Arhiva podzakonskih akata – doprinosi, akcize, takse

Arhiva podzakonskih akata – doprinosi, akcize, takse

Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

Pravilnik o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti (“Službeni glasnik RS“, br. 101 od 16. decembra 2016. god.)
Uredba o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u jedinstvenu bazu centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS“ br. 54/10, 124/12 i 119/13) – prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava

Akcize

Odluka o iznosima minimalnih akciza za duvanske prerađevine („Službeni glasnik RS“, br. 104/2020)
Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine („Sl. glasnik RS“, br. 52 od 6. jula 2018. god.)
Odluka o iznosima minimalnih akciza za duvanske prerađevine („Sl. glasnik RS“, br. 106 od 24. novembra 2017. god.)
Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave („Sl. glasnik RS”, br. 3/2005, 54/2005, 36/2007, 63/2007, 53/2009, 63/2012, 95/2012, 96/2012 - ispravka, 56/2013, 67/2015, 101/2016, 86/2017 i 20/2018) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 89/2022, 97/2022, 110/2022, 121/2022, 130/2022, 144/2022 i 6/2023) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Odluka o izmeni Odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 130/2022)
Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 89/2022, 97/2022, 110/2022, 121/2022, 130/2022 i 144/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS", br. 89/2022, 97/2022, 110/2022 i 121/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 89/2022, 97/2022 i 110/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 89/2022 i 97/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 89/2022)
Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 84/2022)
Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 73/2022)
Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 50/22 i 62/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 32/2022)
Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tačke 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe („Službeni glasnik RS“, br. 38/2013, 93/2013, 111/2015 i 101/2016) − nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Odluka o iznosima minimalnih akciza za duvanske prerađevine („Službeni glasnik RS“, br. 84/2018)
Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine (“Sl. glasnik RS”, br. 73 od 28. jula 2017. god.)
Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine („Službeni glasnik RS“, br. 70 od 17.8.2016. god.)
Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine („Službeni glasnik RS“, br. 10/2016)
Uredba o izmenama i dopunama uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, 14.10.2005. godine
Uredba o izmenama i dopunama uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, jun 2005 . godine
Uredba o izmenama i dopunama uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, mart 2005. godine
Uredba o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, 24.12.2004. godine
Uredba o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića (''Službeni glasnik RS”, br. 137/2004, 11/2005, 29/2005, 56/2005, 75/2005, 88/2005, 108/2006, 83/2011, 113/2015 i 9/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića („Službeni glasnik RS“, br. 9/2017)
Uredba o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića (''Službeni glasnik RS'',br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15)
Uredba o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića ("Službeni glasnik RS" br.137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06 i 83/11)
Uredba o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina („Službeni glasnik RS“, br. 55/12)
Uredba o izgledu i načinu izdavanja, vođenja evidencije i obeležavanja kontrolnim akciznim markicama cigareta i alkoholnih pića, 24.12.2001. godine
Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza („Sl. glasnik RS”, br. 137/2004, 109/2009, 96/2012 i 88/2017) – nezvanično prečišćen tekst utvrdila redakcija Službenog glasnika
Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika („Službeni glasnik RS“, br. 137/2004, 109/2009 i 96/2012)
Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza, 24.12.2004. godine
Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora (“Službeni glasnik RS”, br. 41/2009, 56/2013, 90/2017 i 3/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 56/13) – prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava
Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora („Sl. glasnik RS“, br. 41 od 2. juna 2009, 56 od 28. juna 2013. i 90 od 6. oktobra 2017. god.) – nezvanično prečišćen tekst utvrdila redakcija „Službenog glasnika“
Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave (“Sl. glasnik RS”, br. 3/2005, 54/2005, 36/2007, 63/2007, 53/2009, 63/2012, 95/2012, 96/2012 - ispravka, 56/2013, 67/2015, 101/2016 i 86/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave (“Službeni glasnik RS”, br. 3/2005, 54/2005, 36/2007, 63/2007, 53/2009, 63/2012, 95/2012, 96/2012 - ispravka, 56/2013, 67/2015 i 101/2016) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave ( “Službeni glasnik RS”, br. 3/2005, 54/2005, 36/2007, 63/2007, 53/2009, 63/2012, 95/2012, 96/2012 - ispravka, 56/2013 i 67/2015) – prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava
Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 15/2023)
Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 50/2022)
Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe, za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju i za grejanje (''Službeni glasnik RS'', br. 112/12, 38/13, 93/13, 111/15)
Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe, (''Službeni glasnik RS'', br. 38/13, 93/13, 111/15)
Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 6) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe, za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju, za poljoprivredne svrhe, za grejanje i u industrijske svrhe („Službeni glasnik RS“ br. 112/12 , 38/13 , 93/13)
Obrasci
Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju („Sl. glasnik RS“, br. 76/2015, 101/2016 i 86/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju („Službeni glasnik RS“, br. 76/2015 i 101/2016) − nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju („Službeni glasnik RS“, br. 76 od 4. septembra 2015. god.)
Pravilnik o uslovima za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na dizel gorivo, 9.7.2007. godine
Pravilnik o uslovima za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na dizel gorivo, 14.1.2005. godine
Pravilnik o izmenama načina obračunavanja i plaćanja akcize. 9.7.2007. godine
Pravilnik o uslovima i postupku za dobijanje i oduzimanje akcizne dozvole, 4.1.2005. godine
Pravilnik o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača alkoholnih pića („Službeni glasnik RS“, br. 3 od 14. januara 2005. god.)
Pravilnik o načinu vođenja registra prodavaca tečnog naftnog gasa, 9.7.2007. godine
Pravilnik o listi ostalih derivata nafte, 9.7.2007. godine
Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljalja obračuna akcize, 14.1.2005. godine
Obrazac PP OAK
PP OAK Prilozi 1 - 4
Pravilnik o izmenama pravilnika o uslovima i postupku za dobijanje i oduzimanje akcizne dozvole, 31.3. 2005. godine
Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje (''Službeni glasnik RS'', br. 112/12, 38/13, 93/13, 111/15, 81/2018)
Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe („Sl. glasnik RS“, br. 38/2013, 93/2013, 111/2015, 101/2016 i 18/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Takse

Odluka o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize („Službeni glasnik RS“, br. 69/2022)
Odluka o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize („Službeni glasnik RS“, br. 98/2020) – stupa na snagu 01.8.2020. god.
Odluka o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize („Službeni glasnik RS, br. 38 od 31. maja 2019. god.)
Odluka o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize („Službeni glasnik RS”, br. 50/2016 od 3.6.2016. god.) − stupa na snagu 1. jula 2016. godine
Odluka o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize (Sl. glasnik RS“, br. 61 od 23.6. 2017. god.), stupa na snagu 1. jula 2017. godine
Odluka o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize („Sl. glasnik RS“, br. 50 od 29. juna 2018. god.) - stupa na snagu 01.07.2018. godine
Odluka o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize („Službeni glasnik RS“, br. 62/2021)