Архива подзаконских аката – порески поступак, фискалне касе

Порески поступак

pdf

Уредба о изменама и допунама Уредбе о висини трошкова принудне наплате порезa, 30.7.2010. године

pdf

Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате („Службени гласник РС“, број 28/16)

pdf

Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза

pdf

Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица – пречишћен текст утврдила Пореска управа („Службени гласник РС“, бр. 97/15, 111/15, 14/16 и 15/16−исправка)

pdf

Правилник о обрасцу пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима од стране физичког лица као пореског обвезника ("Службени гласник РС", бр. 77 од 2. септембра 2013. год.)

pdf

Правилник о платама и другим примањима запослених у Министарству финансија – Пореска Управа („Службени гласник РС”, бр. 43 од 19. јуна 2019. год.)

pdf

Правилник о платама и другим примањима запослених у Министарству финансија – Пореска управа („Службени гласник РС", бр. 88/2009, 47/2010, 21/2011, 43/2013 и 104/2013) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о платама и другим примањима запослених у Министарству финансија – Пореска управа („Сл. гласник РС“, бр. 88/2009, 47/2010, 21/2011, 43/2013, 104/2013, 67/2017 и 101/2017) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о платама и другим примањима запослених у Министарству финансија – Пореска управа („Сл.гласник РС“, бр. 88/2009, 47/2010, 21/2011, 43/2013, 104/2013, 67/2017, 101/2017 и 23/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о платама и другим примањима запослених у Министарству финансија – Пореска управа („Сл.гласник РС“, бр. 88/2009, 47/2010, 21/2011, 43/2013, 104/2013, 67/2017, 101/2017, 23/2018 и 72/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о платама и другим примањима запослених у Министарству финансија – Пореска управа („Службени гласник РС“, бр. 88/2009, 47/2010, 21/2011, 43/2013, 104/2013, 67/2017, 101/2017, 23/2018, 72/2018, 18/2019 и 30/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о утврђивању радних места, односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у Министарству финансија – Пореска Управа ("Службени гласник РС", бр. 49/2004, 113/2007, 22/2011, 106/2013, 102/2017, 86/2018 и 46/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о утврђивању радних места, односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у Министарству финансија - Пореска управа („Сл. гласник РС“, бр. 49/2004, 113/2007, 22/2011, 106/2013 и 102/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре („Службени гласник РС“ бр. 32/2009, 70/2010, 6/2012, 11/2016 и 100/2016) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре, пречишћен текст утврдила Пореска управа („Службени гласник РС“ бр. 32/09, 70/10, 6/12, 11/16)

pdf

Правилник о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре, пречишћен текст утврдила АПР ("Службени гласник РС", бр. 32/2009, 70/2010, 6/2012)

pdf

Правилник о изменама и допунама Правилника о пореском идентификационом броју, 30.7.2010. године

pdf

Прaвилник o oблику и сaдржини пoрeскe приjaвe o извршeним финaнсиjским трaнсaкциjaмa и o oбрaчунaтoм и плaћeнoм пoрeзу нa финaнсиjскe трaнсaкциje - пoрeскa упрaвa 15.5.2003. гoдинe

pdf

ППФТ

pdf

Прaвилник o oблику и сaдржини приjaвe зa eвидeнциjу укупнe имoвинe у зeмљи и инoстрaнству - пoрeскa упрaвa, 22.5.2003. гoдинe

pdf

Прaвилник o измeнaмa и дoпунaмa прaвилникa o oбрaсцимa пoрeских приjaвa зa утврђивaњe пoрeзa нa имoвину, 9.7.2007. гoдинe

pdf

Правилник о изменама и допунама правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину, 5.2.2009. године

xls

Обрасци пореских пријава

pdf

Прaвилник o oбрaсцу пojeдинaчнe пoрeскe приjaвe o oбрaчунaтoм и плaћeнoм пoрeзу и дoпринoсимa зa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe пo oдбитку нa тeрeт примaoцa прихoдa, 25.12.2003. гoдинe

pdf

Образац 1 - Појединачна пореска пријава

pdf

Образац 2 - Подаци о примаоцима прихода из радног односа

pdf

Образац 3 - Подаци о примаоцима прихода ван радног односа

pdf

Образац 4 - Подаци о примаоцима прихода - правним лицима

pdf

Прaвилник o oбрaсцимa пoрeских приjaвa зa утврђивaњe пoрeзa нa прихoдe грaђaнa, 21.1.2004. гoдинe

pdf

ППДГ 1

pdf

ППДГ 2

pdf

ППДГ 3

pdf

ППДГ 4

pdf

ППДГ 5

pdf

Правилник о пореској пријави за порез по одбитку („Службени гласник РС“, бр. 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014 - исправка, 14/2016, 21/2017, 20/2018 и 104/2018) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о пореској пријави за порез по одбитку („Сл. гласник РС“, бр. 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014 - исправка, 14/2016, 21/2017 и 20/2018) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о пореској пријави за порез по одбитку („Службени гласник РС“, бр. 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014 - исправка, 14/2016 и 21/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о пореској пријави за порез по одбитку (˝Службени гласник РС˝ бр. 74/13, 118/13, 66/14, 71/14-исправка, 14/16)

pdf

Правилник о пореској пријави за порез по одбитку

pdf

Појединачна пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима

pdf

Пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима који су доспели за плаћање до 31.12.2013

pdf

Правилник о пореској пријави за порез по одбитку („Службени гласник РС“, бр. 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014 - исправка, 14/2016, 21/2017, 20/2018) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о пореској пријави за порез по одбитку, пречишћен текст утврдила Пореска управа (˝Службени гласник РС˝ бр. 74/13, 118/13, 66/14, 71/14-исправка)

pdf

Прaвилник o листи jурисдикциja сa прeфeрeнциjaлним пoрeским систeмoм (“Службeни глaсник РС”, бр. 122/2012)

pdf

Правилник о начину и поступку достављања и садржини обавештења Пореске управе о отпочињању, односно окончању пореске контроле ("Службени гласник РС", бр. 80 од 30. септембра 2016. год.)

pdf

Правилник о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура ("Сл. гласник РС", бр. 7/2018 и 59/2018) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Прaвилник o пoднoшeњу пoрeскe приjaвe eлeктрoнским путeм (“Службeни глaсник РС”, бр. 113/2013)

pdf

Правилник о утврђивању услуга пружених електронским путем, у смислу Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, број 107/12, 86/15)

pdf

Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину (“Службени гласник РС“, бр. 93/2019)

Фискалне касе

pdf

Уредба о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе, пречишћен текст утврдило Министарство финансија, («Службени гласник РС» бр. 61/10, 101/10 и 94/11и 83/12)

pdf

Урeдбa o измeнaмa и дoпунaмa урeдбe o oдрeђивaњу лицa нa кoja сe, услeд спeцифичнoсти дeлaтнoсти кoje oбaвљajу, нe oднoси oбaвeзa eвидeнтирaњa прoмeтa прeкo фискaлнe кaсe, 23.9.2004 . гoдинe

pdf

Урeдбa o oдрeђивaњу лицa нa кoja сe нe oднoси oбaвeзa eвидeнтирaњa прoмeтa прeкo фискaлнe кaсe, 2.9.2004. гoдинe

pdf

Урeдбa o измeнaмa и дoпунaмa урeдбe o нaчину eвидeнтирaњa прoмeтa прeкo рeгистaр кaсa сa фискaлнoм мeмoриjoм, 19.3.2004. гoдинe

pdf

Урeдбa o нaчину eвидeнтирaњa прoмeтa прeкo рeгистaр кaсa сa фискaлнoм мeмoриjoм и o динaмици увoђeњa тих кaсa, 26.11.2002. гoдинe

pdf

Прaвилник o измeнaмa и дoпунaмa прaвилникa o oблику и сaдржини oбaвeштeњa из члaнa 18. стaв 3. зaкoнa o фискaлним кaсaмa, 24.2.2005. гoдинe

pdf

Образац ОБМФ

pdf

- Правилник о изгледу службеног одела инспектора Пореске полиције