Архива закона – финансијски систем

Рачуноводство

pdf

Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/2013 и 30/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

ЗАКОН О РАЧУНОВОДСТВУ

pdf

Закон о рачуноводству и ревизији 03.02.2010. године

pdf

Закон о рачуноводству и ревизији 25.5.2006. године

Ревизија

pdf

Закон о ревизији („Сл. гласник РС“, бр. 62/2013 и 30/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о ревизији

pdf

Зaхтeв зa издaвaњe дoзвoлe зa oбaвљaњe рeвизиje

pdf

Зaхтeв зa издaвaњe лицeнцe зa oбaвљaњe рeвизиje, сa пoтврдoм

pdf

Зaхтeв зa прoдужeњe лицeнцe зa oбaвљaњe рeвизиje

Преузимање акционарских друштава

pdf

Закон о преузимању акционарских друштава (“Службени гласник РС”, бр. 46/2006)

pdf

Закон о изменама и допунама Закона о преузимању акционарских друштава (“Службени гласник РС”, бр. 107/2009)

pdf

Закон о изменама и допунама Закона о преузимању акционарских друштава (“Службени гласник РС”, бр. 99/2011)

Осигурање депозита

pdf

Закон о осигурању депозита („Сл. гласник РС“, бр. 14/2015 и 51/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о осигурању депозита ("Службени гласник РС", бр. 14/2015)

pdf

Закон о осигурању депозита - пречишћен текст, 18.2.2009. године

pdf

Закон о изменама и допунама закона осигурању депозита, 22.12.2008. године

pdf

Закон о осигурању депозита, 15.7.2005. године

pdf

Закон о Агенцији за осигурање депозита ("Службени гласник РС", бр. 14/2015)

pdf

Закон о Агенцији за осигурање депозита - пречишћен текст, 18.2.2009. године

pdf

Закон о изменама и допунама закона о Агенцији за осигурање депозита, 22.12.2008. године

pdf

Закон о агенцији за осигурање депозита, 15.7.2005. године

Банке и друштва за осигурање

pdf

Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање („Службени гласник РС“, бр. 14/2015 и 44/2018 - др. закон) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање - пречишћен текст, 18.2.2009. године

pdf

Закон о изменама и допунама закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање, 22.12.2008. године

pdf

Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање, 15.7.2005. године

pdf

Закон о изменама и допунама закона о банкама и другим финансијским организацијама, 18.7.2003. године

pdf

Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање ("Службени гласник РС", бр. 14/2015)

Тржиште капитала

pdf

Закон о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011)

pdf

Закон о изменама и допунама Закона о птржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 112/2015)

pdf

Закон о допуни закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, 21.5.2004. године

pdf

Закон о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, 25.5.2006. године

Инвестициони фондови

pdf

Закон о изменама и допунама Закона о инвестиционим фондовима, 2.11.2011. године

pdf

Закон о изменама и допунама закона о инвестиционим фондовима, 27.1.2009. године

pdf

Закон о инвестиционим фондовима, 25.5.2006. године

Добровољни пензијски фондови и пензијски планови

pdf

Закон о изменама и допунама Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима, 2.11.2011. године

pdf

Закон о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима, са изменама и допунама ("Сл. гласник РС", бр. 85/2005 и 31/2011)

pdf

Закон о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима, 29.9.2005. године

Гаранцијски фонд

pdf

Закон о изменама закона о гаранцијском фонду, 15.7.2005. године

Девизно пословање

pdf

Закон о девизном пословању, са изменама и допунама ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012 и 139/2014)

pdf

Закон о изменама и допунама Закона о девизном пословању, 18.12.2012. године

pdf

Закон о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ („Сл. гласник РС“, бр. 108/2016 и 113/2017) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о агенцији за осигурање и финансирање извоза Републике Србије, 15.7.2005. године

pdf

Закон о изменама и допунама закона о финансијском лизингу, 15.7.2005. године

pdf

Закон о обавезном осигурању у саобраћају, са изменама и допунама

pdf

Закон о факторингу ("Сл. гласник РС", бр. 62/2013)

Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

pdf

Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, са изменама и допунама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012 и 68/2015)

pdf

Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама