Архива закона – таксе, акцизе, порески поступак, фискалне касе, царине

Царине

Царински закон („Службени гласник РС“, бр. 95/2018, 91/2019 - др. закон, 144/2020 и 118/2021) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија
Царински закон („Службени гласник РС“, бр. 95/2018, 91/2019 - др. закон и 144/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Царински закон („Службени гласник РС“, бр. 95/2018)
Царински закон („Службени гласник РС”, бр. 18/2010, 111/2012, 29/2015 и 108/2016) - пречишћен текст утврдило Министарство финансија
Царински закон, пречишћен текст утврдило Министарство финансија („Службени гласник РС”, бр. 18/2010, 111/2012 и 29/2015)
Закон о изменама и допунама царинског закона, 26.3.2015. године
Закон о изменама и допунама Царинског закона, 22.11.2012. године
Пречишћени чланови Царинског закона који су измењени, 22.11.2012. године
Царински закон, 23.03.2010. године
Закон о изменама и допунама царинског закона, 15.7.2005. године
Закон о царинској служби („Службени гласник РС“, бр. 95 од 08. децембра 2018. год.)
Закон царинској тарифи, са изменама и допунама („Службени гласник РС“, бр. 62/2005, 61/2007 и 5/2009)
Закон о допунама закона о царинској тарифи, 30.1.2010. године
Закон о изменама и допунама Закона о Царинској тарифи, 26.9.2007. године
Закон царинској тарифи, 15.7.2005. години
Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/2002, 84/2002 - исправка, 23/2003 - исправка, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. законик, 62/2006 - др. закон, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – исправка, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019 и 144/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Републичке административне таксе

Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/2003, 51/2003 - исправка, 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013 - др. закон, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018 - исправка, 95/2018, 86/2019, 90/2019 – исправка и 144/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/2003, 51/2003 - исправка, 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013 - др. закон, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018 - исправка, 95/2018, 86/2019 и 90/2019 – исправка) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ из Тарифе републичких административних такси („Службени гласник РС“, бр. 98/2020) – примењују се од 01.8.2020. год.
Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003 - исправка, 61/2005, 101/2005. - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013 - др. закон, 83/2015, 11/2015, 113/2017, 3/2018 - исправка, 95/2018 и 86/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о републичким административниом таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03 - исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 - др. закон, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18 - исправка и 95/18) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о републичким административниом таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03 - исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 - др. закон, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17 и 3/18 - исправка) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија
Закон о републичким административним таксама − пречишћен текст утврдило Министарство финансија ("Службени гласник РС", бр. 43/03, 51/03 - исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-др. закон, 57/14, 45/15 и 83/15)
Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 112/2015)

Закон о републичким административним таксама, 2.9.2012. године

Закон о републичким административним таксама, 2.9.2012. године
Закон о изменама закона о републичким административним таксама, 1.10.2010. године
Закон о изменама и допунама закона о републичким административним таксама, 16.07.2009. године

Закон о изменама и допунама закона о републичким административним таксама, 22.01.2009. године

Закон о изменама и допунама закона о републичким административним таксама, 22.01.2009. године

Закон о изменама и допунама закона о републичким административним таксама, 15.7.2005. године

Закон о изменама и допунама закона о републичким административним таксама, 15.7.2005. године
Закон о изменама и допунама закона о републичким административним таксама, јул 2005. године
Исправка закона о републичким административним таксама, 26.5.2003. године
Закон о републичким административним таксама, 22.4.2003. године

Тарифа републичких административних такси

Тарифа републичких административних такси − пречишћен текст утврдило Министарство финансија ( „Службени гласник РС”, бр. 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-др. закон, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15 и 50/16) − примењује се од 1. јула 2016. године
Тарифa републичких административних такси − пречишћен текст утврдило Министарство финансија („Службени гласник РС”, бр. 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-др. закон, 57/14, 45/15 и 83/15)
Пречишћен текст Тарифе републичких административних такси („Службени гласник РС”, бр. 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-др.закон, 57/14 и 45/15)
Пречишћен текст тарифе републичких административних такси, („Службени гласник РС”, бр. 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-др.закон и 57/14)
Тарифа републичких административних такси („Службени гласник РС”, бр. 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12 и 47/13)
Тарифа републичких административних такси («Службени гласник РС», бр. 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11 и 55/12)
Тарифа републичких административних такси («Службени гласник РС», бр. 5/09, 54/09, 35/10 и 50/11)
Тарифа републичких административних такси, 15.5.2003. године
Усклађени динарски износи из тарифе републичких административних такси (“Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05 и 42/06)
Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси („Сл. гласник РС“, бр. 50 од 29. јуна 2018. год.) - примењују се од 01.07.2018. године

Акцизе

Закон о акцизама („Службени гласник РС“, бр. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 80/2002 – др. закон, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 – др. закон, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 93/2012, 119/2012, 47/2013, 68/2014 – др. закон, 142/2014, 55/2015, 103/2015, 108/2016, 30/2018 и 153/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о акцизама („Сл. гласник РС“, бр. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - др. закон, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 93/2012, 119/2012, 47/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 55/2015, 103/2015, 108/2016 и 30/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о акцизама („Службени гласник РС“, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Усклађени динарски износи акциза из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) алинеја трећа, тачка 3) алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (4) алинеја прва, подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (2) алинеја прва, подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), члана 12а, чл. 14. и 14а и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2019. години („Службени гласник РС“, бр. 5/2019)
Измена усклађених динарских износа aкциза из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) алинеја трећа, тачка 3) алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (4) алинеја прва, подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (2) алинеја прва, подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), члана 12а, чл. 14. и 14а и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2019. години („Службени гласник РС“, бр. 7/2019)
УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ акциза из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) алинеја трећа, тачка 3) алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (4) алинеја прва, подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (2) алинеја прва, подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), члана 12а, чл. 14. и 14а и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2018. години („Службени гласник РС“, бр. 4 од 25. јануара 2019. год.)
Усклађени динарски износи акциза из члана 9. став 1. тач. 1), 4) и 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (3) и тач. 4), 5) и 6), чл. 14. и 14a, члана 40a став 1. тачка 7) и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2015. години, „Службени гласник РС“, бр. 5 од 25. јануара 2016. год.
Усклађени динарски износи акциза из члана 40а став 1. тач. 4) до 8) Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2017. години („Сл. гласник РС“, бр. 18 од 9. марта 2018. год.)
Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине (“Сл. гласник РС”, бр. 73 од 28. јула 2017. год.)
Усклађени динарски износи акциза из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) алинеја трећа, тачка 3) алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (4) алинеја прва, подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (2) алинеја прва, подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), члана 12а, чл. 14. и 14а, члана 40а став 1. тачка 3) и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2017. години („Сл. гласник РС“, бр. 18 од 9. марта 2018. год.)
Закон о акцизама - пречишћен текст утврдила Пореска управа („Службени гласник РС“, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 55/15, 103/15)
Закон о изменама и допунама Закона о акцизама, 6.6.2013. године
Закон о изменама и допунама Закона о акцизама, 18.12.2012. године
Закон о изменама и допунама закона о акцизама, 1.10.2012. године
Закон о изменама и допунама закона о акцизама, 29.4.2009. године
Закон о изменама и допунама закона о акцизама, 21.01.2009. године
Закон о изменама и допунама закона о акцизама, 29.6.2007. године
Закон о изменама и допунама закона о акцизама 02.06.2005. године
Закон о акцизама ("Службени гласник РС" бр. 22/01,73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04 и 46/05)
Закон о изменама и допунама закона о акцизама, 21.12.2004. године
Закон о изменама и допунама закона о акцизама, 21.5.2004. године
Закон о изменама и допунама закона о акцизама, април 2004. године
Закон о изменама и допунама закона о акцизама, «Службени гласник РС» број 72/2003, примењује се од 26. јула 2003. године
Закон о изменама закона о акцизама, 22.5.2003. године
Закон о изменама и допунама закона о акцизама, 26.11.2002. године
Усклађени динарски износи акциза из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) алинеја трећа, тачка 3) алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (4) алинеја прва, подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (2) алинеја прва, подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), члана 12а, чл. 14. и 14а и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2016. години („Службени гласник РС“, бр. 7 од 31. јануара 2017. год) – примењују се од 1. фебруара 2017. год.
Усклађени динарски износ акцизе из члана 40а став 1. тачка 8) Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2015. години, (Службени гласник РС“, бр. 5 од 25. јануара 2016. год.)

Фискалне касе

Закон о фискалним касама - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника („Службени гласник РС“, бр. 135/2004 и 93/2012)
Закон о изменама и допунама закона о фискалним касама, 1.12.2012. године
Закон о фискалним касама, 21.12.2004. година
Закон о фискализацији (“Службени гласник РС”, бр. 153/2020 и 96/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Порески поступак и пореска администрација

Закон о пореском поступку и пореској администрацији (“Службени гласник РС”, бр. 80/2002, 84/2002 - исправка, 23/2003 - исправка, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. законик, 62/2006 - др. закон, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – исправка, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - aутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019, 144/2020 и 96/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о пореском постуку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/2002, 84/2002 - исправка, 23/2003 - исправка, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. законик, 62/ - др. закон, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – исправка, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - aутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018 и 86/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/2002, 84/2002 - исправка, 23/2003 - исправка, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. законик, 62/2006 - др. закон, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – исправка, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91-2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016 и 30/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 108/16) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Тарифа о награди и надокнади трошкова заступника по службеној дужности – адвоката у пореском поступку („Службени гласник РС“, бр. 55/2004 и 59/2013) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о пореском поступку и пореској администрацији, пречишћен текст утврдила Пореска управа („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16)
Закон о пореском поступку и пореској администрацији, пречишћен текст утврдила Пореска управа („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15)
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, 24.12.2013. године
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, 6.6.2013. године
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, 1.10.2012. године
Закон о изменама и допунама закона о пореском поступку и пореској администрацији, 1.3.2012. године
Закон о изменама и допунама закона о пореском поступку и пореској администрацији, 27.8.2010. године
Закон о изменама закона о пореском поступку и пореској администрацији, 29.6.2007. године
Закон о изменама и допунама закона о пореском поступку и пореској администрацији, 15.7.2005. године
Закон о изменама и допунама закона о пореском поступку и пореској администрацији, 21.5.2004. године
Закон о изменама и допунама закона о пореском поступку и пореској администрацији, 13.03.2003. године
Закон о пореском поступку и пореској администрацији, 26.11.2002. године
Закон о условном отпису камата и мировању пореског дуга („Службени гласник РС“, бр. 119/2012)

Сличне теме

Архива закона – COVID19

Архива закона – буџет и јавни дуг

Архива закона – порези и доприноси