Čitaj mi

Memorandum o budzetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2010. godinu sa projekcijama za 2011. i 2012. godinu, jun 2009. godine

Na osnovu člana 14. stav 1. tačka 1) Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05-dr. zakon, 66/05, 101/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon i 85/06),

Vlada usvaja

MEMORANDUM

O BUDžETU I EKONOMSKOJ I FISKALNOJ POLITICI ZA 2010. GODINU, SA PROJEKCIJAMA ZA 2011. I 2012. GODINU

U V O D

Makroekonomski okvir. Makroekonomska kretanja u 2008. godini obeležava realan rast BDP po stopi od 5,4% i jednocifrena inflacija od 6,8% na godišnjem nivou. Na tržištu rada registrovane su pozitivne tendencije smanjivanja stope nezaposlenosti na 14,4% prema Anketi o radnoj snazi i usporavanje realnog rasta prosečnih neto zarada po stopi od 3,9%.

U 2008. godini sve privredne aktivnosti zabeležile su pozitivne stope realnog rasta: poljoprivredna proizvodnja 8,5%, industrijska proizvodnja 1,1%, građevinarstvo 3,4%, saobraćaj 0,4%, poštanska aktivnost i telekomunikacije 41,3%, trgovina 5,9% i turizam 0,1%. Ostvarene su pozitivne stope rasta izvoza robe od 15,5% i uvoza robe od 15,3%, uz rast spoljnotrgovinskog deficita koji je iznosio 8,2 mlrd evra i pokrivenost uvoza izvozom od 47,7%. U platnom bilansu registrovan je deficit tekućeg računa od -17,8% BDP kao posledica rasta spoljnotrgovinskog deficita i izostanka kompenzatornog suficita u bilansu usluga i faktorskih dohodaka. Neto priliv stranih direktnih investicija iznosio je 1,8 mlrd evra, a devizne rezerve 8,2 mlrd evra.

Preuzmite ceo dokument:

Memorandum o budzetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2010. godinu sa projekcijama za 2011. i 2012. godinu, jun 2009. godine

Slične teme

Memorandum o budzetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2008. godinu, sa projekcijama za 2009. i 2010. godinu, 5. jul 2007. godine

Revidirani memorandum o budzetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2008. godinu, sa projekcijama za 2009. i 2010. godinu, 18. oktobar 2007. godine

Memorandum o budzetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2009. godinu, sa projekcijama za 2010. i 2011. godinu, decembar 2008. godine