Влада усвојила Фискалну стратегију за 2013. годину

Влада Србије усвојила је на јучерашњој седници Фискалну стратегију за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину, којом се дефинишу основни циљеви и смернице у спровођењу економске и фискалне политике за наредне три године. Основни циљеви ове стратегије су убрзање процеса европских интеграција, макроекономска стабилност и успоравање раста дуга, опоравак и јачање српске привреде и повећање запослености и животног стандарда.

Побољшање управљања јавним финансијама на националном и локалном нивоу, нижи удели јавних расхода, фискалног дефицита и дуга у БДП, успостављање конкурентног пореског система и предвидиве пореске политике, као и јачање фискалне одрживости кроз спровођење структурних реформи, основне су смернице овог документа.

Овом стратегијом предвиђа се умерени раст бруто домаћег производа од 2 % у 2013 години, 3,5% у 2014. години
и 4% у 2015 години. Такође, циљ фискалне политике је и снажно смањење укупног фискалног дефицита са
6,1% БДП, у овој години, на 3,6 % БДП у 2013. години и 1% БДП у 2015. години. Учешће укупног дуга државе у БДП треба да се смањи са 65,2% на 58,4% у 2015. години. Ови циљеви могу се испунити мерама пореске политике, чији је највећи део спроведен у прва три месеца нове Владе, мерама за смањење јавних расхода и спровођењем структурних реформи.

Структурне реформе које треба да обезбеде привредни опоравак и економску стабилност подразумевају унапређење пословног окружења,
јачање извозног потенцијала земље, реформу пореског система и политике, реформу јавних расхода, реформу државних и јавних предузећа, реформу система субвенција, реформу јавног пензијског, здравственог и система образовања, као и система социјалне заштите, реформу локалних јавних финансија и унапређење тржишта рада. Структурне реформе подразумевају и завршетак процеса реструктурирања државних предузећа до 30. јуна 2014. године, професионализацију управљања јавним предузећима и унапређење опште пословне климе кроз отклањање свих административних препрека које отежавају пословање привреде, кроз унапређење инфраструктуре и брже и јефтиније издавање грађевинских дозвола. Усклађивање раста плата и пензија у складу са буџетским могућностима, смањење субвенција и увођење централизоване јавне набавке за лекове, медицинску опрему, санитетски материјал итд,
такође су део економске и фискалне политике Владе Србије.

Велики део предлога Фискалног савета уграђен је у Предлог фискалне стратегије. Ригорозном контролом расходне стране буџета обезбедиће се стриктно поштовање планираних трошкова за 2013. годину. На овај начин, постићи ће се макроекономска стабилност, повећање запослености и животног стандарда грађана.

Фискална стратегија за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину