Čitaj mi

Javna rasprava o Predlogu programa reforme upravljanja javnim finansijama za period 2021-2025.

Predlog programa reforme upravljanja javnim finansijama 2021-2025 sa pratećim Akcionim planom za period 2021-2025, predstavlja dokument javne politike kojim se nastavljaju započete reforme podsisitema upravljanja javnim finansijama u prethodnom petodogišnjem periodu, i u čijem je fokusu ostvarivanje održivog budzeta sa stabilnim javnim dugom u odnosu na BDP uz pomoć boljeg finansijskog upravljanja i kontrole, procesa revizije i povezivanja budzetskog planiranja sa politikama Vlade Republike Srbije.

Pravni osnov za donošenje Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2021-2025 sa pratećim Akcionim planom za period 2021-2025 je član 14. i član 15 Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 30/18).

Prvi Program reforme upravljanja javnim finansijama za period 2016-2020. godina, usvojen je krajem 2015. godine, kada je po prvi put uspostavljen kredibilan okvir za praćenje napretka u ključnim podsistemima upravljanja javnim finansijama, kao i mapa puta za realizaciju reformskih koraka koji su postavljeni kao ključni ciljevi Vlade Republike Srbije. Pre usvajanja i realizacije prvog programa, ulagani su napori u reformisanje pojedinih podsistema upravljanja javnim finansijama, što je dovelo do neujednačenosti u nekima od njih, te je postalo jasno da je neophodno kreirati jedan sveobuhvatni okvir koji bi služio kao smernica reformama, uskladio njihov redosled i identifikovao sve nedostatke u ključnim podsistemima upravljanja javnim finansijama, uz jačanje njegovog institucionalnog i pravnog okvira u skladu sa međunarodnim standardima i obavezama iz procesa EU integracija.

Posledice koje je donela pandemija Kovid19 doprinela je tome da je državama više nego ikada neophodno da obezbede stabilan sistem javnih finansija, koji će omogućiti da se umanje negativni ekonomski efekti pandemije i pruži neophodna podrška privredi i građanima. Dalje poboljšanje sistema upravljanja javnim finansijama je nužno ne samo kao podrška merama fiskalne konsolidacije i strukturnim reformama, već i kao proces koji podiže kvalitet državne uprave i osigurava ambijent koji je privlačno i poželjno tlo za investitore.

Razlog pripreme Predloga programa reforme upravljanja javnim finansijama za period 2021-2025 jeste isticanje važenja prethodnog Programa i potreba za nastavkom reformskog procesa u ovoj oblasti. Predlog programa je pripremila Radna grupa za izradu, praćenje i izveštavanje o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama za period 2021-2025. Predlog programa je posvećen reformskim merama radi realizacije šest posebnih ciljeva: 1. Unapređeni kapaciteti za budzetsko planiranje i upravljanje javnim investicijama; 2. Efikasno prikupljanje i upravljanje budzetskim sredstvima; 3. Unapređenje budzetske discipline i efikasnije upravljanje sredstvima EU; 4. Unapređenje primene sistema interne kontrole u javnom sektoru; 5. Unapređenje računovodstva i uvođenje računovodstvenih standarda i 6. Jačanje spoljnog nadzora nad javnim finansijama.

Predlog programa reforme upravljanja javnim finansijama sa pratećim Akcionim planom za period 2021-2025. godine će, u skladu sa članom 36. Zakona o planskom sistemu RS (“Službeni glasnik RS”, br. 30/18), biti u procesu javne rasprave u periodu od 25. marta do 15. aprila 2021. godine, i biti objavljen na veb sajtu Ministarstva finansija i portalu eUprava, u cilju daljeg unapređenja dokumenta kroz diskusiju o komentarima i preporukama koje Ministarstvo finansija bude primilo od zainteresovanih strana na elektronsku adresu: pfmdijalog@mfin.gov.rs i poštom na adresu: Ministarstvo finansija, Kneza Miloša 20, Beograd. Po okončanju javne rasprave, u roku od 15 dana, Ministarstvo finansija će analizirati sve prispele primedbe, predloge i sugestije i na osnovu toga, sačiniti izveštaj o održanoj javnoj raspravi.

Predlog programa reforme upravljanja javnim finansijama 2021-2025, sa Akcionim planom za period 2021-2025. godine, možete preuzeti ovde:

Predlog programa reforme upravljanja javnim finansijama za period 2021-2025
Akcioni plan za sprovođenje Programa reforme upravljanja javnim finansijama za period 2021-2025.

Slične teme

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

Javna rasprava o Predlogu programa za suzbijanje sive ekonomije 2022-2025

Javna rasprava o Predlogu programa za suzbijanje sive ekonomije 2022-2025