Читај ми

Јавна расправа о Предлогу програма реформе управљања јавним финансијама за период 2021-2025.

Предлог програма реформе управљања јавним финансијама 2021-2025 са пратећим Акционим планом за период 2021-2025, представља документ јавне политике којим се настављају започете реформе подсиситема управљања јавним финансијама у претходном петодогишњем периоду, и у чијем је фокусу остваривање одрживог буџета са стабилним јавним дугом у односу на БДП уз помоћ бољег финансијског управљања и контроле, процеса ревизије и повезивања буџетског планирања са политикама Владе Републике Србије.

Правни основ за доношење Програма реформе управљања јавним финансијама 2021-2025 са пратећим Акционим планом за период 2021-2025 је члан 14. и члан 15 Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 30/18).

Први Програм реформе управљања јавним финансијама за период 2016-2020. година, усвојен је крајем 2015. године, када је по први пут успостављен кредибилан оквир за праћење напретка у кључним подсистемима управљања јавним финансијама, као и мапа пута за реализацију реформских корака који су постављени као кључни циљеви Владе Републике Србије. Пре усвајања и реализације првог програма, улагани су напори у реформисање појединих подсистема управљања јавним финансијама, што је довело до неуједначености у некима од њих, те је постало јасно да је неопходно креирати један свеобухватни оквир који би служио као смерница реформама, ускладио њихов редослед и идентификовао све недостатке у кључним подсистемима управљања јавним финансијама, уз јачање његовог институционалног и правног оквира у складу са међународним стандардима и обавезама из процеса ЕУ интеграција.

Последице које је донела пандемија Ковид19 допринела је томе да је државама више него икада неопходно да обезбеде стабилан систем јавних финансија, који ће омогућити да се умање негативни економски ефекти пандемије и пружи неопходна подршка привреди и грађанима. Даље побољшање система управљања јавним финансијама је нужно не само као подршка мерама фискалне консолидације и структурним реформама, већ и као процес који подиже квалитет државне управе и осигурава амбијент који је привлачно и пожељно тло за инвеститоре.

Разлог припреме Предлога програма реформе управљања јавним финансијама за период 2021-2025 јесте истицање важења претходног Програма и потреба за наставком реформског процеса у овој области. Предлог програма је припремила Радна група за израду, праћење и извештавање о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама за период 2021-2025. Предлог програма је посвећен реформским мерама ради реализације шест посебних циљева: 1. Унапређени капацитети за буџетско планирање и управљање јавним инвестицијама; 2. Ефикасно прикупљање и управљање буџетским средствима; 3. Унапређење буџетске дисциплине и ефикасније управљање средствима ЕУ; 4. Унапређење примене система интерне контроле у јавном сектору; 5. Унапређење рачуноводства и увођење рачуноводствених стандарда и 6. Јачање спољног надзора над јавним финансијама.

Предлог програма реформе управљања јавним финансијама са пратећим Акционим планом за период 2021-2025. године ће, у складу са чланом 36. Закона о планском систему РС (“Службени гласник РС”, бр. 30/18), бити у процесу јавне расправе у периоду од 25. марта до 15. априла 2021. године, и бити објављен на веб сајту Министарства финансија и порталу еУправа, у циљу даљег унапређења документа кроз дискусију о коментарима и препорукама које Министарство финансија буде примило од заинтересованих страна на електронску адресу: pfmdijalog@mfin.gov.rs и поштом на адресу: Министарство финансија, Кнеза Милоша 20, Београд. По окончању јавне расправе, у року од 15 дана, Министарство финансија ће анализирати све приспеле примедбе, предлоге и сугестије и на основу тога, сачинити извештај о одржаној јавној расправи.

Предлог програма реформе управљања јавним финансијама 2021-2025, са Акционим планом за период 2021-2025. године, можете преузети овде:

Предлог програма реформе управљања јавним финансијама за период 2021-2025
Акциони план за спровођење Програма реформе управљања јавним финансијама за период 2021-2025.

Сличне теме

Јавна расправа о Предлогу програма за сузбијање сиве економије 2022-2025

Јавна расправа о Предлогу програма за сузбијање сиве економије 2022-2025

Јавни позив за учешће на јавној расправи о Нацрту закона о финансирању политичких активности

Јавни позив за учешће на јавној расправи о Нацрту закона о финансирању политичких активности

Јавна расправа о Нацрту закона о тржишту капитала

Јавна расправа о Нацрту закона о тржишту капитала