacija, radijskog i televizijskog emitovanja i usluga pruženih elektronskim putem („Službeni glasnik RS“, br. 75/2019)
Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci („Službeni glasnik RS“, br. 123/2012, 86/2015, 52/2018 i 94/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o utvrđivanju opreme i objekata za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte, načinu sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza i načinu utvrđivanja dela prethodnog poreza za koji naknadno može da se ostvari pravo na odbitak, za opremu i objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte („Službeni glasnik RS“, broj 120/12)
Pravilnik o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 107/12 i 74/13)
Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV u slučaju prevoza putnika autobusima koji vrši strani obveznik (“Službeni glasnik RS”, br. 105/2004)
Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara, drugim prometom dobara i pružanjem usluga, bez naknade, o utvrđivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka, reklamnim materijalom i drugim poklonima manje vrednosti (“Službeni glasnik RS”, br. 118/2012)
Pravilnik o postupku zamene dobara u garantnom roku kod koje se smatra da predmet dobara nije izvršen („Službeni glasnik RS“, broj 118/12)
Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka („Službeni glasnik RS“, br. 96/2019 i 159/2020) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o kriterijumima na osnovu kojih se određuje kada se predaja dobara na osnovu ugovora o lizingu, odnosno zakupu smatra prometom dobara („Službeni glasnik RS“, broj 122/12)
Pravilnik o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, kod kojeg se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen („Službeni glasnik RS“ br. 118/12)
Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV (Sl. glasnik RS, br. 107/04, 65/05, 63/07, 107/12, 120/12, 74/13, 66/14, 44/18 - dr. zakon i 104/2018) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV (Sl. glasnik RS, br. 104/2018)
Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV (Sl. glasnik RS, br. 107/04 , 65/05 , 63/07 , 107/12 , 120/12 , 74/13 i 66/14 ) – prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava
Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV ("Službeni glasnik RS", br. 123/2012, 115/2013, 66/2014, 86/2015, 11/2016, 60/2018, 47/2019, 50/2019 i 94/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV („Službeni glasnik RS“, br. 123/2012, 115/2013, 66/2014, 86/2015, 11/2016, 60/2018, 47/2019 i 50/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV („Službeni glasnik RS“, br. 123/12, 115/13, 66/14, 86/15, 11/16)
Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV („Službeni glasnik RS“, br. 123/12, 115/13, 66/14, 86/15, 11/16, 60/18)
Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV ("Službeni glasnik RS", br. 123/2012, 115/2013, 66/2014, 86/2015, 11/2016, 60/2018 i 47/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Sl. glasnik RS“, 120/2012, 40/2015, 82/2015, 86/2015, 11/2016, 21/2017, 48/2018, 62/2018 i 104/2018) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Sl. glasnik RS“, br. 120/2012, 40/2015, 82/2015, 86/2015, 11/2016, 21/2017, 44/2018 – dr. zakon, 48/2018, 62/2018, 104/2018 i 16/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka (“Službeni glasnik RS”, br. 122/2012)
Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka („Službeni glasnik RS“, br. 96/2019)
Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Sl. glasnik RS“, br. 120/2012, 40/2015, 82/2015, 86/2015, 11/2016, 21/2017, 48/2018, 62/2018) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Sl. glasnik RS“, br. 120/2012, 40/2015, 82/2015, 86/2015, 11/2016, 21/2017, 48/2018) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV („Sl. glasnik RS“, br. 90/2017, 119/2017 i 48/2018) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci („Sl. glasnik RS“, br. 123/2012, 86/2015 i 52/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci („Službeni glasnik RS“, br. 123/12, 86/15)
Uredba o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 ("Službeni glasnik RS" broj 111/13 od 14.12.2013. godine)
Pravilnik o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 21 od 10. marta 2017. god.)
Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Službeni glasnik RS“, br. 120/2012, 40/2015, 82/2015, 86/2015, 11/2016 i 21/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Službeni glasnik RS“, br. 21/2017) – primenjuje se od 1. aprila 2017. god.
Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Službeni glasnik RS“, br. 120/12, 40/15, 82/15, 86/15, 11/16)
Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV („Sl. glasnik RS“, br. 90/2017, 119/2017, 48/2018 i 60/2018) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV („Sl. glasnik RS“, br. 90/2017 i 119/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV („Sl. glasnik RS“, br. 90 od 6. oktobra 2017. god.)
Obrazac POPDV
Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV ("Službeni glasnik RS", br. 80/2016 i 109/2016) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV ("Službeni glasnik RS", br. 80 od 30. septembra 2016. god) - primenjuje se od 1. januara 2017. godine; danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV („Službeni glasnik RS”, br. 120/12)
Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, 18.8.2004. godine
1. Spisak organizacionih jedinica - objavljeno
2. EPPDV - Evidentiranje
3. PEPDV - Potvrda o izvršenom evidentiranju
4. ZBPDV - Zahtev za brisanje PDV
5. PBPDV - Potvrda o brisanju iz evidencije
6. PPPDV - Poreska prijava
Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV („Sl. glasnik RS“, br. 108/2004, 130/2004 - ispravka, 140/2004, 65/2005, 63/2007, 29/2011, 95/2012, 113/2013, 86/2015, 109/2016 i 48/2018) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV („Službeni glasnik RS“,br. 108/04, 130/04-ispravka, 140/04, 65/05, 63/07, 29/11, 95/12, 113/13, 86/15 i 109/16) – prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava
Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV („Službeni glasnik RS“, br. 108/04, 130/04 - ispravka, 140/04, 65/05, 63/07, 29/11, 95/12, 113/13, 86/15)
Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV, 1.10.2012. godine
Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV, 9.7.2007. godine
Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV, 28.12.2004. godine
Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV, prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava („Službeni glasnik RS“ br. 107/04 , 65/05 , 63/07 , 107/12 , 120/12 i 74/13 )
Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV („Službeni glasnik RS“, br. 107/04, 65/05, 63/07, 107/12 i 120/12)
Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije PDV, 9.7.2007. godine
Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije PDV, 24.9.2004. godine
Obrazac REF 1
Obrazac REF 2
Obrazac REF 3
Obrazac REF 4
Obrazac REF 4E
Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrši uz naknadu („Službeni glasnik RS“, broj 86/15)
Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza, prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava („Službeni glasnik RS“, br. 120/12, 40/15, 82/15, 86/15)
Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV („Službeni glasnik RS“, br. 123/12, 115/13, 66/14, 86/15)
Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV, 29.12.2008. godine
Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV („Službeni glasnik RS“, broj 120/12)
Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV, 23.9.2004. godine
Pravilnik o izmenama poreskih oslobođenja kod PDV, 9.7.2007. godine
Pravilnik o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, broj 107/12, 86/15)
Pravilnik o utvrđivanju dobara koja se smatraju polovnim dobrima, umetničkim delima, kolekcionarskim dobrima i antikvitetima, prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava ("Službeni glasnik RS" br.105 i 118/12)
Pravilnik o utvrđivanju dobara koja se smatraju umetničkim delima, kolekcionarskim dobrima i antikvitetima, 16.9.2004. godine
Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV u slučaju prevoza putnika autobusima koji vrši strani obveznik, 17.9.2004. godine
Pravilnik o utvrđivanju novoizgrađenih građevinskih objekata i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata čiji je prvi prenos prava raspolaganja predmet oporezivanja PDV, 21.9.2004. godine
Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci, 28.12.2004. godine
Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci, 17.9.2004. godine
Pravilnik o dopunama pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza, 28.12.2004. godine
Obrazac POD
Uredba o dopuni uredbe o izvršavanju zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, 29.12.2004. godina
Pravilnik o prestanku važenja - promena namene stambenog objekta, 9.7.2007. godine
Pravilnik o sadržini popisnih listi i načinu utvrđivanja iznosa ostvarenog odbitka prethodnog poreza („Službeni glasnik RS”, broj 106/07)
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na odbitak poreza na promet kao prethodnog poreza kod PDV („Službeni glasnik RS”, broj 124/04)
Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na refundaciju PDV plaćenog od 1. januara do 26. jula 2005. godine („Službeni glasnik RS”, broj 67/05)
Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, broj 86/15)