Читај ми

Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2009 годину, са пројекцијама за 2010. и 2011. годину, мај 2008. године

На основу члана 14. став 1. тачка 1) Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 9/02, 87/02, 61/05 – др. закон, 66/05, 101/05 – др. закон, 62/06 – др. закон и 85/06) и члана 17. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка и 101/07),

Влада усваја

М Е М О Р А Н Д У М

О БУЏЕТУ И ЕКОНОМСКОЈ И ФИСКАЛНОЈ ПОЛИТИЦИ ЗА 2009. ГОДИНУ, СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2010. И 2011. ГОДИНУ

I. МАКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР ЗА ПЕРИОД ОД 2009. ДО 2011. ГОДИНЕ

1. Макроекономска кретања у периоду 2005-2007. године

Увод. Република Србија у периоду 2005-2007. године остварила је динамичан привредни раст, висок раст извоза, значајан прилив страних директних инвестиција, побољшање ефикасности привреде, раст финансијског сектора, висок раст девизних резерви. Позитивне макроекономске резултате пратили су висок ниво инфлације, као и спољнотрговинског дефицита и дефицита текућег рачуна, пораст зарада изнад раста продуктивности, раст и велики обим јавне потрошње и висок ниво незапослености.

Најважнији позитивни резултати у периоду 2005-2007. године су раст бруто домаћег производа (БДП) просечно годишње по стопи од 6,5% и смањење стопе незапослености са 21,6% у 2006. години на 18,8% у 2007. години. Осим тога, у наведеном трогодишњем периоду остварен је значајан нето прилив страних директних инвестиција од 6,2 млрд евра, повећање девизних резерви које су крајем 2007. године достигле 10,9 млрд евра и повећање девизне штедње становништва која је крајем 2007. године износила 4,9 млрд евра.

Значајни резултати у области привреде у периоду 2005-2007. године праћeни су повећањем унутрашњих и спољних неравнотежа. Инфлација је у 2007. години повећана на 10,1%, док је дефицит робних трансакција достигао 21,5% БДП, а дефицит текућих трансакција 17,5% БДП, односно кориговани дефицит текућих трансакција 13,7% БДП.

Макроекономска кретања у овој тачки се приказују у трогодишњој ретроспективи (2005-2007. године) због нове корекције БДП од стране Републичког завода за статистику, као и фискална кретања у тачки 1. поглавља II. Фискални оквир за период од 2009. до 2011. године због корекције фискалних агрегата на бази примене GFS методологије. На овим методолошким и аналитичким основама утврђен је макроекономски оквир у поглављу I и фискални оквир у поглављу II за период 2008-2011. године.

Преузмите цео документ:

Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2009 годину, са пројекцијама за 2010. и 2011. годину, мај 2008. године

Сличне теме

Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2008. годину, са пројекцијама за 2009. и 2010. годину, 5. јул 2007. године

Ревидирани меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2008. годину, са пројекцијама за 2009. и 2010. годину, 18. октобар 2007. године

Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2009. годину, са пројекцијама за 2010. и 2011. годину, децембар 2008. године