Архива закона – финансијски систем

Рачуноводство

Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/2013 и 30/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
ЗАКОН О РАЧУНОВОДСТВУ
Закон о рачуноводству и ревизији 03.02.2010. године
Закон о рачуноводству и ревизији 25.5.2006. године
Закон о фискализацији (“Службени гласник РС”, бр. 153/2020)

Ревизија

Закон о ревизији („Сл. гласник РС“, бр. 62/2013 и 30/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о ревизији
Зaхтeв зa издaвaњe дoзвoлe зa oбaвљaњe рeвизиje
Зaхтeв зa издaвaњe лицeнцe зa oбaвљaњe рeвизиje, сa пoтврдoм
Зaхтeв зa прoдужeњe лицeнцe зa oбaвљaњe рeвизиje

Преузимање акционарских друштава

Закон о преузимању акционарских друштава (“Службени гласник РС”, бр. 46/2006)
Закон о изменама и допунама Закона о преузимању акционарских друштава (“Службени гласник РС”, бр. 107/2009)
Закон о изменама и допунама Закона о преузимању акционарских друштава (“Службени гласник РС”, бр. 99/2011)

Осигурање депозита

Закон о осигурању депозита („Сл. гласник РС“, бр. 14/2015 и 51/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о осигурању депозита ("Службени гласник РС", бр. 14/2015)
Закон о осигурању депозита - пречишћен текст, 18.2.2009. године
Закон о изменама и допунама закона осигурању депозита, 22.12.2008. године
Закон о осигурању депозита, 15.7.2005. године
Закон о Агенцији за осигурање депозита ("Службени гласник РС", бр. 14/2015)
Закон о Агенцији за осигурање депозита - пречишћен текст, 18.2.2009. године
Закон о изменама и допунама закона о Агенцији за осигурање депозита, 22.12.2008. године
Закон о агенцији за осигурање депозита, 15.7.2005. године

Банке и друштва за осигурање

Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање („Службени гласник РС“, бр. 14/2015 и 44/2018 - др. закон) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање - пречишћен текст, 18.2.2009. године
Закон о изменама и допунама закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање, 22.12.2008. године
Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање, 15.7.2005. године
Закон о изменама и допунама закона о банкама и другим финансијским организацијама, 18.7.2003. године
Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање ("Службени гласник РС", бр. 14/2015)

Тржиште капитала

Закон о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011)
Закон о изменама и допунама Закона о птржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 112/2015)
Закон о допуни закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, 21.5.2004. године
Закон о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, 25.5.2006. године

Инвестициони фондови

Закон о изменама и допунама Закона о инвестиционим фондовима, 2.11.2011. године
Закон о изменама и допунама закона о инвестиционим фондовима, 27.1.2009. године
Закон о инвестиционим фондовима, 25.5.2006. године

Добровољни пензијски фондови и пензијски планови

Закон о изменама и допунама Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима, 2.11.2011. године
Закон о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима, са изменама и допунама ("Сл. гласник РС", бр. 85/2005 и 31/2011)
Закон о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима, 29.9.2005. године

Гаранцијски фонд

Закон о изменама закона о гаранцијском фонду, 15.7.2005. године

Девизно пословање

Закон о девизном пословању, са изменама и допунама ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012 и 139/2014)
Закон о изменама и допунама Закона о девизном пословању, 18.12.2012. годинe
Закон о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ („Сл. гласник РС“, бр. 108/2016 и 113/2017) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о агенцији за осигурање и финансирање извоза Републике Србије, 15.7.2005. године
Закон о изменама и допунама закона о финансијском лизингу, 15.7.2005. године
Закон о обавезном осигурању у саобраћају, са изменама и допунама
Закон о факторингу ("Сл. гласник РС", бр. 62/2013

Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, са изменама и допунама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012 и 68/2015)
Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017 и 91/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Сличне теме

Архива закона – буџет и јавни дуг

Архива закона – порези и доприноси

Архива закона – таксе, акцизе, порески поступак, фискалне касе, царине