Читај ми

Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2010. годину са пројекцијама за 2011. и 2012. годину, јун 2009. године

На основу члана 14. став 1. тачка 1) Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 9/02, 87/02, 61/05-др. закон, 66/05, 101/05-др. закон, 62/06-др. закон и 85/06),

Влада усваја

МЕМОРАНДУМ

О БУЏЕТУ И ЕКОНОМСКОЈ И ФИСКАЛНОЈ ПОЛИТИЦИ ЗА 2010. ГОДИНУ, СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2011. И 2012. ГОДИНУ

У В О Д

Макроекономски оквир. Макроекономска кретања у 2008. години обележава реалан раст БДП по стопи од 5,4% и једноцифрена инфлација од 6,8% на годишњем нивоу. На тржишту рада регистроване су позитивне тенденције смањивања стопе незапослености на 14,4% према Анкети о радној снази и успоравањe реалног раста просечних нето зарада по стопи од 3,9%.

У 2008. години све привредне активности забележиле су позитивне стопе реалног раста: пољопривредна производња 8,5%, индустријска производња 1,1%, грађевинарство 3,4%, саобраћај 0,4%, поштанска активност и телекомуникације 41,3%, трговина 5,9% и туризам 0,1%. Остварене су позитивне стопе раста извоза робе од 15,5% и увоза робе од 15,3%, уз раст спољнотрговинског дефицита који је износио 8,2 млрд евра и покривеност увоза извозом од 47,7%. У платном билансу регистрован је дефицит текућег рачуна од -17,8% БДП као последица раста спољнотрговинског дефицита и изостанкa компензаторног суфицита у билансу услуга и факторских доходака. Нето прилив страних директних инвестиција износио је 1,8 млрд евра, a девизне резерве 8,2 млрд евра.

Преузмите цео документ:

Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2010. годину са пројекцијама за 2011. и 2012. годину, јун 2009. године

Сличне теме

Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2008. годину, са пројекцијама за 2009. и 2010. годину, 5. јул 2007. године

Ревидирани меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2008. годину, са пројекцијама за 2009. и 2010. годину, 18. октобар 2007. године

Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2009. годину, са пројекцијама за 2010. и 2011. годину, децембар 2008. године