Arhiva podzakonskih akata – finansijski sistem

Arhiva podzakonskih akata – finansijski sistem

Računovodstvo i revizija

Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o primeni Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor, "Službeni glasnik RS", br. 63/2016 od 15.7.2016. godine.
Uredba o primeni Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor, "Službeni glasnik RS", br. 49/2010 od 21.7.2010. godine.
Pravilnik o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja („Službeni glasnik RS“, br. 142/2020)
Pravilnik o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja („Sl. glasnik RS“, br. 127/2014, 101/2016 i 111/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja („Službeni glasnik RS“, br. 127/2014 i 101/2016) − nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja („Službeni glasnik RS”, br. 127/14)
Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja, 30.5.2007. godine
Obrazac br 1 - Bilans stanja
Obrazac br 2 - Bilans prihoda i rashoda
Obrazac br 3 - Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima
Obrazac br 4 - Izveštaj o novčanim tokovima
Obrazac br 5 - Izveštaj o izvršenju budzeta
Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem, 16.11.2006. godine
Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza korisnika budzetskih sredstava Republike Srbije i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem („Službeni glasnik RS“, br. 33 od 9. aprila 2015. god.)
Odluka o osnivanju Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije („Službeni glasnik RS“, br. 93 od 25. oktobra 2013. god.)
Odluka o obrazovanju Nacionalne komisije za računovodstvo („Službeni glasnik RS“, br. 65/2006, 91/2006, 99/2006, 28/2009 i 99/2010) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Službeni glasnik RS“, br. 95/2014 i 144/2014) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za druga pravna lica („Službeni glasnik RS“, br. 137 od 16. decembra 2014. god.)
Pravilnik o obliku i sadržaju Statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Službeni glasnik RS“, br. 127 od 21. novembra 2014. god.)
Pravilnik o obliku i sadržaju Statističkog izveštaja za druga pravna lica („Službeni glasnik RS“, br. 137 od 16. decembra 2014. god.)

Devizno poslovanje

Uredba o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata („Službeni glasnik RS”, br. 112/06 i 39/10)
Uredba o bližim uslovima i načinu kupovine ili prodaje, odnosno plaćanju ili naplati potraživanja i dugovanja nastalih po spoljnotrgovinskim poslovima rezidenata
Odluka o osnivanju Odbora za upravljanje Apeks zajmom za mala i srednja preduzeća i druge prioritete III/A („Službeni glasnik RS“, br. 48 od 2. juna 2015. god.)

Banke

Uredba o načinu i postupku prodaje akcija banaka koje su u vlasništvu Republike Srbije ili u vlasništvu banaka u stečaju i likvidaciji u kojima funkciju stečajnog i likvidacionog upravnika vrši Agencija za osiguranje depozita – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika („Službeni glasnik RS“, br. 59/2004, 18/2004, 92/2005, 113/2013 i 9/2015)
Uredba o načinu i postupku prodaje akcija banaka koje su u vlasništvu Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 42 od 4. maja 2017. god.)

Izmirenje novčanih obaveza

Odluka o obrazovanju Radne grupe za izradu Strategije za rešavanje problematičnih kredita („Službeni glasnik RS“, br. 42/2015 i 13/2016) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura („Sl. glasnik RS“, br. 7 od 26. januara 2018. god.)
Pravilnik o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata u kojima su subjekti javnog sektora dužnici i između subjekata javnog sektora, kao i o načinu i postupku dostavljanja i preuzimanja podataka o preuzetim obavezama subjekata javnog sektora, radi vršenja tog nadzora („Sl. glasnik RS“, br. 88/2015 i 16/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata u kojima su subjekti javnog sektora dužnici i između subjekata javnog sektora, kao i o načinu i postupku dostavljanja i preuzimanja podataka o preuzetim obavezama subjekata javnog sektora, radi vršenja tog nadzora ("Službeni glasnik RS", br. 88/2015 od 23.10.2015. godine)
Uredba o merama za sprečavanje neblagovremenog izmirivanja novčanih obaveza javnog sektora prema privrednim subjektima, 12.12.2011. godine
Pravilnik za sprovođenje uredbe o merama za sprečavanje neblagovremenog izmirivanja novčanih obaveza javnog sektora prema privrednim subjektima („Službeni glasnik RS”, br. 94/11)
Obrazac NOJS – Obaveštenje o neizmirenim novčanim obavezama javnog sektora
Uputstvo o načinu dostavnjalja obrazaca mesečnih izveštaja o rokovima izmirenja obaveza javnih preduzeća i zavisnih društava kapitala čiji je osnivač to preduzeće prema privrednim subjektima, utvrđenim zakonom kojim se određuju rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
Odluka o obrazovanju Radne grupe za izvršenje naloga iz presude Evropskog suda za ljudska prava i rešavanje pitanja javnog duga Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS“, br. 137/14)
Uredba o ulaganju imovine i zaduživanju društava za upravljanje investicionim fondovima i investicionih fondova u uslovima poremećaja na finansijskom tržištu ("Službeni glasnik RS", br. 21/09)
Obrazloženje