Архива закона – буџет и јавни дуг

Финансирање локалне самоуправе

Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006)
Закон о изменама и допунама Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 47/2011)
Закон о изменама и допунама Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 93/2012)
Закон о изменама Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 83/2016)
УСКЛАЂЕНИ НАЈВИШИ ИЗНОСИ локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина („Службени гласник РС“, бр. 99/2021) – у примени од 01. новембра 2021. год.
Усклaђeни нajвиши изнoси локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина („Службени гласник РС“, бр. 86/2019)
Усклaђeни нajвиши изнoси лoкaлнe кoмунaлнe тaксe зa држaњe мoтoрних друмских и прикључних вoзилa, oсим пoљoприврeдних вoзилa и мaшинa („Сл. гласник РС“, бр. 89/18)
Усклађени највиши износи локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина („Сл. гласник РС“, бр. 96 од 27. октобра 2017. год.)
Усклaђeни нajвиши изнoси лoкaлнe кoмунaлнe тaксe зa држaњe мoтoрних друмских и прикључних вoзилa, oсим пoљoприврeдних вoзилa и мaшинa (“Сл. глaсник РС”, бр. 95/2015)
Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину („Сл. гласник РС“, бр. 95 од 8. децембра 2018. год.)

Финансирање политичких активности

Закон о финансирању политичких активности ("Сл. гласник РС", бр. 43/2011 и 123/2014)
Закон о финансирању политичких странака, 18.7.2003. године
Закон о финансирању политичких активности („Службени гласник РС“, бр. 43/2011, 123/2014 и 88/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Јавни дуг

Закон о јавном дугу („Службени гласник РС“, бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018 и 91/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о јавном дугу („Службени гласник РС“, бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015 и 95/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ („Службени гласник РС“, бр. 108/2016, 113/2017 и 52/2019) – пречишћен текст утврдила редакција Службеног гласника
Закон о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ ("Сл. гласник РС", бр.108/2016)
Закон о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по основу девизне штедње грађана – пречишћен текст утврдила Народна банка Србије (“Службени лист СРЈ”, бр. 36/2002 и “Службени гласник РС”, бр. 80/2004 - Одлука Уставног суда РС и 101/2005 – други закон)
Закон о јавном дугу, 15.7.2005
Закон о јавном дугу – пречишћен текст утврдила Управа за јавни дуг (“Службени гласник РС“, бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 68/2015)

Приходи лица у јавном сектору

Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/2014, 95/2018)
Закон о умањењу нето прихода лица у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 108/13)
Закон о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава – пречишћен текст утврдило Министарство државне управе и локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 68/2015 и 79/2015 - исправка)
Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Закон о буџету

