Nacrti i predlozi

Nacrti i predlozi

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу

Нацрт закона о изменама Закона о јавној својини

Нацрт закона о изменама Закона о јавној својини

Нацрт уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности

Нацрт уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности
Коефицијент делатности

Предлог закона о допунама Закона о царинској тарифи

Предлог закона о допунама Закона о царинској тарифи
Образложење
Нацрт закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији
Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину
Нацрт закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама
Образложење
Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица
Образложење
Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара
Нацрт закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
Образложење
Преглед одредаба Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање које се мењају, односно допуњују
Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана
Образложење
Преглед одредаба Закона о порезу на доходак грађана које се мењају, односно допуњују
Нацрт Закона о јавним набавкама, 23.1.2019.
Извештај о спроведеној јавној расправи
Примедбе из јавне расправе
Нацрт царинског закона, 13.07.2018. године
Закључак Одбора за привреду и финансије
Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, новембар 2018
Преглед одредаба које се мењају, односно допуњују
Нацрт закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, новембар 2018
Одредбе које се мењају
Нацрт закона о изменама Закона о републичким административним таксама, новембар 2018
Одредбе које се мењају
Образложење
Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, новембар 2018
Одредбе које се мењају
Нацрт закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, новембар 2018
Одредбе које се мењају
Нацрт закона о накнадама за коришћење јавних добара, новембар 2018
Образложење
Прилог 1 - Рударство
Прилог 2 - Енергетске накнаде
Прилог 3 - Шумске накнаде
Прилог 4 - Воде
Прилог 5 - Заштићена подручја
Прилог 6 - МЖС загађивање
Прилог 7 - Отпад
Прилог 8 - Употреба обале
Прилог 9 - Безбедност пловидбе
Прилог 10 - Путеви
Прилог 11 - Железнице
Прилог 12 - Јавне површине
Прилог 13 - Лековити фактор
Прилог 14 - Туристички простор
Прилози 15 и 16 - Електронске комуникације
Нацрт закона о изменама и допунама Закона о играма на срећу, новембар 2018
Одредбе које се мењају
Информација
Прелиминарна листа структурних реформи (СР) ЕРП 2019-2021