Архива закона – порези и доприноси

Порез на додату вредност

pdf

Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 – исправка, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 – др. закон, 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017, 30/2018 и 72/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 - исправка, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 83/2015, 108/2016 и 113/2017) - незванично пречишћен текст Службеног гласника

pdf

УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ из члана 56б став 2. тачка 1) и став 3. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 4 од 25. јануара 2019. год.)

pdf

Усклађени динарски износи из члана 56б став 2. тачка 1) и став 3. Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 13 од 14. фебруара 2018. год.)

pdf

Усклађени динарски износи из члана 56б став 2. тачка 1) и став 3. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 7 од 31. јануара 2017. год.) – примењују се од 1. фебруара 2017. год.

pdf

Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник PC“, бр. 84/04, 86/04−исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14−др. закон, 142/14, 83/15 и 108/16) - незванично пречишћен текст Службеног гласника

pdf

Закон о порезу на додату вредност - пречишћен текст

pdf

Усклађени динарски износи из члана 56б став 2. тачка 1) и став 3. Закона о порезу на додату вредност, “Службени гласник РС”, бр. 5 од 25. јануара 2016. год.

pdf

Закон о изменама Закона о порезу на додату вредност, 24.12.2013. године

pdf

Закон о изменама и допунама закона о порезу на додату вредност, 29.9.2012. године

pdf

Закон о изменама закона о порезу на додату вредност, 29.6.2007. године

pdf

Закон о изменама и допунама закона о порезу на додату вредност, 15.7.2005. године

pdf

Закон о порезу на додату вредност, 23.7.2004. године

pdf

Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 - исправка, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017 и 30/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Порез на добит правних лица

docx

Закон о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 91/ - аутентично тумачење, 112/2015, 113/2017, 95/2018 и 86/2019) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 113/2017 и 95/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015 и 113/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о порезу на добит правних лица, пречишћен текст утврдила Пореска управа (“Службени гласник РС”, бр. 25/01, 80/02 - др. закон, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15)

pdf

Закон о порезу на добит правних лица, пречишћен текст утврдила Пореска управа (“Службени гласник РС”, бр. 25/01, 80/02 - др. закон, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15)

pdf

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, 24.12.2013. године

pdf

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, 6.6.2013. године

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, 18.12.2012. године

pdf

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, 18.12.2012. године

pdf

Закон о изменама и допунама закона о порезу на добит предузећа, 23.7.2004. године

pdf

Закон о порезу на добит предузећа, 22.04.2003. године

pdf

Закон о изменама и допунама закона о порезу на добит предузећа, 22.4.2003. године

Порез на доходак грађана

docx

Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - исправка, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - УС, 93/2012, 114/2012 - УС, 47/2013, 48/2013 - исправка, 108/2013, 57/2014, 68/2014 - др. закон , 112/2015, 113/2017, 95/2018 и 86/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - исправка, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - УС, 93/2012, 114/2012 - УС, 47/2013, 48/2013 - исправка, 108/2013, 57/2014, 68/2014 - др. закон , 112/2015, 113/2017 и 95/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12), 13), 29), 30) и 31), члана 18. став 1. тач. 1), 2), 5), 7), 8), 9) и 9а), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 11) Закона о порезу на доходак грађана годишњим индексом потрошачких цена у 2019. години

pdf

УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12), 13), 29) и 30), члана 15а ст. 2, 4. и 5, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 5), 7), 8) и 9), члана 21а став 2. и члана 85. став 1. тачка 11) Закона о порезу на доходак грађана годишњим индексом потрошачких цена у 2018. години („Службени гласник РС“, бр. 4 од 25. јануара 2019. год.)

pdf

Усклађени динарски неопорезиви износи пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12) и 13), члана 15а ст. 2, 4. и 5, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6) и 7), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 10) Закона о порезу на доходак грађана годишњим индексом потрошачких цена у 2015. години, „Службени гласник РС“, бр. 5 од 25. јануара 2016. год.

pdf

Усклађени динарски неопорезиви износи пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12) и 13), члана 15а ст. 2, 4. и 5, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6) и 7), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 10) Закона о порезу на доходак грађана годишњим индексом потрошачких цена у 2016. години („Службени гласник РС“, бр. 7 од 31. јануара 2017. год.) – ступају на снагу 1. фебруара 2017. год

pdf

Усклађени динарски неопорезиви износи пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12) и 13), члана 15а ст. 2, 4. и 5, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6) и 7), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 10) Закона о порезу на доходак грађана годишњим индексом потрошачких цена у 2017. години, „Службени гласник РС“, бр. 7 од 26. јануара 2018. год.

