Читај ми

Конкурси за извршилачка радна места

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија са обрасцима пријаве, објављен дана 1. јуна 2022. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места
РМ 1
РМ 2
РМ 3
РМ 4
РМ 5
РМ 6
РМ 7
РМ 8
РМ 9
РМ 10
РМ 11
РМ 12
РМ 13
РМ 14
РМ 15
РМ 16
РМ 17
РМ 18
РМ 19
РМ 20
РМ 21
РМ 22
РМ 23
РМ 24
РМ 25
РМ 26
РМ 27
РМ 28
РМ 29
РМ 30
РМ 31
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - према шифрама пријава на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија са обрасцем пријаве, објављен дана 18. маја 2022. године. Рок за подношење пријава на интерни конкурс је осам дана и почиње да тече 19. маја 2022. године и истиче 26. маја 2022. године

Текст огласа
Образац пријаве РМ1
Образац пријаве РМ2
Образац пријаве РМ3
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству финансија са обрасцем пријаве, објављен дана 7. априла 2022. године. Рок за пријаве је од 8. до 15. априла 2022. године.

Текст огласа
Образац пријаве РМ1

Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. године

Закон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)

ПРАГ – Практични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ)

Зaкон о буџету Републике Србије за 2022. годину

Закон о буџету Републике Србије за 2021. годину

Закон о буџетском систему

Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

Закон о инспекцијском надзору

Уредба о садржини, начину припреме и оцене, као и о праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката

Уредба о управљању капиталним пројектима

Стратешки план за борбу против превара и управљање неправилностима у поступању са финансијским средствима Европске уније у Републици Србији за период 2021-2023. године

Преговарачке позиције РС за ПП 32 Финансијски надзор, 33 Буџетска питања, 22 Регионална политика 

https://www.mei.gov.rs/upload/documents/pristupni_pregovori/akcioni_planovi/akacioni_plan_22.pdf

https://www.mei.gov.rs/srp/dokumenta/eu-dokumenta/pristupni-pregovori-sa-eu/pregovaracke-pozicije/pregovaracke-pozicije-za-poglavlje-32 

https://www.mei.gov.rs/srp/dokumenta/eu-dokumenta/pristupni-pregovori-sa-eu/pregovaracke-pozicije/pregovaracke-pozicije-za-poglavlje-33 

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места, објављен дана 30. новембра 2021. године. Рок за пријаве је од 1. до 8. децембра 2021. године.

Текст огласа
Радно место за правне послове из области радних односа
Листа кандидата који су испунили мерила за избор

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места, објављен дана 3. новембра 2021. године. Рок за пријаве је од 4. до 12. новембра 2021. године.

Текст огласа
Образац пријаве РМ1
Образац пријаве РМ2
Образац пријаве РМ3
Образац пријаве РМ4
Образац пријаве РМ5
Образац пријаве РМ6
Образац пријаве РМ7
Образац пријаве РМ8
Образац пријаве РМ9
Образац пријаве РМ10
Образац пријаве РМ11
Образац пријаве РМ12
Образац пријаве РМ13
Образац пријаве РМ14
Образац пријаве РМ15
Образац пријаве РМ16
Образац пријаве РМ17
Образац пријаве РМ18
Образац пријаве РМ19
Листа кандидата који су испунили мерила за избор

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству финансија са обрасцем пријаве, објављен дана 4. октобра 2021. године. Рок за пријаве је од 5. до 12. октобра 2021. године.

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места
Образац пријаве
Листa за избор кандидата по окончаном интерном конкурсу у Сектору за буџетску инспекцију

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија са обрасцима пријаве, објављен дана 29. септембра 2021. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места
Образац пријаве РМ1
Образац пријаве РМ2
Образац пријаве РМ3
Образац пријаве РМ4
Образац пријаве РМ5
Образац пријаве РМ6
Образац пријаве РМ7
Образац пријаве РМ8
Образац пријаве РМ9
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак
Листа кандидата који су испунили мерила за избор

Материјали за припрему кандидата - РМ1, РМ2, РМ3 и РМ4 (Фискална стратегија и Програм економских реформи је код свих радних места (1,2,3 и 4), с тим да се код радног места бр. 2 додаје и Закон о званичној статистици)

Фискална стратегија за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину
Програм економских реформи
Закон о званичној статистици

Материјали за припрему кандидата - РМ5

Јединствена методолошка правила за израду прописа
Закон о акцизама
Закон о јаким алкохолним пићима

Материјали за припрему кандидата - РМ7, РМ8 и РМ9

Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13- исправка, 108/13, 142/14, 68/15- др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/2018, 31/2019,72/2019 и 149/2020) 

Закон о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, бр. 84/2019, 60/2020 - др. пропис, 62/2020 - др. закон, 65/2020 - др. закон, 135/2020)  

Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, број 119/12, 68/15 и 113/17)  

Уредба о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције („Службени гласник РС”, број 93/2017)  

Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“ бр. 36/15, 44/18- др. закон и 95/18)     

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија
Образац пријаве - Радно место за оперативне послове администрације система електронских фактура у Групи за управљање системом електронских фактура - Сектор за дигитализацију у области финансија – 1 извршилац
Образац пријаве - Радно место за спровођењe пројеката финансираних из средстава ЕУ и развојне помоћи, у Одсеку за спровођење пројеката финансираних из средстава ЕУ и развојне помоћи - Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције – 1 извршилац
Образац пријаве - Радно место за правне и стручно-аналитичке послове у Одељењу за правне послове – Секретаријат Министарства - 1 извршилац
Листa за избор кандидата по окончаном јавном конкурсу

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија са обрасцима пријаве, објављен дана 15. децембра 2021. године. Рок за пријаве је од 16-23.12.2021. године

Текст огласа
Образац пријаве РМ1
Образац пријаве РМ2
Образац пријаве РМ3
Образац пријаве РМ4
Образац пријаве РМ5
Образац пријаве РМ6
Образац пријаве РМ7
Образац пријаве РМ8
Образац пријаве РМ9
Образац пријаве РМ10
Образац пријаве РМ11
Образац пријаве РМ12
Образац пријаве РМ13
Образац пријаве РМ14
Образац пријаве РМ15
Образац пријаве РМ16
Образац пријаве РМ17
Образац пријаве РМ18
Образац пријаве РМ19
Образац пријаве РМ20
Образац пријаве РМ21
Образац пријаве РМ22
Образац пријаве РМ23
Образац пријаве РМ24
Образац пријаве РМ25
Образац пријаве РМ26
Образац пријаве РМ27
Образац пријаве РМ28
Образац пријаве РМ29
Образац пријаве РМ30
Образац пријаве РМ31
Образац пријаве РМ32
Образац пријаве РМ33
Образац пријаве РМ34
Образац пријаве РМ35
Образац пријаве РМ36
Образац пријаве РМ37
Образац пријаве РМ38
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - према шифрама пријава на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија
Директива о начину поступања запослених са поштом и осталим актима
Листа кандидата који испуњавају мерила прописана за избор (са постигнутим резултатима)
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству финансија
Образац пријаве
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак

Сличне теме

Конкурси за положаје