Čitaj mi

Konkursi za izvršilačka radna mesta

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu finansija sa obrascem prijave, objavljen dana 24. marta 2023. godine

Tekst oglasa
RM 1

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija sa obrascima prijave, objavljen dana 8. marta 2023. godine

Tekst oglasa
RM1
RM2

Materijali za pripremu kandidata:

Zakon o budzetu
Zakon o budzetskom sistemu
Zakon o budzetskoj inspekciji
Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija sa obrascima prijave, objavljen dana 6. marta 2023. godine

Tekst oglasa
RM1
RM2
RM3
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak

Materijali za pripremu kandidata:

Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014–2020. godine - https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2019/10/5 

PRAG – Praktični vodič kroz procedure ugovaranja pomoći EU) - http://ec.europa.eu/europeaid/prag/ 

Slične teme

Konkursi za položaje