pdf

Закон о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - исправка, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - УС, 93/2012, 114/2012 - УС, 47/2013, 48/2013 - исправка, 108/2013, 57/2014, 68/2014 - др. закон , 112/2015 и 113/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о порезу на доходак грађана, пречишћен текст утврдила Пореска управа (''Службени гласник РС'', бр. 24/01 , 80/02 - др. закон, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 - исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - УС, 93/12, 114/12 - УС, 47/13, 48/13 - исправка, 108/13, 57/14, 68/14 - др. закон, 112/15)

pdf

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, 24.12.2013. године

pdf

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, 27.8.2013. године

pdf

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, 1.10.2012. године

pdf

Закон о изменама и допунама закона о порезу на доходак грађана, 29.4.2009. године

pdf

Закон о привременом изузимању од опорезивања порезом на доходак грађана, 22.01.2009. године

pdf

Закон о изменама и допунама закона о порезу на доходак грађана, 14.7.2006. године

pdf

Закон о изменама и допунама закона о порезу на доходак грађана, 21.12.2004. године

pdf

Закон о изменама и допунама закона о порезу на доходак грађана, 26.11.2002. године

pdf

Закон о порезу на доходак грађана, 26.11.2002. године

Порези на имовину

docx

Закон о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002 - СУС, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - УС, 47/2013, 68/2014 - др. закон, 95/2018, 99/2018 – УС и 86/2019) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о порезима на имовину („Службени гласник РС“ бр. 26/01 , 45/02 – УС, Сл. лист СРЈ бр. 42/02 – УС, Сл. гласник РС бр. 80/02 – др. закон, 80/02 , 135/04, 61/07 , 5/09 , 101/10 , 24/11 , 78/11, 57/12 – УС, 47/13 , 68/14 – др. закон и 95/18) – пречишћен текст утврдила редакција Службеног гласника

pdf

Закон о порезима на имовину - пречишћен текст утврдила Пореска управа („Службени гласник РС“ бр. 26/01 , 45/02 - УС, Сл. лист СРЈ бр. 42/02 - УС, Сл. гласник РС бр. 80/02 - др. закон, 80/02 , 135/04 , 61/07 , 5/09 , 101/10 , 24/11 , 78/11, 57/12 - УС, 47/13 , 68/14 - др. закон)

pdf

Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, 6.6.2013. године

pdf

Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, 12.4.2011. године

pdf

Закон о порезима на имовину („Службени гласник РС”, бр. 26/01, 45/02-СУС, 80/02, 80/02-др.закон, 135/04, 61/07, 5/09 и 101/10)

pdf

Закон о изменама и допунама закона о порезима на имовину, 22.01.2009.године

pdf

Закон о изменама и допунама закона о порезима на имовину, 29.6.2007. године

Закон о изменама и допунама закона о порезима на имовину, 21.12.2004. године

pdf

Закон о изменама и допунама закона о порезима на имовину, 21.12.2004. године

pdf

Закон о порезима на имовину ("Службени гласник РС", бр. 26/2001 и 80/2002)

Порези на употребу, држање и ношење добара

pdf

Закон о порезима на употребу, држање и ношење добара, пречишћен текст утврдила Пореска управа („Службени гласник РС“ бр. 26/01 , 80/02 , 43/04 , 132/04 , 112/05 , 114/06 , 118/07 , 114/08 , 31/09 , 106/09 , 95/10 , 101/10 , 24/11 , 100/11 ,120/12 , 113/13 , 68/14 – др. закон, 140/14 и 112/15)

pdf

Усклађени динарски износи пореза на употребу, држање и ношење добара („Службени гласник РС“, бр. 104/2018) – примењују се од 1. јануара 2019. год.

pdf

Усклађени динарски износи пореза на употребу, држање и ношење добара („Службени гласник РС“, бр. 105/2016) – примењују се од 1. јануара 2017. год.

pdf

Усклађени динарски износи пореза на употребу, држање и ношење добарa („Сл. гласник РС“, бр. 109 од 25.12.2015) – примењују се од 1. јануара 2016. год.

pdf

Закон о порезима на употребу, држање и ношење добара («Службени гласник РС», бр. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09, 95/10 и 101/10)

pdf

Закон о изменама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, 26.5.2011. године

pdf

Закон о изменама и допунама закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, 29.4.2009. године

pdf

Закон о порезима на употребу,

pdf

држање и ношење добара,

pdf

("Службени гласник РС", бр. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06 и 118/07)

pdf

Закон о порезима на употребу, држање и ношење добара, ("Службени гласник РС", бр. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05 и 114/06)

pdf

Закон о изменама и допунама закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, април 2004. године

pdf

Закон о изменама и допунама закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, 26.11.2002. године

pdf

Закон о порезима на употребу, држање и ношење добара ("Службени гласник РС", бр. 26/2001 и 80/2002)

pdf

Усклађени динарски износи пореза на употребу, држање и ношење добара, 20.1.2012. године

pdf

Усклађени динарски износи пореза на употребу, држање и ношење добара, децембар 2008. године

Доприноси за обавезно социјално осигурање

docx

Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 - др. закон, 112/2015, 113/2017, 95/2018 и 86/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Усклађени динарски износ из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2019. години („Службени гласник РС“, бр. 5 од 22. јануара 2020. год.)

pdf

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање (“Службени гласник РС“, бр. 93/2019)

pdf

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање за 2020. годину (“Службени гласник РС“, бр. 93/2019)

pdf

Износ највише месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање (“Службени гласник РС“, бр. 93/2019)

pdf

Износ највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2020. годину (“Службени гласник РС“, бр. 93/2019)

pdf

Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 – др. закон, 112/2015, 113/2017 и 95/2018) − незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Износ процењене највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2018. годину („Сл. гласник РС“, бр. 10 од 7. фебруара 2018. год.)

pdf

Износ месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање за лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике Србије за 2018. годину, као и за лица за која се остварује ослобођење из члана 45г Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 10 од 7. фебруара 2018. год.)

