Архива подзаконских аката – остало

Претприступна помоћ Европске уније

pdf

Одлукa о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. године („Службени гласник РС“, бр. 101/2017, 68/2018 и 3/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Одлука о образовању Радне групе за реализацију корективних активности у вези са ревизорским налазима који се односе на ИКТ аспекте функционисања система за управљање претприступном помоћи Европске уније (ИПА) („Сл. гласник РС“, бр. 86 од 22. септембра 2017. год.)

pdf

Одлука о одређивању одговорних лица и тела у систему управљања програмима претприступне помоћи Европске уније за период од 2007−2013. године („Сл. гласник РС“, бр. 101 од 10. новембра 2017. год.)

pdf

Одлука о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године („Сл. гласник РС“, бр. 101 од 10. новембра 2017. год.)

pdf

Уредба о децентрализованом систему управљања средствима развојне помоћи Европске уније у оквиру инструмента претприступне помоћи (ИПА)

pdf

Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру компоненте IIб Инструмента претприступне помоћи (ИПА) – Помоћ у транзицији и изградња институција за период 2007–2013. године ("Службени гласник РС", бр. 92 од 22. октобра 2013, 140 од 22. децембра 2014.)

pdf

Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру компоненте I Инструмента претприступне помоћи (ИПА) – Помоћ у транзицији и изградња институција за период 2007–2013. године, ("Службени гласник РС", број 140 од 22. децембра 2014.)

pdf

Одлука о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године („Службени гласник РС“, бр. 76/2017)

pdf

Одлука о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године („Сл. гласник РС“, бр. 101 од 10. новембра 2017. год. и бр. 68 од 7. септембра 2018. год.)

pdf

Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године ("Службени гласник РС", бр. 86/2015 од 14.10.2015. године, ступила је на снагу 22.10.2015.)

pdf

Одлука о одређивању одговорних лица и тела у систему управљања програмима претприступне помоћи Европске уније за период од 2007−2013. године („Службени гласник РС“, бр. 76/2017)

pdf

Одлука о одређивању одговорних лица и тела у систему управљања програмима претприступне помоћи Европске уније за период од 2007−2013. године („Службени гласник РС", бр. 140/2014 и 105/2016) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Одлука о одређивању одговорних лица и тела у систему управљања програмима претприступне помоћи Европске уније за период од 2007−2013. године („Сл. гласник РС“, бр. 101 од 10. новембра 2017. год. и бр. 68 од 7. септембра 2018. год)

pdf

Одлука о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014−2020 године („Службени гласник РС“, бр. 93/2015 и 105/2016) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Одлука о образовању Мреже за сузбијање неправилности и превара у поступању са средствима Европске уније („Сл. гласник РС“, бр. 78/2015, 43/2017, 74/2018 и 15/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Одлука о образовању Мреже за сузбијање неправилности и превара у поступању са средствима Европске уније („Сл. гласник РС“, бр. 78/2015, 43/2017 и 74/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Одлука о образовању Мреже за сузбијање неправилности и превара у поступању са средствима Европске уније („Сл. гласник РС“, бр. 78/2015 и 43/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Одлука о образовању Мреже за сузбијање неправилности и превара у поступању са средствима Европске уније („Службени гласник РС“, бр. 78 од 11. септембра 2015. год.)

pdf

Одлука о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године ("Службени гласник РС", бр. 93/2015 од 13.11.2015. године, ступила на снагу 21.11.2015.)

pdf

Одлука о одређивању одговорних лица и тела у систему управљања програмима претприступне помоћи Европске уније за период 2007−2013. године („Службени гласник РС“, бр. 140 од 22. децембра 2014. год.)

pdf

Одлука о образовању Радне групе за реализацију активности у вези са поверавањем индиректног управљања програмом ИПАРД („Сл. гласник РС“, бр. 5 од 25. јануара 2017. год. и бр. 86 од 9. новембра 2018. год.)

pdf

Одлука о образовању Мреже за сузбијање неправилности и превара у поступању са средствима Европске уније („Службени гласник РС“, бр. 78/2015, 43/2017, 74/2018, 15/2019 и 63/2020) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Јавна својина

pdf

Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015 и 42/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 70/2014, 19/2015 и 83/2015) − незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Јавна предузећа

pdf

Урeдбa o висини зaрaдa и другим примaњимa у jaвним прeдузeћимa, „Службени гласник РС”, бр. 19 од 15. III 2001, 26 од 20. IV 2001. гoдинe

Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања ЈП и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће

html

Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања ЈП и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће

pdf

Упутство о начину доставњаља образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће, број 401-00-947-2/2015-001-007

xls

Обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће

Дуван

pdf

Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза на дуванске прерађевине (“Сл. гласник РС”, бр. 12 од 22. фебруара 2019. год.)

pdf

Одлука о износима минималних акциза на дуванске прерађевине („Службени гласник РС“, бр. 51 од 19. јула 2019. год.)

pdf

Правилник о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача дуванских производа, трговаца на велико и мало дуванским производима, увозника и извозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа („Службени гласник РС”, бр. 114/2005 и 118/2007) - незванично пречишћена текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о садржини и начину вођења регистара и евиденционих листа о производњи, обради и промету дувана и дуванских производа (“Службени гласник РС”, бр. 114 од 23.12.2005. год.)

