Архива закона – буџет и јавни дуг

Закон о буџету

pdf

Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину („Сл. гласник РС“, бр. 95 од 8. децембра 2018. год.)

docx

Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину („Сл. гласник РС“, бр. 95 од 8. децембра 2018. год.)

pdf

Образложење

pdf

Преглед буџета по секторима

pdf

Програмске информације

pdf

Закон о буџету Републике Србије за 2018. годину („Сл. гласник РС", бр. 113/2017 од 17. децембра 2017. год.)

pdf

Програмске информације

pdf

Закон о буџету Републике Србије за 2017. годину („Сл. гласник РС", бр. 99/2016 и 113/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника, I - Општи део, III - Извршавање буџета

pdf

Закон о буџету Републике Србије за 2017. годину - II - Посебан део

pdf

Образложење

pdf

Образложење - Преглед расхода и издатака по секторима и програмима

pdf

Образложење - Програмске информације

pdf

Закон о буџету Републике Србије за 2017. годину ("Сл. гласник РС", бр. 99 од 12. децембра 2016. године)

pdf

Закон о буџету Републике Србије за 2016. годину ("Сл. гласник РС", бр. 103/2015)

pdf

Закон о буџету за 2015 годину ("Сл. гласник РС", бр. 142/2014)

pdf

Закон о допуни буџета за 2015 годину ("Сл. гласник РС", бр. 94/15)

pdf

Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину, 27.10.2014. године

pdf

Закон о буџету Републике Србије за 2014. годину, 16.12.2013. године

pdf

Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину, 10.7.2013. године

pdf

Закон о буџету Републике Србије за 2013. годину, 5.12.2012. године

pdf

Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2012. годину, 1.10.2012. године

pdf

Закон о буџету Републике Србије за 2012. годину, 4.1.2012. године

pdf

Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину, 24.10.2011. године

pdf

Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2010. годину, 1.10.2010. године

pdf

Закон о буџету Републике Србије за 2011. годину, 30.12.2010. године

pdf

Закон о буџету за 2010. годину, 16.12.2009. године

pdf

Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2009. годину, 29.4.2009.

php?

Закон о буџету за 2009. годину, 5.1.2009. године

pdf

Експозе министра финансија о Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2009. годину, 5.1.2009. године

pdf

Закон о изменама и допунама Закона о буџету за 2008 . годину, 27.12.2008. године

pdf

Закон о буџету за 2008. годину, 7.12.2008. године

pdf

Закон о буџету за 2007. годину, 1.10.2007.

pdf

Закон о изменама и допунама закона о буџету Републике Србије за 2006, 29.9.2006

pdf

Закон о буџету Републике Србије за 2006. годину, 28.11.2005

pdf

Закон о изменама и допунама закона о буџету Републике Србије за 2005. годину, 15.7.2005

pdf

Закон о изменама закона о буџету Републике Србије за 2004. годину, 25.10.2004

pdf

Закон о буџету Републике Србије за 2005. годину, 20. 11. 2004

pdf

Закон о буџету Републике Србије за 2004. годину

pdf

Закон о изменама и допунама закона о буџету Републике Србије за 2003. годину 3.4.2003

pdf

Закон о буџету Републике Србије за 2003. годину, 13.12.2002

pdf

Закон о изменама и допунама закона о буџету Републике Србије за 2002. годину, 13.12.2002

pdf

Закон о изменама и допунама закона о буџету Републике Србије за 2002. годину, 20.6.2002

doc

Закон о буџету Републике Србије за 2002. годину, 27.12.2001

pdf

Закон о расподели трансферних средстава из буџета Републике Србије и учешћу општина, градова и града Београда у порезу на зараде у 2005. години

Закон о буџетском систему

pdf

Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015 и 99/2016) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о буџетском систему, пречишћен текст утврдила Пореска управа („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 103/15)

pdf

Закон о изменама и допунама закона о буџетском систему, 27.8.2013. године

pdf

Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему, 1.10.2012. године

pdf

Закон о изменама и допунама закона о буџетском систему, 24.10.2011. године

pdf

Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему, 15.10.2010. године

pdf

Закон о буџетском систему, 16.7.2009. године

pdf

Закон о изменама и допунама закона о буџетском систему, 29.9.2006. године

pdf

Закон о изменама и допунама закона о буџетском систему, 15.7.2005. године

pdf

Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему, 18.12.2002. године ("Службени гласник РС", број 87/2002)

pdf

Закон о буџетском систему, 21.2.2002. године

Завршни рачун буџета

pdf

Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2000. годину, 18. 12. 2002

pdf

Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2001. годину

Финансирање локалне самоуправе

pdf

Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006)

pdf

Закон о изменама и допунама Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 47/2011)

pdf

Закон о изменама и допунама Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 93/2012)

pdf

Закон о изменама Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 83/2016)

pdf

Усклaђeни нajвиши изнoси лoкaлнe кoмунaлнe тaксe зa држaњe мoтoрних друмских и прикључних вoзилa, oсим пoљoприврeдних вoзилa и мaшинa („Сл. гласник РС“, бр. 89/18)

pdf

Усклађени највиши износи локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина („Сл. гласник РС“, бр. 96 од 27. октобра 2017. год.)

pdf

Усклaђeни нajвиши изнoси лoкaлнe кoмунaлнe тaксe зa држaњe мoтoрних друмских и прикључних вoзилa, oсим пoљoприврeдних вoзилa и мaшинa (“Сл. глaсник РС”, бр. 95/2015)

Финансирање политичких активности

pdf

Закон о финансирању политичких активности ("Сл. гласник РС", бр. 43/2011 и 123/2014)

pdf

Закон о финансирању политичких странака, 18.7.2003. године

Јавни дуг

docx

Закон о јавном дугу („Службени гласник РС“, бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015 и 95/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ ("Сл. гласник РС", бр.108/2016)

pdf

Закон о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по основу девизне штедње грађана – пречишћен текст утврдила Народна банка Србије (“Службени лист СРЈ”, бр. 36/2002 и “Службени гласник РС”, бр. 80/2004 - Одлука Уставног суда РС и 101/2005 – други закон)

pdf

Закон о јавном дугу, 15.7.2005

pdf

Закон о јавном дугу – пречишћен текст утврдила Управа за јавни дуг (“Службени гласник РС“, бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 68/2015)

Приходи лица у јавном сектору

pdf

Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/2014, 95/2018)

pdf

Закон о умањењу нето прихода лица у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 108/13)

pdf

Закон о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава – пречишћен текст утврдило Министарство државне управе и локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 68/2015 и 79/2015 - исправка)

pdf

Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава