Читај ми

Саопштење уз макроекономске и фискалне податке – октобар 2015. године

Фискална стратегија за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину и Закон о буџету за 2015. годину усвојени су са измењеном методологијом планирања и извештавања о кретањима у јавним финансијама, ради прецизног и транспарентног праћења прихода, расхода и резултата републичког буџета и буџета опште државе. Главна промена односи се на укључивање тзв. расхода “испод црте“ у обрачун дефицита. Ови расходи односе се на финансијске трансакције као што су плаћање активираних гаранција, докапитализације банака и других финансијских институција, преузимање дугова јавних предузећа и други облици буџетског финансирања ванбуџетских организација. Министарство финансија је, заједно са јануарским подацима о макроекономским и фискалним кретањима, објавило и ревидиране податке усклађене са новом методологијом, за период од 2005. до 2014. године.

У периоду јануар – октобар 2015. године остварен је дефицит буџета Републике у висини од 37,9 млрд динара (у табели 4. дефицит на нивоу Републике износи 51,5 млрд динара с обзиром да су укључени расходи из пројектних зајмова који нису део буџета, али припадају нивоу Републике). У октобру су остварени приходи у износу од 78,5 млрд динара, а расходи су извршени у износу од 82 млрд динара што је резултирало месечним дефицитом у износу од 3,5 млрд динара. Треба напоменути да овај извештај не укључује део прихода, и из њих финансираних расхода, индиректних корисника буџета.

Порески приходи у октобру износили су 67,6 млрд динара. Највећи приход, као и обично, забележен је по основу ПДВ и износи 41,4 млрд динара. У октобру се плаћају тромесечне обавезе по овом основу тако да је и приход знатно виши него у претходна два месеца. Друга уплата октобарских акциза извршена је почетком новембра што је резултирало нижим приходом у односу на претходне месеце. Непорески приходи остварени су у износу од 10,8 млрд динара, од чега се 0,8 млрд динара односи на премију по основу реотварања емисије обвезница. Донације су износиле 0,1 млрд динара.

Расходи су били на нивоу овогодишњег просека, с тим што је највеће одступање забележено код субвенција због исплате расхода за програм субвенционисаних камата. Трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања (Фонд 

ПИО, РФЗО, НСЗ и фонд СОВО) износили су 19,8 млрд динара, а највећи део се односи на трансфер за пензије у износу од 17,3 млрд динара. На исплату плата запосленима утрошено је 18,4 млрд динара.

На нивоу опште државе у периоду јануар – октобар забележен је дефицит у износу од 63,1 млрд динара, док је дефицит у октобру износио 12,0 млрд динара. Бољи резултат од планираног са приходне стране у највећој мери последица је једнократних непореских прихода, као што су уплате дивиденди и добити јавних предузећа. Осим тога боља од очекиване је и наплата пореских прихода, пре свега ПДВ, акциза на дуванске производе и деривате нафте и доприноса. Са расходне стране највећи ефекат је имало слабије извршење капиталних издатака, као и динамика исплате отпремнина за раднике предузећа у реструктурирању.

Посматрано по деловима опште државе, код АП Војводина забележен је суфицит у износу од 1,2 млрд динара, док на нивоу локалних самоуправа суфицит износи 6,3 млрд динара. Што се тиче фондова социјалног осигурања, Национална служба за запошљавање и РФЗО су у суфициту, док су ПИО фонд и фонд СОВО у дефициту 3,7 и 1,2 млрд динара, респективно. Дефицит ова два фонда је очекиван с обзиром на значајне депозите из претходних година којима располажу. Државна предузећа надлежна за одржавање и изградњу путева, Путеви Србије и Коридори Србије, се у највећој мери финансирају из кредита, те је њихов укупан дефицит на крају октобара износио 16,2 млрд динара.

Сличне теме

Издавање фискалних рачуна обавезно

Ускоро расписивање конкурса за доделу кредита за незапослене

До средине године усвајање Стратегије за подстицање извоза