)

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 104 од . 28. децембра 2018. год.)

pdf

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање за 2019. годину („Сл. гласник РС“, бр. 104 од 28. децембра 2018. год.)

pdf

Износ највише месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 104 од 28. децембра 2018. год.)

pdf

Износ највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2019. годину („Сл. гласник РС“, бр. 104 од 28. децембра 2018. год.)

pdf

Износ највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2018. годину („Службени гласник РС“, бр. 6/2019)

pdf

УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОС из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2018. години („Службени гласник РС“, бр. 4 од 25. јануара 2019. год.)

pdf

Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 - др. закон, 112/2015 и 113/2017) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање, пречишћен текст утврдила Пореска управа (“Службени. гласник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 - др. закон, 112/15 )

pdf

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, 24.12.2015. године

pdf

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, 6.6.2013. године

pdf

Закон о изменама и допунама закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, 22.01.2009. године

pdf

Закон о изменама и допунама закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, 14.7.2006. године

pdf

Закон о изменама и допунама закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, 15.7.2005. године

pdf

Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање, 23.7.2004. године

pdf

Усклађени динарски износ из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2016. години („Службени гласник РС“, бр. 7 од 31. јануара 2017. год.) – ступа на снагу 1. фебруара 2017. год.

pdf

Усклађени динарски износ из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим износом потрошачких цена у 2017. години („Сл. гласник РС“, бр. 7 од 26. јануара 2018. год.)

pdf

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 96 од 27. октобра 2017. год.) - примењује се од 1. новембра 2017. год

pdf

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање за 2017. годину („Службени гласник РС“, бр. 7 од 31. јануара 2017. год.)

pdf

Износ месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање за лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС“, бр. 7 од 31. јануара 2017. год.)

pdf

Износ процењене највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2017. годину („Службени гласник РС“, бр. 7 од 31. јануара 2017. год.)

pdf

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 73 од 28. јула 2017. год.) - примењује се од 1. августа 2017. год

pdf

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, бр. 7 од 31. јануара 2017. год.) – примењује се од 1. фебруара 2017. год.

pdf

Износ највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2016. годину („Службени гласник РС", бр. 7 од 31. јануара 2017. год.)

pdf

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање ("Службени гласник РС", бр. 88 од 28. октобра 2016. год.) – у примени од 1. новембра 2016. године

pdf

Усклађени динарски износ из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2015. години, „Службени гласник РС“, бр. 5 од 25. јануара 2016. год.

pdf

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање за 2016. годину, “Службени гласник РС”, бр. 7 од 29. јануара 2016. год.

pdf

Износ највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2015. годину, “Службени гласник РС”, бр. 7 од 29. јануара 2016. год.

pdf

Износ месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање за лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике за 2016. годину, “Службени гласник РС”, бр. 7 од 29. јануара 2016. год.

pdf

Износ процењене највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2016. годину, “Службени гласник РС”, бр. 7 од 29. јануара 2016. год

pdf

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, бр. 41 од 28. априла 2017. год.) – примeњује се од 1. маја 2017. год.

pdf

Изнoс нajнижe мeсeчнe oснoвицe дoпринoсa зa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe (“Службeни глaсник РС”, бр. 65/2016 oд 28.7.2016. гoд.) – у примeни oд 1. aвгустa 2016. гoд.

pdf

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање, “Службени гласник РС”, бр. 7 од 29. јануара 2016. год.

pdf

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање, „Службени гласник РС“, бр. 44 од 29. априла 2016. год. – у примени од 1. маја 2016. год.

pdf

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 2 од 5. јануара 2018. год.)

pdf

Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање за 2018. годину („Сл. гласник РС“, бр. 2 од 5. јануара 2018. год.)

pdf

Износ највише месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 2 од 5. јануара 2018. год.)

pdf

Износ највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2017. годину („Сл. гласник РС“, бр. 2 од 5. јануара 2018. год.)

pdf

Исправка Износa највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2017. годину („Сл. гласник РС“, бр. 7 од 26. јануара 2018. год.)

Порез на премије неживотног осигурања

pdf

Закон о порезу на прeмије неживотних осигурања (Службени гласник РС бр. 135/04)

Накнаде

pdf

Закон о накнадама за коришћење јавних добара "Службени гласник РС", број 95/2018

Закон о пореском поступку и пореској администрацији

pdf

Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/2002, 84/2002 – исправка, 23/2003 – исправка, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – др. законик, 62/2006 – др. закон, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – исправка, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91-2015 – аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, и 30/2018 и 95/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника