Čitaj mi

Konkursi za izvršilačka radna mesta

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Сектору – Централна јединица за хармонизацију

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Сектору – Централна јединица за хармонизацију
Образац пријаве - радно место 1
Образац пријаве - радно место 2
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - према шифрама пријава на интерном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија – Централна јединица за хармонизацију (конкурс оглашен 9.6.2021. године)
Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору
Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошки м упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору
Листa за избор кандидата по окончаном интерном конкурсу у Сектору – Централна јединица за хармонизацију

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија. Рок за пријаве је од 27. маја до 3. јуна 2021. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија
Образац пријаве - Радно место - руководилац Групе, у звању виши саветник у Групи за анализу података и управљање ризицима, Одељење за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније (АФКОС)
Образац пријаве - Радно место за подршку раду АФКОС мреже, у звању млађи саветник, Група за подршку, Одељење за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније (АФКОС)
Образац пријаве - Радно место за оперативне послове финансијске контроле, у звању саветник у Одсеку за финансијску контролу, Одељење за национални фонд за управљање средствима претприступне помоћи Европске уније - Сектор за управљање средствима Европске уније
Образац пријаве - Радно место за координацију послова сарадње са медијима, у звању виши саветник, Одсек за односе Министарства са јавношћу
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - према шифрама пријава на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија (конкурс оглашен 26.5.2021. године)
РМ 3 - Закон о потврђивању оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)
РМ 3 - Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. године
РМ 4 - Закон о јавном информисању и медијима
РМ 4 - Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству финансија
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - према шифрама пријава на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија. Рок за пријаве је од 1. до 8. априла 2021.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија
Образац пријаве - Радно место начелник Одељења, Одељење за финансијске послове, Секретаријат Министарства
Образац пријаве - Радно место руководилац Групе, Група за оцену и праћење капиталних пројеката - Сектор за праћење фискалних ризика
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - према шифрама пријава на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија

Materijali za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija u javnom konkursu objavljenom 31.3.2021. godine: 

Za radno mesto 1:

Zakon o informacionoj bezbednosti - https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_informacionoj_bezbednosti.html 

Uredba o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa državne uprave - https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2010/40/1 

    

Za radno mesto 2:

Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru komponente II Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) za period 2014-2020 godine - https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2019/10/5 

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji - https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/mu/skupstina/zakon/2014/19/1/reg 

  

Za radno mesto 3:

Zakon o državnoj upravi - https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_drzavnoj_upravi.html 

Zakon o ministarstvima - https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_ministarstvima.html 

Poslovnik Vlade - https://www.paragraf.rs/propisi/poslovnik-vlade-republike-srbije.html 

Jedinstvena metodološka pravila za izradu propisa - https://www.paragraf.rs/propisi/jedinstvena-metodoloska-pravila-za-izradu-propisa.html 

   

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија
Образац пријаве - Радно место за оперативне послове администрације система електронских фактура у Групи за управљање системом електронских фактура - Сектор за дигитализацију у области финансија – 1 извршилац
Образац пријаве - Радно место за спровођењe пројеката финансираних из средстава ЕУ и развојне помоћи, у Одсеку за спровођење пројеката финансираних из средстава ЕУ и развојне помоћи - Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције – 1 извршилац
Образац пријаве - Радно место за правне и стручно-аналитичке послове у Одељењу за правне послове – Секретаријат Министарства - 1 извршилац

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству финансија. Рок за пријаве почиње 18. фебруара и траје до 25. фебруара 2021. године.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству финансија
Образац пријаве
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак
Листa за избор кандидата по окончаном јавном конкурсу
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству финансија
Образац пријаве
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак

Materijali za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija u javnom konkursu objavljenom 17.2.2021. godine:

Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014–2020. godine https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2019/10/5 

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/mu/skupstina/zakon/2014/19/1/reg 

Materijali za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija u javnom konkursu objavljenom 17.2.2021. godine:

Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014–2020. godine https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2019/10/5 

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/mu/skupstina/zakon/2014/19/1/reg 

Slične teme

Konkursi za položaje