Читај ми

Саопштење уз макроекономске и фискалне податке – новембар 2014. године

У периоду јануар – новембар 2014. године остварен је дефицит буџета Републике у висини од 149,4 млрд динара (у табели 4. дефицит на нивоу Републике износи 160 млрд динара с обзиром да су укључени расходи из пројектних зајмова који нису део буџета, али припадају нивоу Републике). У новембру је забележен дефицит од 9,6 млрд динара. Приходи су остварени у износу од 79,2 млрд динара, а расходи су извршени у износу од 88,8 млрд динара. Треба напоменути да овај извештај не укључује приходе и расходе индиректних корисника буџета.

Порески приходи износили су 63,3 млрд динара, непорески приходи 15,7 млрд динара, а донације 0,2 млрд динара. Највећи приход, као и обично, забележен је по основу ПДВ и износи 40,1 млрд динара. Овакав резултат је последица динамике, односно календара за повраћај ПДВ, с обзиром да је у новембру њихов износ био значајно нижи у односу на повраћаје претходних месеци.

Слична ситуација је са уплатом акциза пошто је један део новембарских акциза уплаћен почетком децембра. Имајући у виду оваква кретања два најзначајнија пореска прихода, у децембру се очекује да приход од акциза буде знатно виши од новембарског, али ће и већи повраћаји смањити приход по основу ПДВ. У новембру су повраћаји по основу пореза на добит били високи, тако да је и приход по овом основу био нешто нижи. Осталe категорије пореских прихода наплаћене су у складу са очекивањима за новембар. Непорески приходи су наплаћени у износу од 15,7 млрд динара, од чега је 8,7 млрд динара уплаћено по основу дивиденди буџета и добити јавних предузећа.

На расходној страни дошло је до повећања расхода за субвенције највише због исплате пољопривредних субвенција и плаћања обавеза по основу субвенционисаних камата. Остале категорије расхода су углавном извршене на нивоу месечног просека. Највећи део расхода чине трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања (ООСО) и плате. Трансфери ООСО износили су 22,4 млрд динара, а највећи део се односи на пензије и износи 19,9 млрд динара. На исплату плата запосленима утрошено је 20,4 млрд динара.

У новембру, као и у октобру, настављен је тренд рестриктивне фискалне политике. Наиме, у новембру, на нивоу опште државе, забележен је дефицит у износу од 6,2 млрд динара, док је од почетка године забележен дефицит у износу од 143,5 млрд динара (у истом периоду прошле године остварен је дефицит од 161,3 млрд динара), при чему су делови централне државе и локалног нивоа власти тренутно у суфициту. На нивоу локалних самоуправа суфицит износи 14,5 млрд динара, а само у новембру је суфицит био 6,9 млрд динара услед рекордног прихода по основу пореза на имовину. Код АП Војводина суфицит је 3,5 млрд динара, а код РФЗО 4,3 млрд динара. Национална служба за запошљавање и ПИО фонд такође бележе суфицит у периоду јануар – новембар. С обзиром да је децембар месец са највишим расходима у току године, очекује се значајно смањење ових суфицита до краја године.

Сличне теме

Издавање фискалних рачуна обавезно

Ускоро расписивање конкурса за доделу кредита за незапослене

До средине године усвајање Стратегије за подстицање извоза