Архива закона – таксе, акцизе, порески поступак, фискалне касе, царине

Републичке административне таксе

pdf

Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/2003, 51/2003 - исправка, 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013 - др. закон, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018 - исправка, 95/2018, 86/2019 и 90/2019 – исправка) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

docx

Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003 - исправка, 61/2005, 101/2005. - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013 - др. закон, 83/2015, 11/2015, 113/2017, 3/2018 - исправка, 95/2018 и 86/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о републичким административниом таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03 - исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 - др. закон, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17,  113/17, 3/18 - исправка и 95/18) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о републичким административниом таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03 - исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 - др. закон, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17 и 3/18 - исправка) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија

pdf

Закон о републичким административним таксама − пречишћен текст утврдило Министарство финансија ("Службени гласник РС", бр. 43/03, 51/03 - исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-др. закон, 57/14, 45/15 и 83/15)

pdf

Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 112/2015)

Закон о републичким административним таксама, 2.9.2012. године

pdf

Закон о републичким административним таксама, 2.9.2012. године

pdf

Закон о изменама закона о републичким административним таксама, 1.10.2010. године

pdf

Закон о изменама и допунама закона о републичким административним таксама, 16.07.2009. године

Закон о изменама и допунама закона о републичким административним таксама, 22.01.2009. године

pdf

Закон о изменама и допунама закона о републичким административним таксама, 22.01.2009. године

Закон о изменама и допунама закона о републичким административним таксама, 15.7.2005. године

pdf

Закон о изменама и допунама закона о републичким административним таксама, 15.7.2005. године

pdf

Закон о изменама и допунама закона о републичким административним таксама, јул 2005. године

pdf

Исправка закона о републичким административним таксама, 26.5.2003. године

pdf

Закон о републичким административним таксама, 22.4.2003. године

Тарифа републичких административних такси

pdf

Тарифа републичких административних такси − пречишћен текст утврдило Министарство финансија ( „Службени гласник РС”, бр. 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-др. закон, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15 и 50/16) − примењује се од 1. јула 2016. године

pdf

Тарифa републичких административних такси − пречишћен текст утврдило Министарство финансија („Службени гласник РС”, бр. 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-др. закон, 57/14, 45/15 и 83/15)

pdf

Пречишћен текст Тарифе републичких административних такси („Службени гласник РС”, бр. 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-др.закон, 57/14 и 45/15)

pdf

Пречишћен текст тарифе републичких административних такси, („Службени гласник РС”, бр. 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-др.закон и 57/14)

pdf

Тарифа републичких административних такси („Службени гласник РС”, бр. 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12 и 47/13)

pdf

Тарифа републичких административних такси («Службени гласник РС», бр. 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11 и 55/12)

pdf

Тарифа републичких административних такси («Службени гласник РС», бр. 5/09, 54/09, 35/10 и 50/11)

%20g

Тарифа републичких административних такси, 30.6.2008. године

pdf

Тарифа републичких административних такси, 15.5.2003. године

pdf

Усклађени динарски износи из тарифе републичких административних такси (“Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05 и 42/06)

pdf

Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси („Сл. гласник РС“, бр. 50 од 29. јуна 2018. год.) - примењују се од 01.07.2018. године

Акцизе

pdf

Закон о акцизама („Сл. гласник РС“, бр. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - др. закон, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 93/2012, 119/2012, 47/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 55/2015, 103/2015, 108/2016 и 30/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о акцизама („Службени гласник РС“, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Усклађени динарски износи акциза из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) алинеја трећа, тачка 3) алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (4) алинеја прва, подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (2) алинеја прва, подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), члана 12а, чл. 14. и 14а и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2019. години („Службени гласник РС“, бр. 5/2019)

pdf

Измена усклађених динарских износа aкциза из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) алинеја трећа, тачка 3) алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (4) алинеја прва, подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (2) алинеја прва, подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), члана 12а, чл. 14. и 14а и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2019. години („Службени гласник РС“, бр. 7/2019)

pdf

УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ акциза из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) алинеја трећа, тачка 3) алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (4) алинеја прва, подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (2) алинеја прва, подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), члана 12а, чл. 14. и 14а и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2018. години („Службени гласник РС“, бр. 4 од 25. јануара 2019. год.)

pdf

Усклађени динарски износи акциза из члана 9. став 1. тач. 1), 4) и 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (3) и тач. 4), 5) и 6), чл. 14. и 14a, члана 40a став 1. тачка 7) и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2015. години, „Службени гласник РС“, бр. 5 од 25. јануара 2016. год.

pdf

Усклађени динарски износи акциза из члана 40а став 1. тач. 4) до 8) Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2017. години („Сл. гласник РС“, бр. 18 од 9. марта 2018. год.)

pdf

Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине (“Сл. гласник РС”, бр. 73 од 28. јула 2017. год.)

pdf

Усклађени динарски износи акциза из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) алинеја трећа, тачка 3) алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (4) алинеја прва, подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (2) алинеја прва, подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), члана 12а, чл. 14. и 14а, члана 40а став 1. тачка 3) и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2017. години („Сл. гласник РС“, бр. 18 од 9. марта 2018. год.)

pdf

Закон о акцизама - пречишћен текст утврдила Пореска управа („Службени гласник РС“, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 55/15, 103/15)

pdf

Закон о изменама и допунама Закона о акцизама, 6.6.2013. године

pdf

Закон о изменама и допунама Закона о акцизама, 18.12.2012. године

pdf

Закон о изменама и допунама закона о акцизама, 1.10.2012. године

pdf

Закон о изменама и допунама закона о акцизама, 29.4.2009. године

pdf

Закон о изменама и допунама закона о акцизама, 21.01.2009. године

pdf

Закон о изменама и допунама закона о акцизама, 29.6.2007. године

pdf

Закон о изменама и допунама закона о акцизама 02.06.2005. године

pdf

Закон о акцизама ("Службени гласник РС" бр. 22/01,73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04 и 46/05)

pdf

Закон о изменама и допунама закона о акцизама, 21.12.2004. године

pdf

Закон о изменама и допунама закона о акцизама, 21.5.2004. године

pdf

Закон о изменама и допунама закона о акцизама, април 2004. године

pdf

Закон о изменама и допунама закона о акцизама, «Службени гласник РС» број 72/2003, примењује се од 26. јула 2003. године

pdf

Закон о изменама закона о акцизама, 22.5.2003. године

pdf

Закон о изменама и допунама закона о акцизама, 26.11.2002. године

pdf

Усклађени динарски износи акциза из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) алинеја трећа, тачка 3) алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (4) алинеја прва, подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (2) алинеја прва, подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), члана 12а, чл. 14. и 14а и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2016. години („Службени гласник РС“, бр. 7 од 31. јануара 2017. год) – примењују се од 1. фебруара 2017. год.

pdf

Усклађени динарски износ акцизе из члана 40а став 1. тачка 8) Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2015. години, (Службени гласник РС“, бр. 5 од 25. јануара 2016. год.)

Фискалне касе

pdf

Закон о изменама и допунама закона о фискалним касама, 1.12.2012. године

pdf

Закон о фискалним касама, 21.12.2004. година

Порески поступак и пореска администрација

docx

Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/2002, 84/2002 - исправка, 23/2003 - исправка, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. законик, 62/ - др. закон, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – исправка, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - aутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018 и 86/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/2002, 84/2002 - исправка, 23/2003 - исправка, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. законик, 62/2006 - др. закон, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – исправка, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91-2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016 и 30/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 108/16) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Тарифа о награди и надокнади трошкова заступника по службеној дужности – адвоката у пореском поступку („Службени гласник РС“, бр. 55/2004 и 59/2013) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о пореском поступку и пореској администрацији, пречишћен текст утврдила Пореска управа („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16)

pdf

Закон о пореском поступку и пореској администрацији, пречишћен текст утврдила Пореска управа („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15)

pdf

Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, 24.12.2013. године

pdf

Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, 6.6.2013. године

pdf

Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, 1.10.2012. године

pdf

Закон о изменама и допунама закона о пореском поступку и пореској администрацији, 1.3.2012. године

pdf

Закон о изменама и допунама закона о пореском поступку и пореској администрацији, 27.8.2010. године

pdf

Закон о изменама закона о пореском поступку и пореској администрацији, 29.6.2007. године

pdf

Закон о изменама и допунама закона о пореском поступку и пореској администрацији, 15.7.2005. године

pdf

Закон о изменама и допунама закона о пореском поступку и пореској администрацији, 21.5.2004. године

pdf

Закон о изменама и допунама закона о пореском поступку и пореској администрацији, 13.03.2003. године

pdf

Закон о пореском поступку и пореској администрацији, 26.11.2002. године

Царине

pdf

Царински закон („Службени гласник РС“, бр. 95/2018)

pdf

Царински закон („Службени гласник РС”, бр. 18/2010, 111/2012, 29/2015 и 108/2016) - пречишћен текст утврдило Министарство финансија

pdf

Царински закон, пречишћен текст утврдило Министарство финансија („Службени гласник РС”, бр. 18/2010, 111/2012 и 29/2015)

pdf

Закон о изменама и допунама царинског закона, 26.3.2015. године

pdf

Закон о изменама и допунама Царинског закона, 22.11.2012. године

pdf

Пречишћени чланови Царинског закона који су измењени, 22.11.2012. године

pdf

Царински закон, 23.03.2010. године

pdf

Закон о изменама и допунама царинског закона, 15.7.2005. године

pdf

Закон о царинској служби („Службени гласник РС“, бр. 95 од 08. децембра 2018. год.)

pdf

Закон царинској тарифи, са изменама и допунама („Службени гласник РС“, бр. 62/2005, 61/2007 и 5/2009)

pdf

Закон о допунама закона о царинској тарифи, 30.1.2010. године

pdf

Закон о изменама и допунама Закона о Царинској тарифи, 26.9.2007. године

pdf

Закон царинској тарифи, 15.7.2005. години