Читај ми

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама

Заинтересована лица могу да доставе евентуалне сугестије и примедбе Сектору за фискални систем путем електронске поште на адресу: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs најкасније до 15. новембара 2022. године, до краја радног времена.

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама

Сличне теме

Нацрт закона о изменама и допуни Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

Нацрт закона о изменама и допуни Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање