Čitaj mi

Javna rasprava o Nacrtu zakona o tržištu kapitala

Ministarstvo finansija poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o tržištu kapitala i dostave svoje komentare.

Nacrt zakona o tržištu kapitala uređuje osnovna obeležja finansijskih instrumenata, založno pravno na finansijskim instrumentima, javnu ponudu hartija od vrednosti i uključenje u trgovanje, obaveze izveštavanja, uređena tržišta, usluge dostave podataka, investiciona društva, transparentnost za mesta trgovanja, posrednike na tržištu, zaštitu malih investitora, zloupotrebe na tržištu, netiranje i naloge za prenos, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti i Komisiju za hartije od vrednosti.

U okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o tržištu kapitala, koja će se sprovoditi u periodu od 29. oktobra do 18. novembra 2021. godine, zainteresovani mogu dostaviti Ministarstvu finansija svoje primedbe, predloge i sugestije na obrascu za komentare, pisanim putem na adresu Kneza Miloša 20, Beograd sa napomenom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o tržištu kapitala” ili elektronskim putem na sledeće e-mail adrese: aleksandra.dragovicdelic@mfin.gov.rs, ana.djordjevic@mfin.gov.rs, ana.brkic@mfin.gov.rs i dragana.pavlicic@mfin.gov.rs.

Zaključak Odbora za privredu i finansije
Program javne rasprave
Nacrt zakona o tržištu kapitala
Obrazac za komentare
Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi
Tabela sa komentarima

Slične teme

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

Javna rasprava o Predlogu programa za suzbijanje sive ekonomije 2022-2025

Javna rasprava o Predlogu programa za suzbijanje sive ekonomije 2022-2025