Arhiva zakona – takse, akcize, poreski postupak, fiskalne kase, carine

Carine

Carinski zakon („Službeni glasnik RS“, br. 95/2018, 91/2019 - dr. zakon, 144/2020 i 118/2021) – prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija
Carinski zakon („Službeni glasnik RS“, br. 95/2018, 91/2019 - dr. zakon i 144/2020) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Carinski zakon („Službeni glasnik RS“, br. 95/2018)
Carinski zakon („Službeni glasnik RS”, br. 18/2010, 111/2012, 29/2015 i 108/2016) - prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija
Carinski zakon, prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija („Službeni glasnik RS”, br. 18/2010, 111/2012 i 29/2015)
Zakon o izmenama i dopunama carinskog zakona, 26.3.2015. godine
Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona, 22.11.2012. godine
Prečišćeni članovi Carinskog zakona koji su izmenjeni, 22.11.2012. godine
Carinski zakon, 23.03.2010. godine
Zakon o izmenama i dopunama carinskog zakona, 15.7.2005. godine
Zakon o carinskoj službi („Službeni glasnik RS“, br. 95 od 08. decembra 2018. god.)
Zakon carinskoj tarifi, sa izmenama i dopunama („Službeni glasnik RS“, br. 62/2005, 61/2007 i 5/2009)
Zakon o dopunama zakona o carinskoj tarifi, 30.1.2010. godine
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Carinskoj tarifi, 26.9.2007. godine
Zakon carinskoj tarifi, 15.7.2005. godini
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/2002, 84/2002 - ispravka, 23/2003 - ispravka, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakonik, 62/2006 - dr. zakon, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispravka, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019 i 144/2020) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Republičke administrativne takse

Zakon o republičkim administrativnim taksama sa Tarifom republičkih administrativnih taksi („Službeni glasnik RS“, br. 43/2003, 51/2003 - ispravka, 61/2005, 101/2005. - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013 - dr. zakon, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018 - ispravka, 95/2018, 86/2019, 90/2019 - ispravka, 144/2020 i 138/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/2003, 51/2003 - ispravka, 61/2005, 101/2005. - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013 - dr. zakon, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018 - ispravka, 95/2018, 86/2019, 90/2019 - ispravka, 144/2020 i 138/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/2003, 51/2003 - ispravka, 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013 - dr. zakon, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018 - ispravka, 95/2018, 86/2019, 90/2019 – ispravka i 144/2020) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/2003, 51/2003 - ispravka, 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013 - dr. zakon, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018 - ispravka, 95/2018, 86/2019 i 90/2019 – ispravka) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI iz Tarife republičkih administrativnih taksi („Službeni glasnik RS“, br. 98/2020) – primenjuju se od 01.8.2020. god.
Zakon o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/2003, 51/2003 - ispravka, 61/2005, 101/2005. - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013 - dr. zakon, 83/2015, 11/2015, 113/2017, 3/2018 - ispravka, 95/2018 i 86/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o republičkim administrativniom taksama („Sl. glasnik RS“, br. 43/03, 51/03 - ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - dr. zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 - dr. zakon, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18 - ispravka i 95/18) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o republičkim administrativniom taksama („Sl. glasnik RS“, br. 43/03, 51/03 - ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - dr. zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 - dr. zakon, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17 i 3/18 - ispravka) – prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija
Zakon o republičkim administrativnim taksama − prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija ("Službeni glasnik RS", br. 43/03, 51/03 - ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - dr. zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-dr. zakon, 57/14, 45/15 i 83/15)
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 112/2015)

Zakon o republičkim administrativnim taksama, 2.9.2012. godine

Zakon o republičkim administrativnim taksama, 2.9.2012. godine
Zakon o izmenama zakona o republičkim administrativnim taksama, 1.10.2010. godine
Zakon o izmenama i dopunama zakona o republičkim administrativnim taksama, 16.07.2009. godine

Zakon o izmenama i dopunama zakona o republičkim administrativnim taksama, 22.01.2009. godine

Zakon o izmenama i dopunama zakona o republičkim administrativnim taksama, 22.01.2009. godine

Zakon o izmenama i dopunama zakona o republičkim administrativnim taksama, 15.7.2005. godine

Zakon o izmenama i dopunama zakona o republičkim administrativnim taksama, 15.7.2005. godine
Zakon o izmenama i dopunama zakona o republičkim administrativnim taksama, jul 2005. godine
Ispravka zakona o republičkim administrativnim taksama, 26.5.2003. godine
Zakon o republičkim administrativnim taksama, 22.4.2003. godine

Tarifa republičkih administrativnih taksi

Tarifa republičkih administrativnih taksi − prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija ( „Službeni glasnik RS”, br. 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-dr. zakon, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15 i 50/16) − primenjuje se od 1. jula 2016. godine
Tarifa republičkih administrativnih taksi − prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija („Službeni glasnik RS”, br. 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-dr. zakon, 57/14, 45/15 i 83/15)
Prečišćen tekst Tarife republičkih administrativnih taksi („Službeni glasnik RS”, br. 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-dr.zakon, 57/14 i 45/15)
Prečišćen tekst tarife republičkih administrativnih taksi, („Službeni glasnik RS”, br. 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-dr.zakon i 57/14)
Tarifa republičkih administrativnih taksi („Službeni glasnik RS”, br. 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12 i 47/13)
Tarifa republičkih administrativnih taksi («Službeni glasnik RS», br. 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11 i 55/12)
Tarifa republičkih administrativnih taksi («Službeni glasnik RS», br. 5/09, 54/09, 35/10 i 50/11)
Tarifa republičkih administrativnih taksi, 15.5.2003. godine
Usklađeni dinarski iznosi iz tarife republičkih administrativnih taksi (“Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05 i 42/06)
Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi („Sl. glasnik RS“, br. 50 od 29. juna 2018. god.) - primenjuju se od 01.07.2018. godine

Akcize

Zakon o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 93/2012, 119/2012, 47/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 55/2015, 103/2015, 108/2016, 30/2018, 153/2020 i 53/2021) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 – dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 93/2012, 119/2012, 47/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 55/2015, 103/2015, 108/2016, 30/2018 i 153/2020) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o akcizama („Sl. glasnik RS“, br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 93/2012, 119/2012, 47/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 55/2015, 103/2015, 108/2016 i 30/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2019. godini („Službeni glasnik RS“, br. 5/2019)
Izmena usklađenih dinarskih iznosa akciza iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2019. godini („Službeni glasnik RS“, br. 7/2019)
USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI akciza iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2018. godini („Službeni glasnik RS“, br. 4 od 25. januara 2019. god.)
Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tač. 1), 4) i 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (3) i tač. 4), 5) i 6), čl. 14. i 14a, člana 40a stav 1. tačka 7) i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2015. godini, „Službeni glasnik RS“, br. 5 od 25. januara 2016. god.
Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 40a stav 1. tač. 4) do 8) Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2017. godini („Sl. glasnik RS“, br. 18 od 9. marta 2018. god.)
Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine (“Sl. glasnik RS”, br. 73 od 28. jula 2017. god.)
Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a, člana 40a stav 1. tačka 3) i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2017. godini („Sl. glasnik RS“, br. 18 od 9. marta 2018. god.)
Zakon o akcizama - prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava („Službeni glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15)
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, 6.6.2013. godine
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, 18.12.2012. godine
Zakon o izmenama i dopunama zakona o akcizama, 1.10.2012. godine
Zakon o izmenama i dopunama zakona o akcizama, 29.4.2009. godine
Zakon o izmenama i dopunama zakona o akcizama, 21.01.2009. godine
Zakon o izmenama i dopunama zakona o akcizama, 29.6.2007. godine
Zakon o izmenama i dopunama zakona o akcizama 02.06.2005. godine
Zakon o akcizama ("Službeni glasnik RS" br. 22/01,73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04 i 46/05)
Zakon o izmenama i dopunama zakona o akcizama, 21.12.2004. godine
Zakon o izmenama i dopunama zakona o akcizama, 21.5.2004. godine
Zakon o izmenama i dopunama zakona o akcizama, april 2004. godine
Zakon o izmenama i dopunama zakona o akcizama, «Službeni glasnik RS» broj 72/2003, primenjuje se od 26. jula 2003. godine
Zakon o izmenama zakona o akcizama, 22.5.2003. godine
Zakon o izmenama i dopunama zakona o akcizama, 26.11.2002. godine
Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2016. godini („Službeni glasnik RS“, br. 7 od 31. januara 2017. god) – primenjuju se od 1. februara 2017. god.
Usklađeni dinarski iznos akcize iz člana 40a stav 1. tačka 8) Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2015. godini, (Službeni glasnik RS“, br. 5 od 25. januara 2016. god.)

Fiskalne kase

Zakon o fiskalnim kasama - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika („Službeni glasnik RS“, br. 135/2004 i 93/2012)
Zakon o izmenama i dopunama zakona o fiskalnim kasama, 1.12.2012. godine
Zakon o fiskalnim kasama, 21.12.2004. godina
Zakon o fiskalizaciji (“Službeni glasnik RS”, br. 153/2020 i 96/2021) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Poreski postupak i poreska administracija

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Službeni glasnik RS”, br. 80/2002, 84/2002 - ispravka, 23/2003 - ispravka, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakonik, 62/2006 - dr. zakon, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispravka, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019, 144/2020 i 96/2021) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o poreskom postuku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 - ispravka, 23/2003 - ispravka, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakonik, 62/ - dr. zakon, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispravka, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018 i 86/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 - ispravka, 23/2003 - ispravka, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakonik, 62/2006 - dr. zakon, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispravka, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91-2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016 i 30/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 108/16) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Tarifa o nagradi i nadoknadi troškova zastupnika po službenoj dužnosti – advokata u poreskom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 55/2004 i 59/2013) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava („Službeni glasnik RS“, br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16)
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava („Službeni glasnik RS“, br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15)
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, 24.12.2013. godine
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, 6.6.2013. godine
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, 1.10.2012. godine
Zakon o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, 1.3.2012. godine
Zakon o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, 27.8.2010. godine
Zakon o izmenama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, 29.6.2007. godine
Zakon o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, 15.7.2005. godine
Zakon o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, 21.5.2004. godine
Zakon o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, 13.03.2003. godine
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, 26.11.2002. godine
Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga („Službeni glasnik RS“, br. 119/2012)

Slične teme

Arhiva zakona – COVID19

Arhiva zakona – budzet i javni dug

Arhiva zakona – porezi, doprinosi i naknade