pdf

Усклађени износи накнада из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану („Сл. гласник РС“, бр. 62 од 10. августа 2018. год.)

pdf

Урeдбa о ближим условима и начину наплате, односно плаћања и другом нерезиденту по текућем или капиталном послу

pdf

Правилник o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17 и 36/18) – пречишћен текст утврдила Управа за трезор

xlsx

Прилог 1 - план рачуна за уплату јавних прихода

xls

Прилог 2 - структура елемената позива на број одобрења

xls

Прилог 3 - списак општина и градова са шифрама трезора

xls

Прилог 4 - списак царинарница

xls

Прилог 5 - упоредни преглед старих и нових рачуна

xls

Прилог 6 - преглед рачуна за уплату новчаних казни

pdf

Урeдбa o измeнaмa и дoпунaмa урeдбe o услoвимa и нaчину oбрaчунaвaњa jaвних прихoдa, сaдржини и нaчину вoђeњa eвидeнциje зa прoмeт рoбe сa AП Кoсoвo и Мeтoхиja, 29.12.2004. гoдинe

Контрола државне помоћи

pdf

Уредба о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Одлука о образовању Комисије за контролу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 6/2015, 104/2017 и 70/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Одлука о образовању Комисије за контролу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 6 од 22. јануара 2015. год.)

pdf

Одлука о образовању Комисије за контролу државне помоћи (“Службени гласник РС”, бр. 6/2015 и 104/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Проценитељи вредности непокретности

pdf

Правилник о садржају и обиму програма стручне обуке, као и начину на који организатор спровођења програма стручне обуке за лиценциране проценитеље доказује да испуњава услове за спровођење стручне обуке („Сл. гласник РС“, бр. 55/2017)

pdf

Правилник о врсти, висини и начину плаћања такси у вези са проценитељима вредности непокретности („Службени гласник РС", бр. 35 од 12. априла 2017. год.)

pdf

Правилник о садржају програма и начину полагања и оцењивања испита за стицање звања лиценцирани проценитељ („Сл. гласник РС“, бр. 55/2017)

pdf

Правилник о континуираном професионалном усавршавању лиценцираних проценитеља („Сл. гласник РС“, бр. 55/2017)

pdf

Правилник о пријави преноса физички преносивих средстава плаћања преко државне границе („Сл. гласник РС“, бр. 87 од 27. септембра 2017. год.) – примењује се од 1. јануара 2018. год.

pdf

Правилник о пријави преноса физички преносивих средстава плаћања преко државне границе („Службени гласник РС“, бр. 78 од 23. септембра 2009. год.)

Спречавање прања новца и финансирањa тероризма

pdf

Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Сл. гласник РС“, бр. 19 од 14. марта 2018. год.)

pdf

Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 7/2010 и 41/2011) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о обрасцу службене легитимације и изгледу службене значке запослених у Управи за спречавање прања новца („Службени гласник РС“, бр. 88 од 28. октобра 2009. год.)

pdf

Правилник о начину обавештавања физичких и правних лица о промени на листи означених лица донетој од стране Савета безбедности Уједињених нација и других међународних организација у којима је Република Србија члан („Сл. гласник РС“, бр. 13 од 14. фебруара 2018. год.)

pdf

Правилник о начину достављања обавештења, информација и података о означеном лицу и његовој имовини („Службени гласник РС“, бр. 53 од 19. јуна 2015. год.)

pdf

Одлука о образовању Сталне координационе групе за надзор над спровођењем Националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 37 од 24. априла 2015. год.)

pdf

Одлука о образовању Радне групе за припрему и спровођење петог круга евалуације/оцењивања Републике Србије у борби против прања новца и финансирања тероризма од стране Комитета Савета Европе – Манивал („Службени гласник РС“, бр. 8 од 26. јануара 2015. год.)

Централни регистар обавезног социјалног осигурања

pdf

Правилник о чувању, заштити и сигурности података у оквиру информационог система Централног регистра обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС“, бр. 29 од 29. марта 2013. год.)

pdf

Правилник о садржини, начину одређивања и додељивања јединственог броја за потребе социјалног осигурања („Службени гласник РС“, бр. 60 од 20. јуна 2012. год.)

pdf

Правилник о садржини и начину преноса података о обвезницима доприноса – послодавцима и исплатиоцима прихода у Јединствену базу Централног регистра обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС“, бр. 47 од 29. маја 2013. год.)

Слободне зоне

pdf

Правилник о облику и садржини извештаја о пословању слободне зоне („Сл. гласник РС“, бр. 72/2006, 117/2017, 44/2018 – др. закон и 4/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Јавне набавке

pdf

Одлука о утврђивању Списка наручилаца за чије потребе Управа за заједничке послове републичких органа спроводи централизоване јавне набавке („Службени гласник РС“, бр. 12 од 31. јануара 2015. год.)

pdf

Одлука о утврђивању Списка наручилаца из члана 2. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 97 од 28. новембра 2015. год.)