I. ОПШТИ ДЕО Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину
II. ПОСЕБАН ДЕО
III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Образложење
Програмске информације
Чланови 1-6.
Члан 7.
Чланови 8-11.
Образложење
Закон о буџету Републике Србије за 2021. годину (“Службени гласник РС”, бр. 149 од 11. децембра 2020. год.) I. ОПШТИ ДЕО
II. ПОСЕБАН ДЕО
III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Образложење
Програмске информације
Табела Члан 1.
Табела Члан 4.
Табела Члан 5.
Чланови 1-6.
Члан 7.
Члан 8.
Образложење
Табеле из Члана 1.
Чланови 1-6.
Члан 7.
Члан 8.
Образложење
Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС“, бр. 72/2019)
Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину („Сл. гласник РС“, бр. 95 од 8. децембра 2018. год.)
Образложење
Преглед буџета по секторима
Програмске информације
Закон о буџету Републике Србије за 2018. годину („Сл. гласник РС", бр. 113/2017 од 17. децембра 2017. год.)
Програмске информације
Закон о буџету Републике Србије за 2017. годину („Сл. гласник РС", бр. 99/2016 и 113/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника, I - Општи део, III - Извршавање буџета
Закон о буџету Републике Србије за 2017. годину - II - Посебан део
Образложење
Образложење - Преглед расхода и издатака по секторима и програмима
Образложење - Програмске информације
Закон о буџету Републике Србије за 2017. годину ("Сл. гласник РС", бр. 99 од 12. децембра 2016. године)
Закон о буџету Републике Србије за 2016. годину ("Сл. гласник РС", бр. 103/2015)
Закон о буџету за 2015 годину ("Сл. гласник РС", бр. 142/2014)
Закон о допуни буџета за 2015 годину ("Сл. гласник РС", бр. 94/15)
Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину, 27.10.2014. године
Закон о буџету Републике Србије за 2014. годину, 16.12.2013. године
Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину, 10.7.2013. године
Закон о буџету Републике Србије за 2013. годину, 5.12.2012. године
Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2012. годину, 1.10.2012. године
Закон о буџету Републике Србије за 2012. годину, 4.1.2012. године
Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину, 24.10.2011. године
Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2010. годину, 1.10.2010. године
Закон о буџету Републике Србије за 2011. годину, 30.12.2010. године
Закон о буџету за 2010. годину, 16.12.2009. године
Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2009. годину, 29.4.2009.
Експозе министра финансија о Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2009. годину, 5.1.2009. године
Закон о изменама и допунама Закона о буџету за 2008 . годину, 27.12.2008. године
Закон о буџету за 2008. годину, 7.12.2008. године
Закон о буџету за 2007. годину, 1.10.2007.
Закон о изменама и допунама закона о буџету Републике Србије за 2006, 29.9.2006
Закон о буџету Републике Србије за 2006. годину, 28.11.2005
Закон о изменама и допунама закона о буџету Републике Србије за 2005. годину, 15.7.2005
Закон о изменама закона о буџету Републике Србије за 2004. годину, 25.10.2004
Закон о буџету Републике Србије за 2005. годину, 20. 11. 2004
Закон о буџету Републике Србије за 2004. годину
Закон о изменама и допунама закона о буџету Републике Србије за 2003. годину 3.4.2003
Закон о буџету Републике Србије за 2003. годину, 13.12.2002
Закон о изменама и допунама закона о буџету Републике Србије за 2002. годину, 13.12.2002
Закон о изменама и допунама закона о буџету Републике Србије за 2002. годину, 20.6.2002
Закон о расподели трансферних средстава из буџета Републике Србије и учешћу општина, градова и града Београда у порезу на зараде у 2005. години

Закон о буџетском систему

Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 9/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/-2021 - др. закон и 138/2022) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о изменама и допуни Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 118/2021)
Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015 и 99/2016) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о буџетском систему, пречишћен текст утврдила Пореска управа („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 103/15)
Закон о изменама и допунама закона о буџетском систему, 27.8.2013. године
Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему, 1.10.2012. године
Закон о изменама и допунама закона о буџетском систему, 24.10.2011. године
Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему, 15.10.2010. године
Закон о буџетском систему, 16.7.2009. године
Закон о изменама и допунама закона о буџетском систему, 29.9.2006. године
Закон о изменама и допунама закона о буџетском систему, 15.7.2005. године
Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему, 18.12.2002. године ("Службени гласник РС", број 87/2002)
Закон о буџетском систему, 21.2.2002. године

Завршни рачун буџета

Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2000. годину, 18. 12. 2002
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2001. годину
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2002. годину („Службени гласник РС“, бр 95/2019)
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2003. годину („Службени гласник РС“, бр 95/2019)
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2004. годину („Службени гласник РС“, бр 95/2019)
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2005. годину („Службени гласник РС“, бр 95/2019)
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2006. годину („Службени гласник РС“, бр 95/2019)
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2007. годину („Службени гласник РС“, бр 95/2019)
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2008. годину („Службени гласник РС“, бр 95/2019)
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2009. годину („Службени гласник РС“, бр 95/2019)
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2010. годину („Службени гласник РС“, бр 95/2019)
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2011. годину („Службени гласник РС“, бр 95/2019)
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2012. годину („Службени гласник РС“, бр 95/2019)
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2013. годину („Службени гласник РС“, бр 95/2019)
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник РС“, бр 95/2019)
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС“, бр 95/2019)
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2016. годину („Службени гласник РС“, бр 95/2019)
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС“, бр 95/2019)
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС“, бр 95/2019)
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС“, бр 149/2020)
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС“, бр. 114/2021)
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС“, бр. 138/2022)

Сличне теме

Архива закона – COVID19

Архива закона – порези, доприноси и накнаде

Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта „Београд на води” („Службени гласник РС“, бр. 34/2015, 103/2015 и 153/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника